Okuyunga oontanda pomanongelo kwa eta iizemo iiwanawa

0
338

ONGWEDIVA – Iitopolwa ya yooloka yElongo muumbangalantu woshilongo oya ningi eyungo lyoontanda lyaalongwa yograde 10 no grade 12 oshinima shokomumvo kehe pethimbo lyekonakono. Shika iitopolwa mbika oye shiningi oshoka osha eta ehwepopalo miizemo yomakonakono gaalongwa mbaka miitopolwa mbyoka nkene tuu omukalo nguka gwa tulilwe miilonga.

Nonuumvo elandulathano ndika hali pula aalongwa papitikilo lyaakuluntu opo ya tembukile komanongelo uule wethimbo ye li momakonakono olye ya pe ethimbo lya gwana okwiilonga noku endulula iilongwa yawo.

Omukalo gwokuyunga oontanda poosikola , mpoka aalongwa haya lala mootenda ogwa longithwa unene komanongelo gokomikunda mpoka pena aailongi haya ende iinano iile okuya nokuza koosikola dhawo.

Naashika ohashi ya yugu ethimbo lyoku ilonga noku endulula iilongwa yawo.

Kakele kaashika oyendji yomaanasikola mbaka komagumbo gawo kakuna omalusheno na ohaya longitha uulehita nenge oolamba dhomahooli opo yi ilonge kongulohi, oshikwawo uuna yeli pomagumbo aakuluntu yawo oya tegelela mbaka ya kale taya yakula noku ipyakidhila niilonga yomegumbo ngaashi okuteleka okukongolola noku edhilila iimuna nosho tuu.

Omupeviwiliki gwElongo mOshikoto, Vilho Shipuata, okwa tanga omukalo nguka a ti oshitopolwa she osha kala komeho gaayihe konyala omimvo hamano dhapiti miizemo yograde 10 omolwa omukalo nguka gwokuyunga oontanda kwaanasikola pomanongelo gawo pethimbo lyomakonakono.

Shipuata okwa ti nguka ogwa gandja wo ompito opo aalongwa ya vule okukwathwa kaalongi pethimbo lyomutenya oshowo kongulohi manga mbaka taya ilongo.

Okwa pandula wo aakuluntu noku ya tanga oshoka nayo oya kala yiitulamo, yamwe nookuli ohaya iyamba okutelekela aalongwa mboka oshowo okuya etela iikulya omanga mbaka ye li montanda yokulesha pethimbo lyokunyola ekonakono.

Shipuata sho a pulwa ngele oshinima shika ihashi vulitha aalongi, okwa ti shika osho omukalo gwokwiigandja nenge gwokwiiyamba naalongi oya kala noku gandja eyambidhidho lyawo uule womimvo ndhoka.

“Kashishi oshiwanawa okuthiminika aalongi opo ya kale penongelo unene tuu sho ihaa tu ya futu uuna taya iyamba ngaaka.

Ndele molwashoka yo oyena uuwanawa womunona komwenyo aluhe oyi ilongekidha okukwatha aalongwa yawo pethimbo ndyoka no itaa ya pula ofuto,’ osho Shipuata a gwedhako.

Omupeviwiliki gwElongo mOshana, Immanuel Aipanda ngoka oshitopolwa she sha li pehala etiyali miizemo yograde 10 omumvo 2013, okwa ti okuyunga ontanda kwaanasikola oshinima oshaanawa , unene tuu sho oshitopolwa she sha yi pombanda nokuninga oshitiyali mokati kiitopolwa 13 okuza pehala etitatu.

Aipanda okwa ti okuyunga ontanda ohaku gandja onkalo ombwanawa moka aalongwa taya ilongo itaa ya piyaganekwa kiinakugwanithwa ngaashi mbyoka yo haya longo komagumbo komatango gesiku kehe.

Okwa ulike okwaa na ombili kwe kombinga ya yamwe yomaanasikola mboka ihaya ndhindhilike ongushu yelandulathano lyoontanda na ohaya longitha nayi ndjika oku ka nwa omalovu nenge haya ulike okwaa longela kumwe pethimbo ndyoka.

Okwa londodha kutya oompango dhOshitopolwa she odha yela kombinga yomaihumbato gaafele ‘ngele opena ngoka iihumbata nayi , nguka otaka tidhwa mo montanda oshoka omaihumbato ge otaga ulike kutya ye ina itulamo meilongo lye,” osho Aipanda a endulula.

Aipanda okwa ti kakele koku yunga oontanda pethimbo lyomakonakono, opena wo omikalo dhilwe ndhoka wo hadhi kwatha okuhwepopeka iizemo yomakonakono gaanasikola ngaashi, ootundi dhopethimbo lyefudho.

Aipanda okwa ti oshitopolwa she nuumvo osha tokola opo shi longe shivulithe shito oku mona iizemo iiwanawa mekonakono, no inashi tegelela okushuna nando omonima.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here