Ina tu longitheni omalaka omawinayi ngele tatu kampainine oongundu dhetu dhopolotika nenge uuna tatu ningi iikonga yomahogololo yoongundu dhetu

0
188

Oongundu dhopapolitika odhili metifa okwi ilongekidhila  oku ka kutha omasipa pokati koombwa momahogololo gopawupelesidende noshowo ngoka giilyo yOshigongi shOpashigwana omwedhi tuuka.

Nonando oongundu odhindji, einekelo olyo owala ndyoka kutya kehe gumwe okwiitalako onga omusindani.  Konyala ngele owa kutha olweendo wu ka pashione moondolopa pethimbo ndino oto kundwa  komapandela omanenene oshowo oombapila oonene tadhi kongo aayambidhidhi aape ya djoine oongudu, oshowo oku koleka aayambidhidhi aakulu ya kale ya dhama moongundu dhawo.

Omahulilo shiwike ogo kamanadhingi mono oongundu dhopapolitika hadhi ningi omangungo moondoolopa dha yooloka opo dhi uvithile oshigwana shono ya thaneka ya ka ninge ngele ya sindano omahogololo mu Novomba.

Olundji oho popithwa kaantu ya  zala no ya zaleka wo ohauto dhawo omalwaala goongundu dhawo dho pa politika.  Omangungo gaana okaana nenge omukuluntu-ngele ya tsakanene elaka limwe ashike; okutaandelitha etumwalaka lyongundu ndjoka.

Ohaku kala wo omainyanyudho ga dhenga mbanda, ngele oto patana nenge inoo mona nale omukulupe goomvi ti ikutha omaathipa, talelapo limwe lyomangungo go pa politika mehulilo shiwike tuuka.

Kakele shono wo shi shi oku talika nolukeno, omalaka ga honga gaashi okupulakenwa koohembundangele mbono woo ya ninga iihakanwa yomangungo.

Oongundu dho pa politika ota dhi longitha omalaka ga honga no ta ga vulu okweeta uutondwe moshigwana unene tuu sho mbono haya longitha omalaka ga honga haya tumbula omuntu kondandalunde.

Okampeina ngaashi hayi tumbulwa inayi pumbwa yi kale ompito yo ku tukathana noku longitha omalaka ga honga ashike ompito yo ku hokitha aalanduli nokutsikila nuukumwe mbono wa kala moshilongo oomvula omilongo mbali nane dhemanguluko.Okampeina nayi kale ompito yoku landitha omathaneko gongundu yoye ngoka tayi ka tula miilonga uuna ya sindana okuwilika oshilongo.Okampeina nayi hokolole kutya omashongo ogendji omanene nomashona ngoka ga taalela mboka wa hala ya ka hogolole ongundu yoye oto ke ga taaguluka ngiini, na oto ke ga kongela omayamukulo goludhi luni nomethimbo li thike peni?

Aantu nande oya kale ya topoka momaitaalo gopapolitika, nomoongundu dho pa politika, shoka sha simana osho okukalekapo ombili nelandulathano moshilongo.

Oshini tolipo? Uuyuni owehongo lyekugu mukweni teli toolapo.  Ekunkililo olyo ndino kutya ombili nelandulathano nayi pangele miikonga yeni nomehwahwameko lyeni.  Uutsakaneno omomi- 28 Novomba mono ngono ta ka sindana ta ka zalekwa oshishani.

Eikwatopomutima olyo owala ndino kutya ngele aanapolotika otaya longitha omalaka “gaafele” oshigwana oshigundjuka shono sha tegelelwa oku ka wilika  oshilongo koomvula dho komeho otashi tekemo tuu sha?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here