Aanasikola yokEenhana Secondary School oyiilongekidhila omakonaakono

0
185

EENHANA – Aalongwa yomoseko yEenhana oye na etegameno taya ka longa nawa momakonakono gawo goomondondo 10 osho wo 12 ngoka ge li metifa ngashingeyi. Oya ulike etegameno ewanawa ndika nonando pethimbo ndika taya shanga omakonakono oyendji otaya nyenyeta ekudhilo ndyoka tali zi poondingosho dhili popepi noseko yawo.

Aalongwa mbaka ya kalela osikola moku ninga oontanda molugumbo lwosikola ndjoka yaana omuhandjo oya pandula epangelo unene sho lye ya pe iikulya yoshali pethimbo taya ilongele noku shanga ekonakono. Aalongwa mbaka oyo yamwe yomaalongwa konyala omayovi ge vule 3 600 mboka taya paluthwa pethimbo ndika niikulya ya gandjwa kOshitopolwa shElongo mOhangwena konyala iiwike iyali ya piti.

Oshikandjolongo shika oshili oshitne  momusholondondo gwokupita ograde 10 pashigwana nomuwiliki gwasho Steenkamp okwa ti oya ningi omalongekidho ngaka nelalakano okuhwepopeka iizemo yaa longwa moshitopolwa. Onkambadhala ndjika oondjoka yoku pa  aalongwa iikulya oshowo oku ya enditha molwashoka mbaka ohaya ende iinano iile oku ya kenongelo esiku kehe.

“Aalongwa ayehe kumwe 3 627 oyo taya mono uuwanawa mbuka woku pewa iikulya oshowo okufalwa, kakele kaamboka wo yeli poosikola oku ilongekidhila omakonakono.Nomalongekidho agehe ngaka otwa hala aalongwa yetu ye shi endithe nawa momakonakono gonuumvo,” osho Steenkamp a popi.

Aalongwa wo mboka ya popi noshifo shika oya nyanyukwa omolwa omalongekidho ngoka ya ningilwa kEwiliko lyElongo lyomoshitopolwa shawo.

Jason Titus,omulongwa moGrade 12 pEenhana okwa nyanyukwa noonkondo. “Otwa pandula shoka twa ningilwa koshitopolwa shetu na otatu uvaneke tatu ka longa nawa momakonakono getu.Ngame onda tegelela okupita niitsa omilongo 30 opo ndi kiilonge uuinginia womalusheno poPolytechnic ya Namibia,” osho Jason Titus a ti.

Omulongwa omukwawo mograde 12, Cecilia Nghuumbwa okwa ti okuyunga oontanda penongelo lyawo otaku ende nawa nonando omathimbo gamwe opena ekudhilo lyomusika ta yi dhana muule okuza puundingosho mboka wu li popepi.

“Otwa pandula shoka Oshikondo Shelongo mOhangwena shetu ningile unene tuu moku tu pa iikulya oshowo oku tu pitika tu yunge oontanda pomanongelo, shoka inaatu nyanyukilwa osho owala ekudhilo ndyoka hali ziilile puundunda womanwino mboka wu li popepi nosikola yetu.Oshinima shika otwe shi popile nonale ndele inashi kwatha sha. Nando ongaaka ngame otandi ka longa nda manamo opo  ndi pite ekonakono lyandje  niitsa 34 oshoka onda hala oku ninga omupangi.

Elia Elifas, omulongwa gwomograde 10 poseko yEenhana ngoka wo a kalela okushanga ekonakono posikola mpoka okwa ti okuna ethimbo lya gwana oku ilonga nawa naashika ote shi pandulile Tate Institute sho, ehangano ndika lye ya yambidhidha nootoshe omilongo 50. “Otuna okupandula oInstitute of Technology molweyambidhidho ndika lyootoshe ndhoka hatu longitha pethimbo lyuusiku. Otandi uvaneke kutya itandi ka uvitha nayi aakuluntu yandje,” osho a ti.

Appollo Timoteus ngoka ta nyola ograde 12 na oha ende oshinano oshile okwa pandula osikola yawo omolwelongekidho ndyoka.

“Tse otu uvite nawa, kakele ashike keshongo lyoomwe ndhoka odho hadhi tu hepeke , oshowo pethimbo ngele omvula otayi loko.Osikola yetu oya pumbwa okutungilwa omuhandjo, ndele sigo oompaka tse otwa nyanyukilwa elongekidho ndika,’ osho Timoteus a ulike.

Emma Ndilishange na ye omulongwa moGrade 12 okwa tile ngeyi,” Oshaanawa okukala montanda ndele otandi indile opo epangelo li ninge po sha kombinga yuundingosho mboka hawu kala tawu kudhile muusiku omanga tse tatu ilongo.”

Ombelewa yelongo mOhangwenaoya li yi itulile oodola omayovi 33 600 molwiikulya nomalweendo. Education Directorate has budgeted for both food and transport for close to ninety five schools in the.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here