Longifeni nawa oimaliwa yeefiye novakulupe

0
229

 

OHANDJOMBALI – Kansela wOshikandjohoololwa Omundaungilo Festus Ikanda okwa kunghilila ovakalimo vomomukunda Ohandjombali opo va xulife po okulongifa nai oimaliwa hai pewa ovakulupe neefiye kepangelo.

Manga a li ta popifa oshiongalele showina eshi ningila ovanamukunda ava, Ikanda okwa ti ovakulupe vahapu paife ota va longifa nai omalodu oo hava lande noshimaliwa shopenzela have shi pewa kepangelo, nelalakano ve li kwafe vo va yambidide omaumbo avo.

“Oshili nghee nee uli omukulupe oto ende to tenhauka to lumata oixwa. Ina ndi uda po vali oimaliwa yepangelo ta i lande omapunyapunya opo. 

Ohandi mu ufanene opolifi,” Kansela ta ti.

Ikanda okwa popya neyukililo ovanyasha ovo hava tambulile ovakulupe openzela naavo hava tambula oimaliwa younona veefiye ovo naana malwa manene mokulongifa nai oshimaliwa shepangelo, omanga ovo veshi nuninwa ve li moluhepo. 

Ta ti ounona veefiye ohava i keefikola vehe na eenghaku nomidjalo dofikola omanga hava pewa oshimaliwa kepangelo.

“Ounona oko ve li keefikola oko, otuva shi ava hava pewa oshimaliwa kepangelo, ashike oto hange ounona ava tava ende eemhadi kombada, oimaliwa mwe i lya po.  Nye ta mu kondjele ounona nge va filwa ovakulunhu shaashi omushi kutya otava kala hava pewa oshimaliwa.

“Omafiku aa otwa li twa twala omukulupe koshipangelo a ombokelwa oufiku, hatu pula nee ngeno tu pewe ekumbafa. 

Ekumbafa olo twa pewa lokudja po, ekumbafa lokandoongi li na ombululu,” Kansela ta ti.

Ikanda ta ti ovanyasha ovo hava kwatele ovakulupe oha ve va landele ashike okakuki noshi efiku lekwato, ndee okudja opo have va pe sha vali -nande ngoo ofewa yokukosha. 

Manga eli mokati kokukumaida ngaha, vamwe vomovakulupe ove mu teta melaka tava ti kansela na lombwele ounona voulikadjona shaashi ovo naana veshivikile nawa okudanena po oimaliwa yovakulupe.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here