South Africa a taagulukile moAngola a pitile moNamibia

0
469

 

N

djayi Geldenhuys, omukuluntu gwiilonga yUundaadhi mEtanga Lyegameno, Minista Yiikwapondje, Botha  oshowo omuleli gwa UNITA Jonas Savimbi na ye okwa li  a taambiwako nawa megumbo Etokele kokutya Egumbo lyOmuperesidende gwAmerica. Etaambeko ndika olya ningwa pethimbo omatanga ga South Africa lyokatongotongo gali ga taagulukile moAngola. Dirk Mudge okwa li a kwatele komeho osheendo sho DTA metalelopo koWashington omanga tse twa li tuuvite oshilanduli shuutondwe mboka Oshikondo Shiikwapondje shAmerica sha li shina natse.Mu Auguste 1982 omatanga gaSouth Africa oga li geli moshitopolwa oshinene shi thike konyala pwaashoka gali ga kala musho omumvo 1975. 

FAPLA (Angolan Army)etanga lyaakwiita yAngola pethimbo ndika olya adhika lya dheulwa nawa lya homatekwa woo nawa lyo ishewe olili kohi yewiliko lili nawa onkene omatanga ga South Africa oga tsakaneke uudhigu mokuhomona iitopolwa yAngola. Ihe nando aakwiita yAngola ya li ya kondjo nuupenda, aakwiita yomukolonyeki South Africa oye shi pondola okukuthako oshitopolwa  ashihe sha Cunene, sho ya gwayelemo okuza muumbangalantuninginino wa Namibia. Okuponokela moAngola huka, South Africa okwa li eku ningi nonando iigwana yUuyuni oya li tayi mu pe ombedhi, okwe shi tsikile melongelokumwe  nepangelo lyAmerica kohi yOmuperesidende Ronald Reagan. 

Aakwiita ya South Africa oya kala ya kwatako oshitopolwa shoka moAngola konyala uule womimvo mbali nenge dhi vulepo.

Ontokolwa yOraata yEgameno yIigwana Hangano ndjoka ya li ya pangula ekalemo lya South Africa moAngola ina yi vula okupitithwa oshoka America okwe yi yi moshipala noonkondo dhe dhoku ya moshipala etokolo ndyoka inaa panda ongo oshilongo tashi kalele mOraata yEgameno yIigwanahangano. 

Ontokolwa ndjika yomomumvo 1982 ina yi vula okupita oshoka Britania naye okwi iyageke okuulika ewi lye kutya ote yi yambidhidha nenge ahawe sho a ti ye ita kuthombinga metokolo.

Okwa gandja etompelo kutya ye ita ulike mpoka a  gama oshoka aniwa omushangwa ogwa luku South Africa ongo omukwamuhoko.

 P.W. Botha naawiliki yomatanga ge gaakwiita oya li yiitaala kutya otaya vulu okuhanagulapo SWAPO opamwe netanga lyekondjelomanguluko PLAN.Ndele PLAN neyambidhidho lyoshigwana okwa tsikile niita yekondjelomanguluko naashika osha fala mpoka kutya pehala kehe mpoka aaSouth Africa ya longele nokuhomona, ina ya vula okupopya kutya oya hanagulapo oPLAN nenge andola ye yi keelele opo yaa homone ookamba dhetanga lyokatongo lya South Africa.

 Omutoolinkundana gwoshifo sho New York Times , Joseph Lelyveld, okwa nyola muAuguste 1982 kutya ka shali sha pumbiwa opo tse tu kale niikondjitho yi thike pwaambyoka ya li yi niwe ku South Africa monkalo yiita mbyoka twa li tatu kondjo ” Oshoka miita ngaashi mbika okukondjitha uukoloni ye okwa nyola, “okuhupa nesindano konyala ashihe shimwe. Ye SWAPO okwa hupa.”

Inatu hupa ashike ndele nando South Africa okwa li muumbugantu wAngola, ta longitha iimaliwa oyindji miita, oondhila dhiita, ootenga, ookamba dhaakwiita naantu kokutya aakwiita , mboka pethimbo limwe ya li ya pitilila konyala paakwiita ya homata yeli omayovi 100 000 tse otwa kolo moonkondo sho oomvula dheende tadhi yi komeho.

 Otwa kolo nonando twa kanitha aakwiita omathimbo gamwe oshowo okukala twaana iipangelo yomiita oshowo omiti, pamwe nonyanya ndjoka hayi ningilwa aakwiita yetu uuna ndoka ya kwatwa kuSouth Africa.

Pethimbo ndyoka omatanga ga South Africa oga thigalapo monkalo yiilwitho yopashinanena  sho FAPLA naayambidhidhi ye yaaCuba ya mono iilwitho yopashinanena, mbyoka ye ya pe oonkondo miita yomombepo.Oonkondo dhetu nomukumo gwetu  ogwa li gwa kankamekwa maakwiita yetu shono yuuviteko elalakano lyekondjo lyetu kutya olyo emanguluko neithikameno lyetu yene.Shika osha nyatipike aakwiita yetu no sheya kumike wo opo ya tsikile nomukumo osho wo nokulongitha ondunge.Oya li haya lu sigo iikuti yawo ya pupo nenge sigo ayehe otaya pupo. Oya li yeende iinano iile kolupadhi nondjungu ndjoka ya dheulwa . Oshikwawo inaya sholola mokuhomona omutondi.Pethimbo alihe okwa li taya adhika yena elandulathano oshowo omukumo guli pombanda. Omukumo nguka nombepo yakola mokati kaakwiita yoPLAN ogwa li gu wetike momaimbilo gopakwiita gekondjelomanguluko ngoka ga li ga tseyika “Omayimbilo go mokahonde”haga imbwa konima uuna aakwiita yoPLAN ya homona nokudhenga omutondi gwawo.

