Na tu yambuliipo etanga lyomokambamba

0
294

ONAYENA – Osipana yaakadhona yetanga lyomokambamba ndjono hayi ithanwa Ondangwa Legend Club, oyina ehalo enene okuyambulapo omuthika guudhano wetanga lyomokambamba monooli nokiitopolwa yimwe.

Gumwe gwomaadhani yospana ndjika Simaneka Shipanga okwa holola euvonayi lye sho aagundjuka  inaa ya simaneka omaudhano pethimbo ndika. “Aagundjuka oyendji ina ya hala oku kutha ombinga momaudhano, oya hala owala taya longo iilonga ya puka mbyono tayi teyapo oshigwana,” Shipanga tati nga.

Shipanga okwa indile aagundjuka aakadhona mboka yena ohokwe yetanga lyomokambamba opo ya tameke okwiidheula yo ya totepo oosipana dhawo ya vule oku kala taya nyanyukilwa pamwe. Shino okwe shi popi sho a mono kutya etanga lyomokambamba olyafa lya dhinika noyendji inaya hala oku ulika ontseyo yawo.

Osipana ndjika yOndangwa Legend ohayi ningi omadheulo gawo, mono olundji haya idheulile pokapale kaLuno mOndangwa nongele aadhani yamwe oyeli kokule nOndangwa ohaya vulu kwiidheulila mpoka yeli ashike ohaya tsakanene anuwa olundji momahuliloshiwike yo taya tsikile nokwiidheula.

“ Omaudhano ga yooloka ogo oshinima sha simana monakuyiwa yaagundjuka, tse onga aagundjuka otatu kondjitha oku yambulapo okatanga komokambamba moshilongo shetu, ngame onda kala he dhana uudhano mbuka wetanga lyomokambamba manga ndali mepipi eshona lela nonda tokola kutya  itandi etha oku dhana etanga ndika omanga ndili methimbo lyuugundjuka,” Shipanga tati nga.

Ondangwa Legend Club ohayi kutha ombinga muudhano owundji nolundji okwa konekiwa hayi sindana omakopi niimaliwa koomuma, oshoka oyo osipana dhingi nohayi holoka aluhe kiinyangadhalwa yomaudhano. Shipanga okwa ti ohaya longekidha aluhe uudhano wayo wokomumvo naashino tati otaya tsikile noku shininga nelalakano lyokuyambulapo etanga ndika lyomokambamba ndyono lya fa lya dhinika koyendji.

Okwa indile aagundjuka ya kale yena ohokwe yuudhano yo ya kale taya mono omadhewo ngono taga koleke omalutu gawo noku ga kaleka muundjolowele tashi pitile muudhano wa yoolokathana. Ta indile woo ngoka ena ehalo lyokudhana  opo eya wayimine mootraininga dhawo ndhoka haya ningi ethimbo nethimbo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here