Oshitunda nohedhi

0
255

Oyendji esimano lyomithigululwakalo dhono ya yama oye dhi pingena po nomithigululwakalo dhaatiligane. Ando okwali hasho ando moshiwike omo tuu muno oshilongo ashihe koonono otashi dhimbulukwa oonkuluhedhi. Andola oshiwike ashihe shika aantu oyendji oya ningi omasiku ta ya zala oonguwo dhomuthigululwakalo.

Ya ngapi ngiika ya li ya zala oonguwo dhomuthigululwakalo nelalakano lyokudhimbulukwa oshiwike osho tuu shika? Ondiinekela kutya mboka ya li ye dhi zala inaye shi ninga muukumwe woku dhimbulukwa oshiwike shika.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho osho ookuku ya ka lala yali haya tumbula. Ando ‘ando’ okwali huudha okagandhi ndele ookuku taya penduka oyendji otaya kasa omitima oshoka oonkuluhedhi odhindji otadhi ende tadhi dhimbiwa unene kepipi lyanakanena.

Esimano lyo ku dhimbulukwa oshiwike shino, oku taandelitha no ku dhimbulukithathana oonkuluhedhi dhookuku opo wo dhi tseyike komapipi ngoka taga landula ko.

Ngele omuntu oho pulakene nawa no ho teke mosha momapopyo gaakuluntu ondiinekela olundju ohuuvo eityo “omavi sho gali omayamba”. Eityo ndjono olina ongushu nongele oshigwana osha kala hashi dhindolola mpono lya popilwa otundji otatu ka kala twa dhama moonkuluhedhi dhookuku.

Monalenale aanegumbo kayali haya etelele okano oshoka ookuku oyali ya simaneka oku tokelwa megumbo poshinyanga taya pe oohembundangele ya nwemo moshitenga shuuteku no showo omithigulwakalo.

Omuthigulwakalo ogo gwali esipa lyothingo moonkalathano dhomithika adhihe. Kutya nee esimano lyopauntu mwene nenge olyaantu ayehe kondandalunde monale oko lyali.

Enwethemo lyoshitiligane ndyono mongaashingeyi lili lya tali kako onga ehumo komeho olyo tali teya po oshigwana. Epipi lyonena kali na oludhi no ka lina uutile wokutumbulila aakuluntu iitya.

Ngiika epuko olili peni? Okuhungila oko owala kwa pumbiwa ku tulwe miipundi ngaashi sha liko nale.

Uuyuni uukwanampinyuka shili, wa mpinyukilile nani, nena nuunona wuukadhona ohauwu etelele okano wo tawu zala oonguwo dhaashi oku umbilwa omeho; elengwa lyomukadhano ewetike moonyagulu. Ya nyasha ya nakanena oomeme yokomongula simanekeni omalutu geni.

Kadhenga omutima koonono omakwato nkonga no madhipago omanyanyalithi taga ningilwathana kaaNamibia. Openi twa puka? Eisimaneko lyomuntu polwoye nokusimaneka noshowo okuhola omushiinda shoye oyo yimwe yoomiinima ya simana ya kana mo moshigwana.

Omalaka getu nago wo ogeli ga ka nitha ongushu. Monena otwaadha omuntu a hala a popye elaka ndi ayama a fa omutakumi ta solososa owala. Aayimbi ohaya imbi taya solososa ndele ngele iho uvu Oshiwambo oto hala wutye otaya takuma. Elalakano okuhola omalaka getu yene noku simaneka oonkuluhedhi dhetu.

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here