Ongundu 4 Engine yi imbi ongalo Evadimo

0
183

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Ongundu yaa mwayinamati yaali yo 4 Engine otayi ka pititha oalubuma yawo ontine tayi ithanwa Evadimo nuumvo.

Ongundu ndjino oya thikamapo muTiofelus Kambungu naTitus Juka Mweetako aalumentu aamwayinathana yaaKwanyama, oomvalele dhomomukunda Ohameva mOkongo yeengulu. Aalumentu mbaka oyeli aayimbi yoongalo dhomuthigululwakalo gwaaKwanyama osho wo oongalo dhopambepo. 

Oalubuma ndjino otayi ka kala nuungalo omulongo mbono wa ningilwa kositudio yaMushe, mwene gwehangano lyoMushe Records. 

Moalubuma muka omuna oongalo tadhi nyanyudha, tadhilongo, tadhi pukululula notadhi tungu oshigwana konyala omapipi agehe.

 Oya tengenekwa yi kapite kehulilo lyomwedhi nguka twaa taalelela nongashingeyi otaya kongo omakwatho opo yavule ya unganeke oshiindingili she uliko lyoalubuma yawo ndjika.  

Otaya kongo ishewe ehala moshitopolwa shaOkongo moka taya indile ooyene yomahala gomalandithilo yeya kwathele ya ningilepo euliko netseyitho lyoalubuma yawo. 

“Otwa hala okuninga euliko lyoalubuma yetu koshitopolwa shokegumbo oshoka aayambidhidhi yetu konyala oyeli koshitopolwa shokOkongo, yo oyendji oyetu shi nawa shaashi oko twa valelwa tse oko twa putukila. 

Otatu indile nee mboka ya hala tuye tu ninge omaulikilo pomahala gawo yetu ithane yo ya tale nkene tse oomvalele dhaKongo tadhi shi iningile,” Jukka tati.

O 4 Engine otayi halele aayambidhidhi yawo elago osho wo aahikingalo ooyakwawo yakale yena ohole yoku longela kumwe opo oongalo dhoshi Namibia dhi tseyike muuyuni oshoka oombwanawa nodhindji ohadhi kala dhina etumwalaka lyapya nolyayela. Ota ya holola wo ngeyi kutya tashi zi hono ha mvula ashike oalubuma Evadimo tayi adhima ngedhina lyayo noya pakela oongalo odhindji dhina ongushu tayi lundulula oshigwana ngaashi naana tashi hololwa kokangalo kawo hoka ta keshi enditha nawa kooradio dhOshiwambo taka ithanwa Ngeno. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here