Hitman a gamene epaya lye sho a dhenge omukondjithi gwe nonyanya

0
309

WINDHOEK – Ngaashi a li uuvaneke kuyele oshiwike shayi, enyakwa nale lyuuyuni lyaNamibia Paulus ‘The Hitman’ Moses, okwa kondjo olugodhi lumwe lwomomalugodhi omawanawa sho a dhenge mo omukondjithi gwe Josenilson Dos Santos medhingoloko etihamano poshinyanga shuudhano shEmanguluko moKatutura Olyomakaya ga yi.

Nando okuna omimvo 36 Hitman, okwa kondjo olugodhi ndoka ongo omulumentu omugundjuka, sho a popile epapa lye lyolutu lwombokisa luuyuni mondjundo yo World Boxing Organisation (WBO) International Lightweight. Olugodhi nduka okwe lu kondjo momuhingo tagu kumitha sigo a dhenge omukondjithi gwe omuBrazil meni lyominute mbali noosekonde 15 medhingoloko etihamano naashoka osha li sha gwana okuhulithapo uudhano mboka sho omukondjithi gwe inaa vula we okutsikila olugodhi ndoka lwomadhingoloko 12.

Momadhingoloko gotango gatatu gopetameko , Hitman okwa li ta ponokele omukondjithi gwe  noongonyo dhuukilila tadhi kwata kolutu. Omumbokisi gwa Namibia nguka okwa li eendelela okuyeleka nomukondjithi gwe oshoka okwa ngambeke omainyengo ga Dos Santos uuna ndoka a li a kambadhala oku mu galulila oongonyo. Medhingoloko etine Dos Santos okwa li a fa ta galukile molugodhi, ndele nando ongaaka okwa li ena oku mbilipalelwa ashike noongonyo ndhoka dha dhenge ashike omaako ga Hitman omanga nguka a li ta dhenge ta hogolola mpoka a hala nopethimbo ndyoka a hala okushininga. Medhingoloko etitano netihamano, Hitman okwa tokola okundjekapo olugodhi lwe nelalakano okuluhulithapo mbala, nonando shika ine shi pondola medhingoloko etitano , Hitman okwa ka dhengamo omukondjithi gwe noongonyo oondhigu dhomepunda medhingoloko etihamano , ndhoka dha thiminike omukondjithi gwe opo a kale ta kookaya  pevi ta kongo eyambidhidho kaayakuli mboka eende nayo.

Omupenda Tyson a punduka molugodhi lwe nomuArgentina keena ohenda

Molugodhi pokati ka Tyson Ushona na Dario Pucheta gwokoArgentina, Ushona okwa dhengwa ongonyo yopautechnika lwotango mondjokonona ye yuumbokisi moka a kondja omalugodhi 35 sigo oompaka. Edhengo ndika olyo lyotango muudhano weithano lyoongonyo mboka waadhika tawu ende nawa.

Tyson okwa sindana omalugodhi 32 gomomalugodhi 35. Galwe ngoka a kanitha muudhano mbuka oongoka gaali sho  a li a dhengwa niitsa  poompito dhili mbali.Tyson okwa li dhengwamo ongonyo yopautechnika medhingoloko etihetatu  lyuudhano wawo nomu aArgentina iiyufena nawa noku na oontumba dhoshimati lela ye ishewe oha dhenge oongonyo dha fa ohamala.

Olugodhi lwa Tyson na Pucheta olwa li lwa tetekele ndoka olunene lwa Hitman na Dos Santos. Petameko Tyson okwa li ta kondjo nonyati noshowo noondunge ta dhenge oongonyo tadhi kwata Pucheta ye ta fadhukapo okuza mondjila  yoongonyo dhomukondjithi gwe oondhigu.

Momadhingoloko ngoka gotango  oyendji oya li yi itaala kutya otashi vulika  Tyson a sindane, ngiika niitsa oshoka okwa li ta dhenge omuArgentina nawa. Ihe okuuka pomadhingoloko gahugugunina, Tyson okwa ka longitha omukalo gwokumbokisa haangoka ha kondjo nago shito. Kokutya okwa tameke ta kondjo eli unene popepi nomukondjithi gwe, naashika oshe mu tula popepi noongonyo  oondhigu dha Pucheta. Nguka okwa ka tameka oye eli mepangelo lyolugodhi nduka medhingoloko etihamano. Etiheyali netihetatu, sho a dhenge nonyanya Tyson ete mu kondekele koongodhi.

Okudhengwa huka okwa li ashike kwa mwenekwa kashona kedhengo lyokatenda  pokati kedhingoloko etiheyali netihetatu. Ihe konima sho edhingoloko etihetatu lya tameke, Pucheta okwa ponokele, Tyson  noshihomo shoongonyo tadhi umbwa pwaana ohenda, naashika osha thiminike omuhikihiya opo a hulithepo olugodhi nduka okukeelela Tyson kaa monithwe unene oshiponga molwedhengo ndyoka a li a pewa ku Pucheta. Molugodhi olukwawo ndoka lwa li lwa pupyala nonando inalu kala olule,  Vikapita ‘Beast Master’ Meroro okwa dhengemo omukondjithi gwe a fa inaa idheula nawa gwokoArgentina nongonyo yopautechnika medhingoloka etihamano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here