Mwene gwomukunda a kumagidha aahingi

0
260

UUYOKA – Mwene gwomukunda Uuyoka mOndonga, moshitopolwa Oshikoto, Kleopas Indongo okwa kumagidha aahingi yiiyenditho naalongithi yopate Onayena-Okankolo opo ya hinge nawa nonuukeka manga opate ndjika tayi longwa natango.

Indongo ndhino okwe dhi popi moonkundathana noshifo shika sho a mono kutya aalongithi yopate ndjika otaya hingi unene nuuhasha nonande ye wete kutya opate otayi longwa. “Olundji iiponga otayi holoka mono ya kwatelamo iiyenditho mbyono hayi longitha opate ndjika, iiponga yimwe ohayi vulu oku yandwa ashike tse aantu otwi ininga twaa na ko nasha,” Indongo ta ti ngaaka.

Okwa li woo a kunkilile aanona yosikola mboka haya taaguluka opate opo ya kale haye ende kokule nayo, yo taya tala koombinga adhihe ngele ota kuzi ohauto yo ya vule ku taaguluka. Okwa ti opate otayi eta uuwanawa waantu ayehe oshoka shampa kwa tulwa oteya iiponga otayi kala ya shuna pevi nenge itaayi holoka we, nongeyi omaso ogendji otaga yandwa.

Otandi indile woo mboka taya longo noku opaleka opate ya kale taya ihumbata nawa noku simaneka iilonga yawo mbyono yamwe ya kala ye yi pumbwa noya kala ashike yeli momagumbo, otandi pandula ehangano ndyoka li inekelelwa okulonga opate, oshoka olya gandja iilonga kaagundjuka yetu,” Indongo ta tsikileko.

Mwene gwomukunda nguno okwa holola euvonayi lye molwa aakwashigwana mbono taya kambadhala noku dhikululapo uutenda mboka wa dhikwa mooha dhoondjila naampono pwa metwa opo pu ende oopate. Ta holola kutya aakwashigwana yamwe sho epangelo tali kambadhala noku tunga koombinga dhimwe yo otaya teya, itaya kalekepo iinima oshoka oye shi kutya ka yi shi yawo.

Okwa tsikile nokukumagidha aahingi ngele taya longitha opate ndjika, ya kale noku hinga kashona ko ku yandwe ekanitho lyoomwenyo dhaantu. Konyala ngele aalongithi yoondjila otaya hingi nawa otashi kala oshipu okulongitha opate ndjika nonande otayi longwa. Ta indile aavali ya gandje elongo neputudho kaanona yawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here