Omalelo giilando uveni elombwelo lyoKabinete

0
172

Osha ningi ishewe ethimbo opo omalelo giilando oshowo omikunda ndhoka dhili mondjila yoku ninga iilando dhi vulike keindilo oshowo elombwelo lyoKabinete ndyoka lyapopi kombinga yofanditha yevi.

Shoka sha pumbiwa ngashingeyi osho omalelo giilando ga ngambeke omikalo dhuuka pombanda dhokutula ondando kiipambu yevi miilando. Oshowo omalelo ogo tuu ngaka ga tale noku konakona omikalo dhago dhoku gandja evi  oshowo okuhololapo omikalo ndhoka tadhi yamukula ompumbwe yaaNamibia mboka yaana evi.

Oshikwawo shoka sha simana ooshoka kutya aawiliki yopapolitika oya pumbwa oku kwata komeho mokukonga omayamukulo taga kalele kombinga yeshongo lyompumbwe yevi. Inapa pita ethimbo ele unene sho oshilongo sha li shuuvu nawa omolwa edhiladhilo lyokutunga omagumbo ogendji, ndyoka pamushangwa tali lalakanene okutula ondunda kombanda yomutse gwomuNamibia kehe.

Ihe etegameno ndika nenyanyu ndika olya fa lya yonwapo noku kungululwapo kuumbanda nuutile , unene tuu oku shi talela momahokololo ngoka taga popi kombinga yeshongo lyevi sho anuwa aahumi  oshowo mboka yaadhapo  aashona yowala taya pewa evi kondando yombiliha omanga mboka ya pumbwa evi dhoshili shili na ,oyi ilongekidha okufuta ondando yoshili, pwa fa pwaa na ngoka eya wete nenge ya fa ye ethiwa.

Oshaanawa okudhimbulukwa kutya omaindilo gonena gevi inaga kankamekelwa kompumbwe andola ompe yevi. Aanamibia oya kala nompumbwe yevi lyokutunga omagumbo okuza nale.Yo ompumbwe ndjika oya shangwa noku ndjandjukununwa nawa momushangwa gwo Habitat Agenda oshowo ngoka gwo National Plan of Action of 1999, kokomittee yoPashigwana yo Habitat mekwatelokomeho lyUuministeli wOmalelo Giitopolwa iilando Omagumbo  nokonima okwa gwedha Eyokomeho lyokomikunda.Okomittee yomahala nenge omudhingoloko oya li noshinakugwanithwa okukwatakanitha, okutonatela, noku talulula iinyangadhalwa  mbyoka tayi kwashilipaleke kutya ayehe oye na uuholameno wa gwana noshowo kutya opena ehumithokomeho tali vulika moku monena aantu omalukalwa moshilongo.

Omushangwa gwomapandja omilongo 71 ogwa popile kombinga yiiyimbi nomandangalati  mondjila yoku gandja omagumbo koshigwana, ogwa nyola nkene omathaneko goku tungila oshigwana taga tulwa miilonga. Ogwa li gwa tothamo egandjo lyomikuli tadhi vulika kwaamboka yena iiyemo yopokati noyopevi ongo gumwe tagu vulu okukwatha mekandulepo lyompumbwe yomagumbo. Omushangwa ogwa li wo gwa yambidhidha ethaneko lyomukalo ngoka gwa tseyika tutungeni pamwe opo nguka gu adhe oyendji yomwaamboka ya li ya pumbwa omagumbo, ogwa li gwa kumike ehangano etungi lyomagumbo lyopashigwana nenge National Housing Enterprise (NHE) li kale noku tunga omagumbo geli pokati komathele 700 sigo eyovi omumvo kehe oshowo okugandja omikuli odhindji. Omushangwa ogwa popi wo kombinga yokuthaneka oshowo okukonakona onkalo yevi olindji miilando ayihe yomoshilongo nelalakano okutungapo omahala gokukala aantu nomuthindo ogwa li gwa tulwa unene okulonga shika moVenduka.Ewiliko lyamuni olya li lya pewa oshinakugwanithwa shoku tulapo omilandu dhokugandja evi kondando tayi vulika oshowo omagumbo taga vulika kaathigona. Onkene oyendji oya li ya lili omahodhi genyanyu sho ya uvu ethaneko lyomagumbo ogendji lya tulwa miilonga kOmuperesidende Hifikepunye Pohamba.

Onkene mboka inaa ya hala okuninga ondjodhi ndjika yoshili inaya kala nehala moNamibia lyuudemokoli. Omukalo gwoku tunga omagumbo ogendji inagu pitikwa gu hepe nogu dhimbulukiwe ashike kutya okwa li opoloyeka yatya ngaaka monakuyiwa. Yo aathaneki naasindi yiilando naya gandje omayele omawanawa ngoka taga longo nkene omathaneko goku gandja omagumbo taga tulwa miilonga nomukalo guli nawa. Opo tu tegamene kutya uuna twa thika komumvo oma 2030 omuNamibia kehe ota ka kala ena ondunda kombanda yomutse gwe ndjoka ye ta vulu okufuta.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here