Omakonakono goondondo ontimulongo nomulongo nambali (12) oga pwa  aalongwa oya uka peni?

0
279

WINDHOEK-Omakonaakono goondondo ontimulongo osho wo ontimulongo nontiyali osho gathiki pehulilo mono aalongi naalongwa ya kala taya longo nuudhiginini nokuninga omailongekidho gakwata miiti opo ekonakono ye li endithe nawa.

Konyala ooskola odhindji dhomonooli dhono dhaana omihandjo odha kala noku yunga oontanda poosikola opo aanasikola ya mone oompito oombwanawa dhoku ilongela pamwe.

Efudho ngaashingeyi olya thika mono olundji aalongwa haya ngwangwana noku kala yena omadhiladhilo omawinayi. Yamwe ohaya kala nookuume yapuka mbono ha ye ya fala momapuko shono shili eshongo enene koshigwana shokomongula.

Yamwe ohaya kala ashike pomahala gomanwinino noku kutha ombinga miinima oyindji nzoka tayi ya yonene oonkaalamwenyo dhawo nande odho ku kanitha ehalo lyoku tsikila neilongo omumvo tagu ya nande oya kale yapita.

Aanaskola yamwe ohaya longitha nawa omafudho gawo opo ya ilongekidhile oonkalamwenyo dhawo unene omumvo taguya uuna iizemo inayi enda nawa. Oyendji ohaya kongo iilonga yomomafudho mono haya vulu okugongela okashona hono taka ka yambidhidha aakuluntu naatekuli okuya futila sho taya katsikila kiiputudhilo yopombanda nenge sho taya ka opaleka(improve) iizemo yawo.

Yamwe nande inaya mono iilonga yomefudho ohaya kala momagumbo taya yakula nawa aakuluntu miilonga ya kehesiku yomegumbo mono aakuluntu oyendji haya kala yaza owike ndjoka haya lumbu nayo momukokomoko gwomvula osho wo oku kutha ombinga mooprojeka dhomoshitopolwa, yamwe wo ohaya katalelapo komahala ga yoolokathana aakwanezimo mboka yahula nale.

Okumana ekonakono lyondondo ontimulongo ka yishi epatuluko lyomiyelo dhuukakombo iilitha ashike olyo ethimbo ewanawa oku longekidha onkalamwenyo yoye oshoka owa taagulukila kepandja epe, aagundjuka oyendji ohaya kanitha ongushu yawo pethimbo ndika. Ano efudho na li tyapulwe momukalo omwaanawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here