Uudhano wetanga lyokoompadhi lyaanona kohi yomimvo 15-17

0
212

ONGWEDIVA-Oseko yaGabriel Taapopi oya li ya longekidha uudhano wetanga lyokoompadhi  naandyoka lyomokambamba waadhani yeli kohi yomimvo15-17 , ehulilo shiwike lya ziko.

Uudhano mboka owuli oshitopolwa shependulepo lyomaudhano noku konga iitalendi mokati kaadhani aashona moshitopolwa shaShana.

Muudhano wetanga lyomokamamba Gabriel Taapopi okwe shi pondola okusindanapo ehala lyotango okuza mokati koosipana adhihe dha li dha kutha ombinga muudhano mbuka. Esindano ndika olya eta mpoka kutya ospana ya Gabriel Taapopi oya kaleke ekopi lyuudhano mbuka megumbo moka omo mwali mwa dhanenwa ethigathano ndyoka .

Ospana yomoseko yaShakati yaakadhona yeli kohi yomimvo 17 oyo ye ya pehala etiyali omanga Osipana ya International Primary School yaakadhona yeli kohi yomivo 15 ye ya pehala etiyali.

Uudhano waamati yeli kohi yomimvo 17 no 15 inawu vula we okumanithwa muule wehuliloshiwike molwomwaalu gwoosipana ngoka gwa li guli pombanda unene.

Omukwateli komeho guudhano mbuka Ndjeimo okwa ti ethigathano ndika ohaye li longitha ongo omukalo goku kongamo  iitalenti noku pa aanona ompito dhokuhumitha komeho omaudhano gawo yo ya tseyathane.

Ndjeimo okwa ti nando ngashiingeyi oya taalelwa komukundu gwoshimaliwa niipumbiwa yomaudhano, shika inashi vula okuya ya moshipala okuya komeho nuudhano mbuka ha wu dhanwa kehe omumvo.

Ndjeimo ota indile kehe ngoka ena oshigwana komutima opo a tameke okukwathela iiputudhilo mbyoka tayi zula noku dheula aanona yeli kohi yomivo 15 opo ya pewe ompito yokuulika iitalenti yawo.

Osipana yEkwafo yaamati yeli kohi yomivo 15 oyili nale yaninga oshilage okuya kedhingoloko lyahugunina sho yali ya dhengemo ospana yoseko yaGabriel .Taapopi koopelenti.

Aadhani oyendji mboka ya kalelepo oosikola dhawo dhayooloka oyendji oya za mo Academy dhomOshakati noNgwediva naashika otashi ulike kutya onakuyiwa yuudhano moshitopolwa oyi li momake omawaanawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here