Mwene womukunda Itoolwa ke ko vali

0
338

ONGWEDIVA: Omuleli wopamufyuululwakalo a kala omunandjungu melelo loshitukulwa shOndonga, mwene womukunda Okandongwena moshikandjohoololo Ongwediva moshitukulwa shaShana, Johannes  Amupanda “Shimitha” shaItoolwa, okwa pakwa pomukunda waye mexuliloshivike la djako.

Oxungi yokudimbuluka  olweendo longhalomwenyo yaye , oya ningilwe Etitano la djako nelongeloKalunga lepako ola ningwa Olomakaya a  djako meongalo lavo Gloria Dei  mOngwediva. Itoolwa, okwa kala omunandjungu mekwafelo letungo longeleki yaGloria Dei, a kwafela shihapu metungo leumbo leongalo. Oye omutoti wongudu yolwiimbo ina yeongalo Gloria Dei Etegameno lyiigwana oKristus, nokwa kufa ombinga meengudu dihapu domalwiimbo meongalo Gloria Dei. Okwa longa nomake aye mwene nokwa patukununa moinyangadalwa ihapu yeongalo.

Itoolwa  okwa djoina etanga lopolifi yaSouth Africa 1958,no  konima yemanguluko loshilongo petameko  lomudo 1990, okwa ya moshipundi shetulumuko. Okwa kala omunafaalama noshilyo shehangano lovanafaalama  voMangetti Farmers Association (MFA) ehangano li li koshi yewiliko laIsmael Shailemo. Ovapopi aveshe pefimbo loshivilo, ova tanga oupenda noudiinini wa nakufya Itoolwa, a li omuyandjimayele, omunandjungu moilonga,  omudiinini wefimbo, ha yandje ehe na nhondo,  a tekula ovaneumbo , nokwa kwafa ovakwapata  novayeni. Ovanailonga pamwe naye novashiinda ova koleka nghee Itoolwa a li oshipewa shi li li.

Itoolwa omunamido 87, okwa tambulilwa moshipangelo shopaumwene shaNgwediva Medipark,moshivike oshitivali shaKotoba nokwa xulifa oweenda waye momafiku 12 a Kotoba neudo. Okwa fiya ko omufiyekadi Helaria Itoolwa novana 16, oukadona 10 novamati vahamano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here