Kansela mupe wEndola a ninga omaudaneko

0
169

OSHALI – Kansela mupe woshikandjohoololo sha Ndola okwa udaneke ta ka tala tete komumbwe yeendjila nomakwatafano opashinanena osho yo ta ka twala omaudjuu oshiwana kelelo loshitukulwa.

Ferdinard Ingashipola Shifidi eudaneko eli okwe li ninga konima eshi oye a shiivifwa omufindani momahoolololo a wedwapo oo a ningilwe moshi kandjohoolo Endola exulilo shivike la djako.

Shifidi okwa findana oshipundi shewiliko eshi nomake eli omayovi 6633, mefiyafano louwiliki eli okwali ta ningi shanamutete na Hafeni Pius woRally for Democracy and Progress (RDP) oo a djamo nomawi 638 osho yo nomunangeshefa Venda Dennis Kahangu woCongress of Democrats (COD) a hoololwa ashike kovanhu 68.

Oshikandjohoololo eshi oshina oshiwana sha pomayuvi 30, omo omayuvi 11 kwe li shangifa momahoololo, omangha omayovi 7332 ayeke oo a kufombinga mehoololo eli.

Shifidi okwa ti okwa pandula eshi a enda nawa oshoyo a pitapo nombili.Okwa kumika ovaNdola opo natango va ka hoolole mehoololo loilyo yomutumba wopashiwana osho oo opauperesidente oo eliko momafiku 28 Novemba neudo.

Ovahoololi momahoololo a wedwa po,moshikandjohoololo shaNdola moshitukulwa shaHangwena, ongula inene ova ongala peenhele dokuhoololela oku hoolola omukalelipo omupe.

Omahoololo aa okwa li ena okuningwa konima yefyo la kansela Ruth Nhinda neudo.Paufo loveta yomalelo oitukulwa, uuna omuwiliki woshikandjohoololo a xulifa nena onhele oyo a fiya hamwasha oina okuhoololelwa omuwiliki mupe konima yeemwedi nhatu.

Komutoolinghundana

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here