Ishewe tse ka twa li nompumbwe yaakwiita aape, nonando shika otashi ti aagundjuka mboka ye ya okujoina PLAN oya ende iinano iile ya nika oshiponga  nolundji oye ende kolupadhi muumbugantu wAngola opo ashike yee ya joine PLAN.

Nokonima yehulithopo lyomaumbathano  mesiku 1 April 1989 aagundjuka oyendji oya li natango taya taaguluka oongamba okuya koLubango ya joine etanga lyo PLAN.

Omimvo dha landula odha nyolwa omahokololo ogendji. Embo limwe olya shanga kutya omimvo “1983 sigo 1987 odha li omimvo dhomilema, omimvo tadhi uvitha nayi, ihe nando ongaaka omatanga omanankondo komanenevi gaali inaga pondola okuteya omukumo aantu yaNamibia naAngola.

Osho  (Denis Herbstein  na John Evenson, ya nyola membo lyawo The Devils are Amongst Us: The War for Namibia: London, 1989). Otwa li twa mono iihuna uule wethimbo lyiita yemanguluko omimvo odhindji okuza tuu ketokolo lyOmpangu yOpaigwana lyaatokokele omumvo  1966 , oshiponokela moShatotwa 1976 moZambia, edhipago lyoyendji moCassinga,moAngola oonkundathana inaadhi ndjambulasha dhomoGeneva omumvo 1981 niikwawo yilwe.Nando ongeyi tse otwa li aluhe twi ilongekidha  opo tu ende ondjila yilwe ngele dhilwe odha thiti. Ngaashi okutameka iita yekondjelomanguluko konima yeponyo lyiihokolola mOmpangu yUuyuni moHague omumvo 1966.Otwa adhika nale twi ilongekidhila ondjila ndjoka.

Onkene sho South Africa  a yonagula oonkundathana moGeneva, otwa li tu shishi kutya otuna okuhanyeka iita yekondjelomanguluko naashika osho twa ningi.Mo Geneva, Dirk Mudge okwa ti  “SWAPO otaka dhengwa nokusindika paukwiita,” na otwa li tu shishi nale kutya oya longekidha na Ndjayi Geldenhuys ethaneko okuponokela muumbugantu wAngola  okukwatako ehala ndyoka oku ngambeka andola omainyengo gaakwiita yoPLAN okuthika moNamibia . 

Ndele tse otwa adhika nale twa tulapo ethaneko nkene tatu henuka oshinima shoka noku tsikila oku ya moNamibia ngaashi shito. Elalakano lyawo okwa li oku itaalitha epangelo lyAngola opo  li indike PLAN kaa kondje okuza kuumbugantu unene womusinda omutimulongo 16.Otwa li nale twa ninga omalongekidho noondjila dhetu okuya moNamibia nokutsikila okudhenga aakwiita yaSouth Africa ngaashi shito. Shika osha li shimwe shomiilonga ya kola mbyoka twa adha okutsikila niita nonando opwa li omandangalati ga tulwa mondjila yetu.

South Africa okwa longitha omatanga ge agehe pombanda, kolupadhi, oondjembo hadhi umbile kokul,e okwa li wo alongitha aakwiita yokoonkambe naamboka yokuupakapaka okukondjitha o PLAN. Tse otwe ya hanagulapo, tatu kwatako oonkambe dhawo noondjembo dhomashina. Oondhila dhawo ina dhi vula okumona aakwiita yetu mboka ya li ya halakana momakuti, ndele tse okwa li hatu vulu oku ya mona noku ya yaha omanga inaa ya mona kutya otu ya wete. 

Aakwiita oyendji yaSouth Africa oya tameke okutila, naashika osha fala mpoka kutya mbaka oya ka dheula aakwiita yaaluudhe oyo ya ka kondje miita olundji ye li mewiliko lyomukwiita gumwe gwoshilumbu. Miihauto yawo yomaCasspir oto adhamo ashike omukwiita gumwe gwoshilumbu ngoka a li a tala kutya aakwiita mbaka itaya fadhukapo.

Otwa mono kutya mbaka oya li ya tila shaashi oya li yiitungila omahala gokuholama uuna omahala gawo ga ponokelwa. Omagumbo ngaashi mOndangwa, Grootfontein, Oshivelo, Rundu, Kongo,Ruacana, Karibib, Keetmanshoop, Katima Mulilo, Opuwo nOshakati oga li gena omakwena gokuholamena kiiponokela yomombepo. Oombelewa dhomutotipo gwoKoevoet , Brigadier Hans Dreyer “Sterk Hand”, oya li yi na omakwena ga kolekwa mOshakati.

Egumbo ndika ngashingeyi olyo egumbo lyaayenda lyepangelo  mOshakati. Okamba yaakwiita yomomeya ya South Africa mOmbaye oya li yili pehala ewanawa okutala nawa omunkulofuta gwefuta lyAtilanta muumbugantu wAfrica.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here