Kambo a fumvikwa po King Kauluma nesimaneko

0
273

KING KAULUMA – Simeon Lineekela ‘Kambo’ Shixungileni, gumwe gwomomapenda gotango gekondjelomanguluko okwa fumvikwa pomukunda gwawo King Kauluma Olyomakaya ga yi.

Shixungileni okwa fumvikwa nesimaneko lyopapangelo. Efumviko lye olya kalwa koongundja oonene mekondjelomanguluko lya Namibia, mwa kwatelwa Omutse gwoshilongo Hifikepunye Pohamba, Omukokoli Peresidende Sam Nujoma, Ominista Onkuluntu  Hage Geingob na Amushangandjayi gwoSwapo Nangolo Mbumba mokati kaayehe mboka yi ile okuthindikila Kambo.

Oonkwatwa pamwe na nakusa Shixungileni kOntuntu ya Robben nadho opo dha li pefumviko okuza etitano sigo Olyomakaya.

“Omukwiita gwekondjelomanguluko nemanguluko ke po we. Omupalindjila gwiilonga yelunduluko nomwiigandji omwiitulimo okwa ka lala pooyinakulu. Otatu dhimbulukwa noku nyanyukilwa onkalamwenyo yu udha uuyamba ya Hailwa Simeon Lineekela Shixungileni, ngoka a manene oondjenda dhe  30 Septemba 2014,” Pohamba  a ti.

Omuperesidende Pohamba ngoka a popi a gumwa komutima okwa dhimbulukwa omasiku gopetameko gekondjelomanguluko, a ti Shixungileni okwa li omutiyali mokugandja omalombwelo mongundu yiilyo ihamano yetanga lyaakwiita yoSouth West Africa Liberation Army (SWALA) mboka ya li kuthombinga miita yopOmugulu gwOmbashe.

Ooyakwawo oyo John yaOtto Nankudhu ngoka oye ali okomanda yetanga ndyoka, Patrick Israel Iyambo (Lungada), Mesag Victory Namwandi, James Hamukwaya na Nestor Kavela. Kavela ngoka wo a li pefumviko lyomukwiita omukwawo oye awike a hupupo mongundu yetanga lyaakwiita yotango lya tseyika ongo G1.

Shixungileni,e shiwike nawa Kambo ka Ester okwa li gumwe gwaalumentu yahamano  mboka ya li molugodhi lwotango nepangelo lyokatongo lya South Africa pOmugulu Gwombashe momasiku 26 gaAuguste   1966.

Nujoma ngoka a li okomanda yiita pethimbo lyekondjelomanguluko okwa kumike epipi egundjuka opo li kumikwe ke igandjo lyaantu ngaashi ooShixungileni.Okwa ti epipi egundjuka na li ilongeleko oshiholelwa oshiwanawa kiilonga ya longwa ku Shixungileni, omanga ndika li ipyakidhila nokuhumitha oshilongo komeho.

“Kambo okwa longitha onkalamwenyo yuugundjuka we oshowo ndjoka yuukuluntu we  okukondjela evi lyoohekulu.Okwa mwenya momakuti miiheke nomoondundu moka a dheulwa ongo omukwiita gwoguerrilla. Okwa li gumwe gwooluhupe yaali, iilyo yetanga lyotango lyaalumentu yahamano ndyoka lya endele okuza Tanzania nena  osigo okOmugulu Gwombashe, mbaka oya taaguluka omilonga, omakuti , niiheke koompadhi sigo opOmugulu gwOmbashe. Omapipi gonena oshowo ngoka ta ge ya naga kumikwe keigandjo lyaantu ngaashi Kambo,’ osho Nujoma a kumike..

Shixungileni okwa li a pewa ondholongo yonkalamwenyo ayihe  okwa li a mangululwa mondjedhililo okuza kOntuntu ya Robben omumvo 1986 konima yokukala mondjedhililo omimvo 20.Okwa longele ondholongo omimvo mbali mo Pretoria nomimvo 18 kOntuntu ya Robben.

Kambo okwa kala omunkundi okuza esiku a mangululwa mondholongo. Shika osheetwa komahepeko ngoka a li a ningilwa omanga eedhililwa kaakolonyeki aanakatongo ya South Africa.

“Otwa li hatu dhengwa etatu hepekwa nokufikwa nolusheno.Otwa li hatu falwa mefuta pethimbo lyokufu puutalala oku ka kuthamo omwiidhi gwomefuta noshoowo otwa li twa longithwa okutatula omamanya pethimbo lyokwenye kwa pupyala. Otwa monenamo iihuna mondholongo,’ osho a shanga mondjokonona ndjoka ya leshwa kOminista Yaagundjuka nOmaudhano Jerry Ekandjo.

Omuselekadhi gwa Shixungileni, Teopolina okwa ti okwa ka mona uunkundi womusamane gwe konima yiiwike iyali sho ya hokana mo 1987. Ndele shoka nakusa okwa li ena ehalo okukala nomwenyo, okwa tsikile nomwenyo ena oonkondo noku longela efamilia lye.

“Okwa li omulumentu gwomwenyo omwaanawa, ngoka inaa ninga opo ndi dhimbulule kutya pokati ketu naye opena elala enene moomvula’ osho a ti. Kambo okwa thigako omukulukadhi gwe, aamati ya hamano naatekulu yatatu.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here