Vatanho va pewa olusheno loSolar moAus

0
200

Aus – Ouministeli wEemina noIkwaenghono moNamibia owa pewa oilongifo yolusheno losola okudja kepangelo laChina, no ya topolelwa ovanhu vefike po42 moitopolwa aishe yoshilongo.

Moshikandjohoololo sha!Namin#nus, olusheno eli loSola ola topolelwa ovakululupe ovo vena eedula okudja po70 okuya pombada, okwa tofwa mo yoo ovanhu ovo ve na omaulema, naavo va talika kutya ove na shili omhumbwe no vapumbwa okupewa olusheno.

Moshikandjo hoololo sha!Naminus, ovanelao ava va pewa olusheno eli lo sola, aveshe va 5 oveli ovakalimo vomoAus . Olusheno ola kwatela mo omapanela avali osola (240w) na otali dulu okuminikila, okutula oradio, oTV no ku yadja omundilo kocellphone.

Kansela woshikandjo hoololo sha!Nami#nus Jan Scholtz okwa tumbula kutya epangelo ola tulamo omalusheno oo, o sola opo a longifwe nawa kwaavo va mona elao olo, ashike okudja paife oshili oshinakuwanifwa shamwene wolusheno , okulipangelifa ngee la nyonauka, nokulikaleka monghalo ili nawa nosho tuu.

Margaret Goliath omunamido 83 oku li umwe wo mwaavo vapewa olusheno lo sola mo Aus, na ota tumbula kutya okwapandula unene epangelo laNamibia eshi le mu dimbuluka, mokumupa olusheno , nopaife ota dulu okuminikila noku pwilikina yoo oradio yaye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here