AaBokisi aakulu ya gwayeke Kilimandjaro omuhoka komilungu

0
240

 

ONGWEDIVA – Ongundu onene oyali yambombolokele koshinyanga sho Sam Nujoma Multi-purpose Center ongulohi yetihamano lyapiti, opo yatale ando aaBokisi aakulu mondambo ngaashi shali sha uvanekwa kewiliko lyoKilimanjaro Boxing Club.

Engungo ndyoka lya holokele poshinyanga mOngwediva olya li lya haluka nokukumwa sho uudhano waakokele wali washituka uudhano waanyanyamagulu.

Omuunganeki guudhano mbuka Joseph Benhard okwa holola neyeme nkene Aabokisi aakulu ya tokola kominute dhahugunina opo kaya kuthe ombinga muudhano mboka, yo yali yewununinwa.

Benhard okwati oyali yatulapo euvathano pokati kawo naakokele yoBokisa opo ando ya ka ninge omauliko Bokiso nelalakano okutsika ombepo yuudhano woBokisa moohiinina opo yamone ohokwe nokuyatsa omukumo, yo yakutheko iiholelwa iiwanawa.

Ashike nonkumwe onene nando ogumwe gomaabokisi aakulu ali aholoka puudhano mbuka nonando engungo enene olyali lili metegameno.

Benhard okwati kayali we yena nkee yena okuninga onkee yali yena owala oku ningapo omalongekidho gopaulumompumbwe opo ya nyanyudhe  mboka yali yeya netegameno okutala omapenda omakulu taga ulike uunyakwa wago nkene gali haga umbu dhakahandja pethimbo lyago.

 Okwa ti oyali yathiminikwa konkalo opo ya nyanyudhe engungo lyaatali noongonyo dhoohiinina yokoKalaba yaKilimanjaro mboka yali yakutha okalaba yawo kohulo yegonga nokunyanyudha aatali .  

Benhard okwati shika itashi ya teya nando omukumo okutsikila niikonga yokupendulapo uudhano woBokisa moshitopolwa shokoNooli, uunene tuu pethimbo mpoka Okalaba ya Kilimanjaro  ya pewa uuthemba okuunganeka uudhano woBokisa pamuthika gopashigwana.

Okwati Ongeshefa yo Iiyambo Group of Companies oyi ilongekidha okukwathela Okalaba yaKilimanjaro sigo tayi adha omalalakano gawo.

Oompangela oku mona uuyelele kAabokisi aakulu odhali dha adha okwena kwa hula sho inaa tumonapo nando ogumwe tavulu okuyamukula omapulo.

Ashike gumwe gomaatoloki yomaudhano okwali ape ombedhi elelo lyoKilimanjaro Boxing Club, tati olya nika uunkundi ngele tashiya pokuunganeka uudhano.

Ta ti shika na shininge oshilongwa kuyo ashike yaashitale ongo endangalati mondjila yawo, okwa ti naya etemo aantu mboka yena uunongo wokwaandjaganeka uuyelele nokunwethamo aantu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here