“Namibia na kale uuvite omutumbo mwaashoka a longapo kuudhano waa kiintu

0
228

WINDHOEK – Omuperesidende gwEhangano lyetanga lyokoompadhi moAfrica nenge [CAF],  Issa Hayatou okwa tanga epangelo lya Namibia naantu yaNamibia omolwa eitulemo lyawo oshowo eyambidhodho lyawo itaali tengauka moku edhilila uudhano wetanga lyokoompadhi womanyakwa gaakiintu muAfrica.

Uudhano uutimugoyi womanyakwa goomeme owu li metifa moVenduka na owa tegelelwa  wu ka manithwe oshiwike tuuka momasiku 25 ga Kotoba.

Pethimbo a popitha iitendele ya li yi ithana aanenentu naashona, Hayatou ngoka oshipopiwa she sha leshwa pehala lye komunashipundi guudhano womanyakwa goCAF, mboka wu li metifa moVenduka  omasiku ngaka, okwa ti  Namibia oku na omatompelo ga gwana okukala uuvite uuntsa netumba  omolwa ondjila ndjoka eende mokulongekidha uudhano mbuka.

Hayatou okwa dhenge omuthindo kutya osha simana komapangelo mAfrika  opo ga yambidhidhe uudhano wakiintu wetanga lyokoompadhi.Okwa ti Namibia okwa longo nawa paithano oshowo palongekidho ndyoka ewaanawa nongeyi okwa yeluthapo ongushu yuudhano wakiintu.

“Pehala lyezimo alihe lyaCAF onda hala oku kwashilipaleka epangalo lya Namibia naantu yalyo kutya ethigathno ndika olya tamekele nawa otali dhanwa nawa sigo oompaka. Uudhano mbuka CAF ota ti otawu kakala wumwe  mboka wa longekidhwa nawa kaakunawe,’ osho Hayatou a ti,

Ominista yAagundjuka, Iilonga yopashigwana nOmithigululwakalo, Jerry Ekandjo okwa pandula CAF sho a pe Namibia ompito ndjika yoku edhilila aadhani yuudhano mbuka okuza petameko lyawo.Okwa ti okuna einekelo kutya monakuyiwa Namibia ota ka mona ompito                               yoku edhilila omaudhano omanene ge vule puudhano mbuka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here