Luis a zi mo moBig Brother omanga Permithias tashi vulika a ze mo Osoondaha ndjika

0
351

Nando Permithias okuli mo shi hogololitho shoku kuthwa mo megumbo lyaBig Brother Osoondaha ndjika, etegameno lyaNamibia  opo oodola oomiliona dhi vule pundatu dhi ye ishewe koNamibia ngashingeyi olyi li owala miikaha yaPermithias.

Omeho gaaNamibia oga ligamena kuPermithias okutala ngele otashi vulika a etelele iimaliwa mbyoka koNamibia a landula moompadhi dhaDillish Mathews ngoka oye a li omusindani omumvogu. Ihe manga Permithias inaa ninga shoka Omunamibia kehe omushona nomunene okuna okuhogolola opo Permithias a kale natango megumbo. Yo Aanamibia taya galikana opo yalwe moAfrica ya hogolole wo okukaleka omuteleki gwosushi megumbo lyaakalimo ya ndjena.

Omukalelipo omutiyali gwaNamibia megumbo ndyoka Luis Munana opamwe naathigathani po ooyakwawo, yaali  Kacey Moore gwa Ghana na Arthur gwokoRwanda  oya li ya ulukilwa omweelo gwegumbo lya Big Brothers Hotshots Osoondaha ya yi.

Konima yiiwike ine yaakalimo yaNdjena , aanegumbo 10 oya shuna komagumbo sho Africa opamwe niilongo yawo inaa ya vula okuya hupitha. Aanegumbo 16 oyo ya thigala megumbo taya tala ngele oyo aanelago okusindana ondjambi yokukala megumbo ndyoka yo U$ 300 000.

Mboka ya kwatwa koshihogololitho opo mokati kayo mu ze gumwe nenge yatatu oyo Trezagah , Ellah,Frankie, Nhlanhla,na  Permithias. Kwaambaka okwa gwedhwa omuulikwa gumwe ngoka a hogololwa komunegumbo ngoka oye a ulikwa omutse gwalyo oshiwike shika. Ngoka a hogololwa komutse gwegumbo oshiwike shika oye Butterphly. Onkene aahogololwa mokati kaamboka tamu ka za mboka taya ka shuna koyaandjawo oyo Ellah,Frankie, Nhlanhla, Permithias,Trezagah na Butterphly. Yatatu yomaahogololwa osho oshikando shotango mbaka taya ulikwa opo ya kuthwemo megumbo, omanga  Ellah, Permithias na Frankie mbaka oonakulwa ya kalamo nale mokuumbilwa moshihogololitho okuya kegumbo ihe sigo Olyomakaya ndjika natango oyuuka komeho mokukala megumbo lyaantu ya Ndjena.

Moonkundathana na Kundana okuzilila koJohannesburg, Luis omuNamibia okwa ti okwa adha elalakano lye meni lyiiwike ine mbyoka ye a kala megumbo moka. Oshikwa wo ye okwa kambadhala ashihe shoka a li ta vulu nonando okwa li ena  eshongo limwe pethimbo lyokukala kwe megumbo. “Onda ningi shoka ndali ndina okulonga ,Ondi itaala kutya onda ihumbata momukalo ngoka omulumentu ena oku ihumbata , Nonando opwa li ethimbo limwe ndali nda vulwa shoka shali tashi inyenge megumbo. Mbika oya li ya etele onkalamwenyo yandje omuzimbi.  Okonyala ndi thigepo egumbo oshoka ondi ilombwele ndati itandi pitika opo iimaliwa mbyoka tayi kondjelwa yi ete elunduluko monkalamwenyo yandje,” Luis a ti.

Okwa pulwa wo kutya manga a li inaa ya kegumbo lyaantu ya NDJENA okwa li mo hole na Nancy Muinjo ngoka wo ha ithanwa Chi-Chi, omanga megumbo okwa tsakanenemo na Mira omuMozamque. Okwa ti ye megumbo okwa yi lemo omumati keena mwene onkene  euvo lyohole ye ngashingeyi olya kola kombinga ya Mira. “Ondi hole Chi-Chi nomutima aguhe, ndele ngame onda yi megumbo omumati keena omukadhona. Ngame otandi ka kuutumba na Mira okutala kutya otatu yi sigo openi, oshoka ondina eiyuvo  ewanawa kombinga ye,” osho a ti.

Luis okwa ti petameko sho a yi megumbo okwa li a manemamo omudanisi gwokoNigeria Lilian omeho omanene, oshoka ashike nguka a li e mu tindi a ti osha li unene kuyele okugwila nale mohole ye opo ashike a thiki megumbo.Elago enene oondyoka kutya Mira okwa ende komeho ge ye nokuza mpoka ina talako ko we ku Lilian oshoka okwa gwithwa koshipundi ku Mira, omolwashika kena nando ehalo oku ikanithila Mira nando nando.

Arthur gokoRwanda na Kacey Moore gwa Ghana oya ti okukala kwayo megumbo okwe ya longo oondunge nongashingeyi oya tegamena shoka kutya onakuyiwa otayi ya etele shike.Omwedhi nguka nethimbo nda kala megumbo ondi imonikitha ku Africa no pamu kalo nguka onda adha ondjodhi yandje, Ngashingeyi otandi ka longa opo  ndi manithe opoloyeka yandje.’osho Arthur a ti.

Kacey Moore okwa ti  “Onda li tandi kongo okumonika, nokutseyika naashika onde shi adha moshiwike shotango sho nda ningi oshinyandwa komeho ga Africa, Ngashingeyi otandi ka ninga omatalelopo ogendji  okutseyitha uunongo wandje.

Namibia lyomapenda hupitha Permithias opo a kale natango muudhano nomethigathano ndika, oshoka ngele okwa thigalamo natango, nena okuna ompito oku hedha popepi  nesindano onkene tsikila okuhogolola waana ezimbuko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here