Natu lesheni

0
215

E

egululo lyoongulumambo miitopolwa ya yooloka yoshilongo omasiku ngaka olina okutaambiwako nomwenyo aguhe nenge tu tye nomaako geeguluka. Ihe shoka sha simana ooshika kutya aagundjuka yetu miitopolwa mbyoka oyena okulongitha omahala ngaka ogo ga kale gomuuhalo gwawo.

Oshoka aagundjuka mboka haya kala nokulongitha ethimbo lyawo moongulumambo ohaya ningi oongudhi dha lesha oombwanawa moshigwana, oshowo ohaya ningi  aantu yena uunongo noondunge.Okulesha omambo ngaashi ashike oku enda nokutalelapo ohaku egulula noku tonatitha omadhiladho oshowo omeho gomuntu koontseyo nokoonkalo dhi ili nodhi ili monkalamwenyo, dhimwe oombwanawa nadhilwe oombwinayi, dho adhihe ndhika otadhi kwatha okutunga onkalamwenyo yomuntu omanga ena omwenyo gwomomayulu.

Okulesha otaku mbwalangandjeke euveko, otaku egulula nokupatuluLa omadhiladhilo gomuntu mokudhiladhila okupe, oshowo momadhiladhilo goombinga odhindji, nomiilongwa niinyangadhalwa ya yooloka, otaku handjumuna okudhiladhila kwomuntu.

 Ngaashi Omupeviminista gwOshikondo Shiikwagumbo, Elia Kaiyamo  ehole okushipopya kutya aaNamibia oya pumbwa okudhikapo ondjigilile yokulesha.Eeno, osho shili, okulesha okwa pumbwa kukale omukanka gwoshigwana nena, nokwa kumike aakuluntu opo yi itulemo moku yambidhidha oyana yi ilonge noku igilila okulesha omambo oshowo okwiilonga elaka. 

“Omolwashike okulesha kwa simana?Omambo, iifo noshowo oIntanete oyo iilongitho iiwanawa yoku ilonga sha, naambika oya pumbwa omuntu eshi okulesha noku uvako shoka omuntu ta lesha.Omuntu ngoka eshi okulesha ota vulu oku ilonga yemwene moshimpungu kehe shonkalamwenyo moka ena eitulemo oku ikongela ontseyo yamo,” osho Omundohotola Kaiyamo a tile esiku limwe. 

Onkene otatu kumike aagundjuka yiitopolwa, opo yaa dhanithe ompito ndjika nenge yeethe ompito ndjika yi ya pitililepo inaa ye yi longitha. Oya pumbwa na oyena okutalelapo oongulumambo ndhika olundji.Okukonga nkene taya hwepopeke  eilongo lyawo momanongelo mokulesha omambo ga gwedhwapo kakele kwaangoka yo taya lesha moosikola. Oyena okutala nkene oongulumambo tadhi ya kwatha miilongwa yawo ngaashi oPhysica, Omwaalu, Uudhindoli , nenge okulesha uumbo womahokololo oshowo omambo guutewo. Shika otashi ya kwatha oku opaleka eilongo lyawo oshowo okuyambapaleka ontseyo yawo yiitya oshowo omuhingo gwawo gwokushanga. 

Ngaashi hashi tumbulwa , ngoka ihaa lesha okwa fa ashike omuntu ngoka eshi omulyo gwiikulya mbyoka yina ha teleke opuwo, onkene ita vulu okutseya kutya opena aantu yalwe haya teleke  iikulya yomulyo gwa yooloka kwaangoka gwoondya dha telekwa ku yina, yo mbaka ohaya teleke ndhoka tadhi tokola elaka. Omuntu ngoka ihaa lesha ota vulu nokuna ashike ontseyo yokombinga moshinima shontumba nenge mehokololo lyongandi, nontseyo ye otashi vulika yi kale ya kankamekelwa  kuumbangi nomatompelo gaa li mondjila oshowo komadhiladhilo ge omafupi.

Molwashoka nguka ina tseya kutya okuna omikalo dhilwe dhokudhiladhila oshowo dhoku gandja omatompelo ga nwethwamo komatedho gomaludhi giili monkalathano. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here