Eenhauki daNamibia koBotswana otadi alukile keumbo

0
171

ONGWEDIVA – Namibia nande a idilila eenhauki da dja moilongo yaAfrica, naye oku na eenhauki di dule 900 da idililwa kokamba yeenhauki koDukwe shaBotswana.

Paudafano lombelewa yoUNHCR,epangelo laNamibia nola Botswana, ova udafana opo eshi taku ka fikwa kuJuni 2015 eenhauki 700 di kale da alukila keumbo. Edi, oda tumbulwa komunambelewa omukulunhu wombelewa yeenhauki moNamibia, Nkrumah Mushelenga.

Omapangelo laNamibia, laBotswana nombelewa yoUNHCR, okwa tula po elandulafano le likwatelela komaudafano 1959 nolo 1961 loiwanahangano noloukumwe waAfrica, opo eenhauki diha fininikwe okushuna koilongo yado. Omapangelo taa tula po omikalo dokuhalifa eenhauki okushuna koilongo yado, eshi da longekidilwa omakwafo omaludi ilo eemhito doilonga.

Namibia nande e na eenhauki di li koBotswana, okwa idilila eenhauki omayuvi atano (5000) mokamba yokOsire moshitukukwa shaOtjozondjupa da dja moilongo yaAfrica ngaashi koDRC, Burundi, Rwanda nokoSomalia di li pomayuvi atatu (3000) oda kwatela mo ounona ovakainhu novalumenhu.

Onghee ombelewa yoUNHCR oye lipyakidila nomalongekido okushuna eenhauki daRwanda keumbo di ka tunge oshilongo eshi oita ya oka. Mushelenga ta holola kutya, Rwanda oshilongo shi li ponomola onhine mokati koilongo yaAfrica tai tungu po eliko layo paife.

Ta ti, Oiwanahangano oya shiivifila epangelo laNamibia li fye oshisho eenhauki adishe daAngola, di kale da shuna keumbo omanga Juni 30, 2012 inaa fika.Etokolo ola kufwa kwa talika konghalo yoita ya xula moAngola, neenhauki otadi dulu kushuna di ka tunge oshilongo. Eshi kwa yandjwa eshivifo eli, kokamba yeenhauki kOsire okwa li eenhauki daAngola di dule omayuvi ahamano. Epangelo laNamibia ola longela kumwe nombelewa yoUNHCR okushunifa eenhauki omayuvi atatu koAngola da tokola kushuna pamukalo weliyambo.

Kakele keenhauki deliyamba kushuna keumbo, natango omwa fyaala eenhauki 1742 da ninga eindilo kepangelo laNamibia di pewe oukwashiwana waNamibia. Dihapu da hokwa omu omo da dalelwa, oda ika mo. Onghee oda indila di pewe epitikilo lokukala mo, dimwe oda hombola ovaNamibia ilo da hombolwa kovaNamaibia, novana ove na oufemba wokupewa oukwashiwana waNamibia. Oda hala kutunga nokwiifikamena paliko ngaashi sha ufwa kefinamango loshilongo va xumife ko eliko loilongo yetu aishe.

Mushelenga tati vali,oiwanayahangana oya udanekela eenhauki daAngola oikulya oule weehani hamano manga eenhauki tadi kala omutumba meumbo. Epangelo laNamibia ola tokola kutya keshe onhauki ina mo sha moshilongo, oshihauto ile oshimuna otai ningilwa omalongekido okupita peengaba oshali nokututa eendongelwa deenhauki. Eshi osha tumbalekifa epangelo laNamibia mokuhokwifa eenhauki dihapu di liyambe kushuna koAngola.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here