Longitha nawa iimaliwa mohango

1
363

WINDHOEK – Okuza muSepteba sigo oDesemba oshi li omukalondjigilile kutya ndika ethimbo lyoohango moNamibia. Okuya kohango nokiitelekela yayo mbyoka hayi landulako kashishi we ashike ondilo mondjato yaamboka taya hokana ndele ohashi kuthamo wo oshindji moondjato dhaamboka ya hiwa kaafuko. Oondjato dhoonakuhiywa ohadhi zi oshindji mokulandela aafuko omagano, oshowo oku ya pa omagano uuna taya laleke okuza kuumati nenge okuza kuukadhona, mwa kwatelwa wo niimaliwa yolweendo ngele ohango ndjoka nenge oohango ndhoka kadhili moshitopolwa moka omuntu omo wa kala.

 

Pethimbo ndika omahiyo goohango oga ninga ogendji nale nookuli naamboka ya tokelwa okuhiya oyo ayeke taya gwedhako kwaangoka inaaga thika kaahiwa ayehe ngashingeyi. Omolwomahiyo ogendji unene oonaku ithanwa kiituthi yoohango ohaya kala yaa wete kutya otaya ningi ngiini opo ya vule oku kala ya thika kohango kehe hoka yo ya ithanwa. Oshikwawo ohaya kala wo nuudhigu okutala kutya iimaliwa ingapi taya longitha okulandela aafuko omagano. “Onkene osha simana opo omu ithanwa kohango kehe a tale nawa omwaalu gwiimaliwa mbyoka ena nokwiilongekidha okulongitha moohango ndhoka a ithanwa kudho wa itule moongunga molwesiku enene lyamukweni,” osho Omupopiliko gwOmbaanga Yotango yOpashigwana ,Vicky Muranda a londodha.

Okwa tsikile a ti opena ondjila okufaalela omagano kohango oshowo okuya kohango ndele ino longitha iimaliwa mbyoka waana. Muranda ota thaneke kutya opo wu vule oku kala pohango ngoye wa faalelako omagano, longa ngaashi tashi landula.

 

Ninga omutengenekothaneko gwiimaliwa mbyoka wa dhiladhila okulongitha. Uuna wa mono ehiyo lyohango nenge lyoohango tokola kutya owa hala okulongitha oshimaliwa shi thike peni okulandela oonaku ku ithana omagano nenge kehe tuu shoka wa dhiladhila okufaalela kohango. Tokola kutya ingapi mbyoka to vulu okulongitha molwiitendele mbyoka. “Oshikwawo ngele osha pumbiwa opo wu ende oshinano oshile okuya kohango kwatelamo wo iimaliwa yolweendo oshowo yomulalo ngele hoka taku hokanwa kaku shi kiilongo yeni nenge koshitopolwa shaandjeni. Opo wu hupithe oshimaliwa patulula eyalulo nombaanga moka to tula iimaliwa mbyoka to vulu oku yi pewa ko nuupu uuna we yi pumbwa. Eyalulo ndika ina shi pumbiwa likale ndyoka tali ku etele iihohela, aawe oondyoka wa tulamo ashike iimaliwa mbyoka to vulu oku ka kuthako ngele ethimbo lyokuya koohango lya thikana. Edhiladhilo okupatulula eyalulo lyatya ngaaka olyo okukala wuna iimaliwa to vulu oku yi mona mbala uuna wuna okulanda omagano, okufutila olweendo, oshowo ehala lyokulala uuna to yi koshiindingili hoka. Shika otashi ku kwatha opo waa gwile moongunga oshowo opo waa ha longithe omwaalu omunene gwoshimaliwa pethimbo limwe,” osho Muranda a kumagidha nokukumika aahiywa.

Uuna wa tameke okupungula kehe mwedhi, nena tsikila okuninga ngaaka naashika nashi ninge oshitopolwa sho mu tengenekothaneko gwelongitho lyoshimaliwa shoye, to kala to gongelele iiningwanima yomonkalamwenyo ngaashi oohango, niituthi yilwe.

