Olweendo okuhalakanitha po omatanga gaakwiita

0
189

Monkambadhala yokukeelela ekateko metulo miilonga lyokatokolitho 435, SWAPO okwa tseyithile oUN noku yi pa ethaneko kutya ye otaka futa  iimaliwa ayihe mbyoka tayi ka longithwa ku UNTAG  konima yemanguluko. Okwa ti otaka futa iimaliwa ya longithwa kaakwiita oshowo kaanambelewa yopashigwana, a li iilongekidha okufuta o UN noonzo dhe mwene.

Ethaneko ndika ka lyali lya ziminwa. Oonkambadhala dhetu opo tu keelele andola eshonopeko momwaalu gwomatanga gaUNTAG ina gu ziminwa. Eshonopeko ndika olya nkundipike oonkondo dhomatanga goku kalekapo ombili, unene tuu ngele opwa ka holoka onkalo ya nika oshiponga. Oshikwawo omwaalu gwakwiita ogwa li omushona okuyeleka nuunene wa Namibia.

Mesiku  16 Febuluali 1989, okatokolitho 435 oka ziminwa oku tulwa miilonga, shaningwa okupitila montokolwa yOraata Yegameno onomola 632. Nando Oraata yEgameno ya zimine opo omwaalu gwakwiita ya UNTAGA gu shonopekwe tse otwa sindana meindilo lyetu kutya nando omwaalu ogwa shunwa pevi sigo opaakwiita 4 000, aakwiita omayovi 3 500 oya li ye na natango okukala uupathi oku ithanwa koNamibia uuna sha pumbiwa.Ontokolwa onti 640 omumvo ngoka oya li ya tegelela opo etanga lyoKoevoet li hanagulwepo, ndele shika inashi ka ningwa.

Iiwike mbyoka twa kanitha tse nookuume ketu omanga tatu kambadhala oku kondjitha ethaneko ndyoka kutya omwaalu gwaakwiita yo UNTAG ina gu shonopekwa, ina shi ningwa. Oshinima shika  osha ka fala sigo oompoka kutya mboka ya li nelalakano okuhanagulapo omalongekidho ngaka okonyala ye ga teyagulepo opo andola okatokolitho 435 kaa ka tulwe miilonga ngaashi sha thanekwa.

Ndjayi  Prem Chad, ngoka a li omukuluntu gwa UNTAG  okwa thikile mo Venduka momasiku 26 Febuluali 1989, ndele nando ongaaka ha matanga agehe goUNTAG ga li gena okuya koNamibia ga li ga thika pethimbo ndyoka.Omatanga gaakwiita ngoka ga li ga tegelelwa oga li gena okukala niilyo yili 4650. Iilyo yetanga mbyoka ya li ya thika oyali ashike omwaalu omushona ishewe aakwiita mbaka oyendji oya li moVenduka , omanga mbaka ya li ya pumbiwa muumbangalantu woshilongo moka omo mwa kala ha mu kondjelwa omalugodhi galula noonkondo.

Omainyengo gandje oga li ga ngambekwa moomwedhi dhopetameko molwa ompumbwe yandje okukala naakwiita poombelewa dhetu oonene moLubango oshowo moombelewa oonene dhopapolitika moLuanda.Omalugodhi okukondjela emanguluko oga kondjwa kaalumentu naakiintu mboka ya li ye na omukumo gwopapolitika, onkene osha li sha pumbiwa opo tu ya fatululile omwiityo gwehulithepo lyiita. Ookomanda yamwe oya li yaa na einekelo kutya otwa zimine opo oPLAN yi halakanithwepo ongo etanga lyopakwiita nokuhulithapo iita yekondjelomanguluko.

Opwa li oshinakugwanithwa oshinene shetu tegelela kegumbo na ka kwali sha pumbiwa tu hepeke ethimbo moku ilongekidha. Unene tuu okupalamena omashongo gopamahupilo ngoka ga taalela oshilongo shetu.Onda li nda popitha oraata yOominista dhiilyolongo yo Southern African Development Co-ordinating Conference (SADCC) moLuanda mesiku 3 Febuluali 1989, nonda gandja ethaneko nkene tatu ka longela kumwe na Angola, Botswana na Zambia, kombinga yomashongo gopalweendo ngoka ga taalela oshitopolwa. Onda li wo nda londodha oshigongi shoka kutya epangelo lyokatongo lya South Africa otashi vulika li longe uulingilingi moku longitha oonkondo dhalyo noku tulamo epangelo lyoopupeta moNamibia.

