Ondobe ya tunga ongeleka ipe koN$3.38 milion

0
243

ONDOBE – Omubishofi wongeleka yaELCIN moshikandjo shokoushilo Omundohotola Shekutaamba V.V Nambala, Osoondaxa yadjako okwa patulula pambelewa nokuyapula ongeleka yaElcin pOndobe.

Poshivilo shenangalo longeleka ei opali pa kalwa kovanhu omafele mahapu, mwa kwatelwa ovawiliki veendodo da yooloka ngaashi eeminista, Ohamba yaUkwanyama meekulu Martha Mwandinomho yaKristian Nelumbu nomalenga aye noshoyo ovaleli vomahangano opapangelo naao ehe fi opapangelo nosho yo ovakwaneongalo novafita vahapu vadja komaongalo elili nokulili moNamibia.

Paku yapula ongeleka, Omubishofi Nambala pamufyuululwakalo, opa kala oonhele opo hapa holamwa kovanhu ava va nyona. Onhele oyo oya kala ya talika ko ina eameno, nongeenge omunhu a i ndele taka hondama mo monhele omo, nohamba ile omupangeli woshilongo, ite mu kumu.

Omolwaasho ohamba Salom ya tunga otembeli, onga onhele yokuhondama.

Dr. Nambala ta ti nopefimbo loita ovanhu ova kala hava lotokele kongeleka okuka holama nokuxupifa eemwenyo.

“Naau nee ta dipaele omunhu mongeleka, okwa kala a talika ko kutya ota dipaa omunhu waKalunga,” Nambala ta ti.

Omubiishofi ta weda po ta ti, ongeleka kai fi ashike onhele yokuholama omaudjuu okombada yedu, ashike oyo onhele omo ovanhu havafimaneke nokuhambelela Kalunga, nohava hokolola, nokudiminwa po omatimba.

Onghene hano, ovo va yandja omaliko avo metungo longeleka, ina  ve a hepeka nande. Onghe hano efikame po letungo longeleka yaNdobe, nali kale edidiliko olo tali va dimbulukifa ohole yaKalunga -osho Nambala a ti.

Umwe womovaxwaxwameki vetungo Martha Shakela okwa holola kutya etungo longeleka yaNdobe ola fikama po koshimaliwa shidulife peemiliona N$3.38, odo da ongelwa kovakwaneongalo okupitila moinyangadalwa i lili na kulili.

Shakela ta ti etungo olo la tameka okutungwa mo2009, olina ounene tau wana ovanhu vefike lwopo 1500. Ta ti etungo eli ola manenwe okutungwa muOctober neudo.

Caption: Omubishofi  Shekutaamba V V Nambala ta patulula ongeleka yaNdobe pambelewa. Mefano ota mu nonika yoo Omubishofi eli moshipumbi Shetulumuko tatekulu Apollos Kaulinge, navamwe vomovafita ovo vali kepatululo

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here