 

Omagano ngoka ihaa ga kanitha ongushu yago

“Kapena okusohoni ngele ino gandja omagano.Iipumbiwa yopelugo, iizalomwa yoomeme, nenge okukatalelapo ehuliloshiwike ayihe mbika ka yin a ombiliha,’ osho Muranda a ti . Nonando oonaku ku ithana omahewa goye, ino pitika okwi itula moongunga itoo ka vula okudhi futa, konima sho ohango ya pita nale. Oto vulu okulongitha ondunge nomagano goye, ngaashi okuthaneka omathano ngoye to ningile aafuko mboka oalubuma yohango yawo, nenge ya ningila omushangwa gwa nkene ho teleke iikulya yontumba opo nayo ya ka kale ha ye yi teleke nomukalo ngoka megumbo lyawo.Ngele hasho , tuleni omitse kumwe nooyakweni mboka mwiithanwa kohango ndjoka etamu landa omagano gohango ndjoka muukumwe oshoka omuntu kehe ota ka longitha ashike omwaalu omushona ongo oshitopolwa she. Ngele owa pumbwa oku enda okuya kehala lyontumba hoka taku ningilwa ohango ndjoka oshaanawa okulombwela aafuko kutya ito ya faalele omagano ndele ngoye opo to ka kala pohango ndjoka mbaka sho taya ziminathana komeho goombangi odhindji, okuyeleka noku ya landela omagano ogendji.

 

Oku kotokela oohango ndhoka dha pumbwa wu ende

Oohango ndhoka hadhi ka ningilwa komahala gokokule odha ninga odhindji ngashingeyi. Naandhika odha tegelela omuhiywa kehe okulongitha oshimaliwa , kutya nee omoku futile omalweendo gomondhila noshowo omahala goku kala. Ngele owuna oku yak o kohango ndjoka nondhila nena oshiwanawa okuninga oshilage kuyele nehangano lyoondhila ndyoka wa hogolola okulongitha.Oshikwawo oshiwanawa wo oku kala wa konga ehala lyoku kala ndyoka lina wo ondando yili nawa. Ngele hoka taku hokanwa okuna ezimo lyeni oshaanawa opo wu konge ehala lyokukala paashiwikile momudhingoloka ngoka.Ino pumbwa okulongitha oshindji opo wu kale mehala lyuuyambao.Ino kala wow a ti         wa tila okulongitha ondunda yimwe nenge ehala limwe lyokulala unene tuu sho to kalapo ashike ethimbo ehupi pehala mpoka tapa ningilwa ohango.

 

Uuthemba woye okuhogolola.

Hogolola kutya ohango yini wa hala okuya kuyo , ino thiminikwa opo wu kale pohango kehe kundjoka ngoye wa ithanwa. Ngele naku ku ithana omukwezimo lyoye eli kokule ye nguka otashi vulika mwaa monathana uule wethimbo , nena oto vulu okutokola opo waa ye kohango ndjoka. Oshinima shoka inoohala ooshoka shoku ikongela oongunga. Ndhoka tadhi gwedhwa kiifuta yoye yongashingeyi,” osho Muranda a kumike.

1 COMMENT

  1. Yakwetu egongalo ELCIN , ngele nade ngame omumati tandi igidhidha mala ngame ogomegongalo halyo ndyoka ondina okufuta N$1 000 opo ndi pewe ombapila yetaambo Aniwa iinaliwa mbikaoyo mufuko ngoka tazimo megongalo moka. Ano paife oohango nenge okuyuga aantu iimaliwa yayo? Ngame ombiimbeli ondeyi lesha maala inadi mona nade mwa shangwa omukalo ngoka. Egongalo, ehala eyapuki lya Kalunga, mala mopaife aantu oyeli ninga ehala lyo ku yuga aantu iimaliwa nomaliko gawo. Aakomeho ya ELCIN talenipo nawa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here