Omunangeshefa gwopaigwana okwa li a longekidha opo ndi tsakanene naawiliki aakuluntu yehangano lya Anglo-American Corporation.Onda tsakaneke mbaka  momasiku 9 Febuluali 1989 pohotela yedhina Ritz. Mbaka oyo ooyene yehangano lya De Beers ndyoka olyo mwene gwoomina dhokawe hadhi ithanwa, Consolidated Diamond Mines (CDM) of South West Africa, oomina ndhika odha li hadhi gandja oshindji momahupilo. CDM monakuziwa kali a kambadhala okuninga omakwatathano noSWAPO kombinga yo nakuyiwa yuudemokoli woshilongo. Ihe nando ongawo tse otwa li twa hala oku kwashilipaleka aawiliki yehangano ndika kutya katuna ehalo nenge edhiladhilo okupiyaganeka iilonga yawo. Shoka twa li twa hala osho owala okutseya kutya aantu ya Namibia oya mona omauwanawa tashi pitile miifendela, moondjambi oshowo moku mona iilonga oshoka iilonga yilwe ngaashi yoku yoolola uuwe mongushu yawo nosho tuu ota yi ningilwa moNamibia ndele ha palwe.Onda ndhindhilike kutya Nicholas Oppenheimer nosheendo she oya li ya pulakena nawa ishewe oya li ye na ombepo yuukuume onkene ekwatathano pokati ketu nayo olili nawa okuza pemanguluko.

Ngiika molwashoka Rio Tinto Zinc (RTZ) okwa taaguluka elombwelo lyo UN Decree No. I moku tumina ouraniuma ya Namibia pondje, okuza pomina ya Rossinga popepi noShiwakopo , ngiika shika osho she mu thiminike opo a longele oshilongo iinima oyindji okuyeleka naashoka shaningwa ku CDM. RTZ okwa tungupo shoka hashi ithanwa Rossing Foundation, ngoka a longo oshindji miinima ngaashi yomapekaapeko, elongo, nomadheulo muunamapya oshowo miimpungulonga yilwe, shika osha ulike Rossing a fa a li ena eitulemo monakuyiwa yoshilongo okuyeleka na CDM ngoka a kala omimvo odhindji ta mina oonzo dhoshilongo shika.

Ka sha li oshili kutya onda li nda tsakanene nomunashipundi gwewilikongundu lya Rio Tinto uule womimvo dhontumba ngaashi sha kundanekwa. Omifofotolo ndhika ngiika odha ziilile koshikondo shawo shekwatathano noshigwana, oshoka nguka ogwa kala tagu endululwa yo inaa ye gu ikala, omanga SWAPO okwe gu ekelehi. Okutaaguluka omautho gelombwelo lyoUN No 1 okwa ningwa kohi yewiliko lyepangelo lyoLabour, netompelo ndyoka ya li ya gandja oondyoka kutya yo oya pumbwa okulongitha ouraniuma ya Namibia moku longa olusheno moiwerka dholute moBritania.

Poshigongi shiikundaneki noshifokundana London Times onda li nda tseyitha kutya Namibia lya manguluka otali ka joina OAU, SADCC na UN oshowo otali dhiladhila okuninga oshilyo sho Commonwealth. Otwa simaneka nokupandula omakwatho gopauteknika ngoka twa kala nokupewa okuza koCommonwealth, naangaka oga tsikile sigo omemanguluko miimpungulonga ya yooloka.

Kungame oshiningwanima shasimana  moomwedhi dhotango omanga okatokolitho inaaka tulwa miilonga   osha ningwa momasiku 29 noshowo 30 ga Maalitsa 1989 sho nda li tandi tala omatanga gaakwiita yo PLAN posikola yuukwiita hayi ithanwa Hainjeko Military Academy mo Lubango, Kahama, Xangongo oshowo ookamba dhilwe dhoku dheulila aakwiita . Onda lesha euvathano lyoku hulithapo iita ndyoka tali tameke mu 1 lyApilili 1989. Onde ya lombwele kutya okuza kesiku ndyoka oyendji yomuyo otaya ka shuna monkalamwenyo yuukwashigwana na otaya ka shuna koNamibia hoka taya ka kutha ombinga  mehwahwameko lyopapolitika oku uvithako aantu opo ya hogolole SWAPO oku koleka omasindano ngoka  ga adhika miita yekondjelomanguluko mbyoka ya kondjwa omimvo odhindji.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here