Tava pangele eembashikela moLindili

0
197

 

Luderitz – Oprojeka yedina Luderitz Bicycle, oyo opo ya yakulile econtaina leembashikela dikulu mu Maalisa woneudo okudilila koAustralia otai xumu nawa komesho.

Eelalakano loproyeka ei olo oku eta eemhito doilonga kovakalimo vo mo Luderitz, eshi tava kala noku pangele oshoyo oku opaleka eembashikela edi.

Omukwatakanifi woproyeka yo Luderitz Bicycle noku li yo oshilyo sho Rotary Club oyo ya etifa oproyeka yeembashikela mo Luderitz, Patricia Kaulinge okwa tumbula kutya, elandifo leembashikela oshoyo oku dipangela mo proyeka ei otali ende xwepo ashike opena shihapu shina oku ningwa natango, opo ku yambulwepo oprojeka ei. Opo ovo tava longo moprojeka va dule  okunenepeka ongeshefa noku limonena oiyemo okudilila mo projeka .
Kaulinge tatu omukumo ova nailonga ovo hava longo moprojeka ei kutya ,yee onga omukwatakanifi wo projeka ,ota kendabala opo a kwafe ovo tava longomo, okuva tuma komadeulo a nghene ve na oku endifa noku yambulapo ongeshefa , opo ongesefa idule okuxuma komesho, ngaashi osho shili elalakano.
O Luderitz Bicycle Project oili imwe yoo mee proyeka difike lwopo 30 moNamibia melongelo kumwe nehangano lo Bicycle Empowerment Network Namibia (BEN Namibia). Ehangano eli ola tuma lwotete eembashikela moNamibia modula 2006 komukunda Okathitu, nelalakano limwe alike opo ovakwashiwana ve li monene oilonga okupitila moprojeka ei.
Kaulinge okwa ti oproyeka yeembashikela mo Luderitz yoo vene oyali tai ende noudjuu peemwedi dopetameko, ashike okuhovela mu Septemba odula oyo tuu eyi ,elandifo ola hovela oku enda nawa , osho atala kutya ovakalimo vahapu kavali naana va shiiva kutya mo Luderitz omuna oproyeka yoku landifa nokupangela eembashikela.

Kaulinge tatu ova kwashiwana omukumo opo veli landele eembashikela, tati ombashikela osheendifo shina ombiliha, mokulonda ombashikela oto ningi omadeulo no taa xwepopeke oukolele womunhu.

O Luderitz Bicycle project otai hangika po matungo opo pena o COSDEC mo Luderitz, tamu longo ovanailonga veli va tatu omulumenhu umwe novakainhu  vavali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here