Yahetatu ya kanithile oomwenyo dhawo miiponga yiihauto

0
236

ONDANGWA – Nonande ehangano lyokukwatha mboka ya monena iiponga miiyenditho moondjila dhoshilongo (MVA) tali kambadhala noku longa oshigwana okukeelela noku igamena kiiponga yomoondjila, esiku kehe omwaalu gwiiponga otagu ende ta gu yi pombanda.

Kuuyelele mbono wa gandjwa kiikundaneki mOsoondaha kehangano ndino lyo MVA, ota wu ulike kutya momasiku ageke ngoka gaali, – Etitano nOlyomakaya ndjo yaziko -, aantu yahetatu oya kanitha nale oomwenyo dhawo molwa iiponga yomoondjila omanga omulongo nayatano (15) ya ehamekwa.

Omunambelewa omukuluntu mehangano ndika Kapena Tjombonde okwa holola kutya aantu yane oyasi metitano mono gumwe ali omweendi gwokolupadhi na gumwe a manene oondjenda mpono pwa ningilwa oshiponga mOndangwa sho a ngwandjula kohauto ndjono ya fadhukapo.

Pamukanda ngono gwa gandjwa otagu ulike kutya moshiponga shimwe shono sha ningwa omwa kanithile omuniilonga gUuministeli wegamemeno ngono ali ha longele mokamba ko Karibib,okwa dhimbululwa kutya oye, Lea Shikongo gomimvo 28.

Opwa lopotwa woo oshiponga sha ningwa pokati ka Swakopmund no Henties Bay mono aantu yatatu ya hulitha tashi thigi omulongo yeehamekwa, mbono ya ehamekwa oyali ya falwa mbala koshipangelo opo ya ka mone epango.

Frankey Namaseb gomimvo inaadhi tseyika nomukadhi Susan Namaseb na Soin Seibeb oyali ya hulitha moshiponga shoka.

Tjombonde tati iiponga oyindji oya lopotwa unene mu Aguste mono aantu oyendje ya kanitha oomwenyo dhawo.

” Konyala aantu omilongo hetatu (80) oya kanithila oomwenyo dhawo miiponga moomwedhi ngoka aguke, omanga omiyalu tadhi ulike kutya mesiku kehe aantu yatatu ohaya hulithile piiponga mbyoka tayi londo esiku nesiku,” Tjombonde tati ngaaka.

Tjombonde okwa indile aalongithi yoondjila ya simaneke oompango dhomoondjila , yo ya kale no ku simaneka uuntu womuntu.

Ehangano ndika tali kunkilile woo aayendi kolupadhi ya kale haya tala koombinga adhihe manga inaa ya taaguluka oondjila, opo ku shunithwe pevi iiponga mbyoka tayi londo ethimbo kehe.

Ehangano tali ti oli ilongekidha okugandja omalongo kaalongithi yoondjila opo ku yandwe iiponga mbyono tayi vulu ku keelelwa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here