Esimbapalo maanona posikola Onkumbwimbwi olya shuna pevi

0
253

ONDANGWA – Posikola Onkumbwimbwi yi li moshikandjolongo shaLuno, oomvula dha piti opwali pwa konekiwa aanona oyendji taya ningi omategelelo unene.

Sho Kundana a li a yi moonkundathana nomukuluntu posikola mpaka, Henock Namutenya okwa li eshi holola kutya omwaalu gwaanona mbono ya ningi omategelelo posikola yawo nuumvo ogwa shuna pevi lela okuyeleka nomimvo dha piti.

Nonande osikola yetu yina aanona aashona lela moomvula oyendji oya kala taya ningi omategelelo nolundji ohaya etha osikola opo ya ka pulumuthe yo yamwe shampa uunona wa koko ihaya galukile we kosikola yo ya tsikile neilongo lyawo, ohaya kala owala yeli momagumbo ya tega omakwatho ta gazi kaakuluntu yawo,” Namutenya ta ti ngaa.

Namutenya okwati shino oyali yeshi pondola sho ya tokola ya gandje elongo kombinga yiihulo nesimbapalo kaanona yosikola. Tati ohaya gandja aluhe omalongo ngaka kaanaskola opo ya yande esimbapalo mokati kaanona aashona , yo ya tseye esimano lyelongo.

Omukuluntuskola posikola ndjika okwa lia kumagidha aanasikola opo woo nayo ya kale noku kumagidha aanona yawo kombinga yomategelelo inaa ga ilongekidhilwa, yo ya kale noku ya tsa omukumo yi itulemo miilongwa yawo yosikola, yo taya kala kokule iinima yuuyuni.

Elongo aluhe ohali tameke megumbo onkee natu tuleni uunona wetweni pokati wo sho tawuya kosikola natse tatu konkolako oshoka otwa hala uunona mboka wu kale sha monakuyiwa, wo wu ke tu kwathe uuna twa kulupa,” Namutenya ta gwedhapo .

Pamapulapulo kutya elongo posikola yawo otaye li enditha ngiini, Namutenya okwati natango opuna eyooloko enene oshoka omimvo dha zi ko oyali taya ende taya shongola naanona mboka ya kala taya shanga ondondo onti-10 inaya kala taye shi enditha nawa, ashike okwa ti nuumvo okuna omukumo oshoka oya kala noku gandja ootundi dha gwedhwapo naanaskola oya ulike eitulemo lyawo naashino okwati osheyape omukumo mo ku gandja elongo kaanona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here