Aanasikola mboka yeli moontanda dhekonakonoa ya pewa omagano giikulya

0
210

EENHANA – Ngoloneya gwOshitopolwa shaHangwena omusamane Usko Nghaamwa okwa shongo aalongwa yograde 10 moshitopolwa moka opo yiilonge yamanamo opo ya tule oshiotpolwa shoka pondondo yotango mokati kiitopolwa yElongo ayihe moshilongo.

“Omolwashike itaatu vulu okukala ngaashi oshitopolwa shaShikoto shoka sha kala pondondo yotango mokupita nawa mekonakono lyograde 10 uule womimvo hamano dha pitipo, onda tegelela oshitopolwa shetu shi inyenge okuza pehala etine okuuka pombanda okuya nando opehala lyotango,’ osho Nghaamwa a kumike aanasikola.

Ngoloneya Nghaamwa okwa nyatipike aanaasikola yoshitopolwa she pethimbo ali eya popitha omanga ya pewa iikulya mbyoka taya kala haya li manga yeli moontanda dhoku ilongela omakonakono pomanongelo gawo.

Aalongwa momanongelo ngoka gena ograde 10 na ohaya ende iinano iile okuya komanongelo hoka oya pitikwa okuyunga oontanda pomanongelo gawo pethimbo ndika lyekonakono opo ya vule okulongitha ethimbo ndyoka yena okuiilonga nawa pehala lyoku li longitha okweenda okuya noku za komanongelo ongula nokomatango.

Omusamane Nghaamwa okwa gandja iikulya mbika ya pewa oosikola dhili omilongo 95 dhina ograde 10 nomanongelo gatatu gena oograde 12.

Elalakano olyo okukwatha aalongwa ya ilonge nuudhiginini moku ya kutha omutenge gwokweenda iinano iile esiku kehe okuya nokuza kosikola.

Iikulya mbyoka oya pewa omanongelo ngaka okuza kewiliko lyElongo lyoshitopolwa shaHangwena na oya gandjwa komanongelo geyi nuninwa kuNgoloneya Nghaamwa pambelewa.

Oshitopolwa shElongo mOhangwena osha kutha oshiholelwa shika kiitopolwa iikwawo nelalakano okuyeluthapo iizemo yasho yekonakono lyahugunina.

Otaku hokololwa kutya molwashoka omanongelo oga pumba mOhangwena aanasikola yamwe ohaya ende iinano konyala okuya nokuza kosikola ookilometa 20 mesiku. Shika ohashi ya vulitha kutya ngaaka uuna ya thiki kegumbo ihaya kala we yena oonkondo nomukumo oku ilonga.

Oshitopolwa shElongo mOhangwena osha tokola wo okupa aalongwa mbaka iiyenditho nenge oku ya enditha okutetula iinano iile mbyoka.

Gavena Nghaamwa okwa ti iizemo yomakonakono goosikola dhomOhangwena oya hwepopala okuza tuu sho omukalo nguka gwa li gwa tulwa miilonga okushitalela miizemo yomumvo 2013/2014 pomuthika gwopashigwana.Oshitopolwa sha Hangwena oshi li pehala etine miizemo yograde 10 sha thigapo iitopolwa sha Zambezi nosha Khomas mokati kiitopolwa yili 14.

Aanasikola oyendji yomoshitopolwa shika oya za momagumbo gahepa.

Iikulya mbika yongushu yoodola konyala omayovi 34 000 oya pewa aakuluntusikola yomanongelo ngoka okuza komuwiliki gwopevi gwElongo lyOnkalamwenyo ayihe, Ben Kathindi naambika otayi ka palutha aalongwa konyala yeli omayovi 3 627 mboka taya shanga ekonakono lyograde 10 nuumvo moshitopolwa shoka.

“Okwa endulula kutya ‘ Elalakano enene lyokugandja omagano giikulya olyo oku adha epito lili nawa nuumvo opo oshitopolwa shika shi hwepopeke omuthika gwepito gwasho, okuza pehala etine okuuka pombanda..”

Okwa ti aantu yamwe ohaya gandja ombedhi kaalongi ndele ye okwa ti uupyakadhi ihawu zi kaalongi.

Oosikola ndhoka dha pumbwa iikulya meendelelo ongaashi , Ondobe Combined School, Omungwelume Senior Secondary school nOmukumo secondary school mpoka pena nale aanasikola ya yunga oontanda molugumbo lwosikola.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here