Natu taleliipo oshilongo shetu

0
218

Tse aaNamibian, otwa pumbwa oku enda nokutalelapo oshilongo shetu yene. Osho ethimbo ngashingeyi opo aaNamibia tu kutheni wo omukalo gwokutalelapo  Namibia opo tu tseye omahala galwe niitopolwa ayihe moshilongo shetu kakele kokutseya omikunda dhetu nenge iikandjohogololo moka tse twa kala. Shika osho hatu ithana omatalelopo gomeni nenge gomegumbo . Naashika otwa pumbwa oku shi taambako nomwenyo aguhe.

Oshiwanawa sho Namibia ha hili aatalelipo  oomilliona odhindji mboka haya zi koEuropa , America, Asia napalwe moAfrica ,mbaka omumvo kehe ohaya etamo iimaliwa moshiketha konyala yoobilliona heyali nenge dhi vulepo.

Ihe tse aaNamibian wo otwa pumbwa okutalelapo oshilongo shetu yene opo tu pandule noku ulika ohokwe yuushitwe washo pomahala ga yooloka momumbwalangandjo gwasho. Onkene osha li tashi gandja omukumo nenge otashi kumike okulesha momushangwahokololo gwoshikondo shomatalelopo kutya omwaalu gwaatalelipo aaNamibia ogwa ya pombanda pethimbo lyomatango omanene omuvogu.Omahala go ku yakula aayenda ogendji oga hokolola kutya aatalelipo mboka ga li ga yakula kaya li aakwiilongo ndele mbaka aaNamibia konduko.

Omathimbo gamwe uuwanawa womutalelo gwa Namibia otwe wu kuthako ashike noku shi tala ongo omukalo ndjigilile. Nolundji ihatu pandula eopalo lyoshitunda shoomeme notate oshoka otuna iimpwiyu no twi ipyakidhila nomitenge dhonkalamwenyo yesiku kehe, ngaashi ndjoka yoku palutha omagumbo getu, nomaipulo kombinga yomvula yomumvo kehe ngele otayi ka loka tuu nawa opo iikunwa momapya yi mene nawa yo iimuna yi mone iipalutha?

Ndele pokati koomwedhi dha yooloka otatu vulu okutalelapo evi lyOmapenda nopwaana elongitho lyoshimaliwa oshindji ngaashi olundji hatu dhiladhila nenge ngaashi olundji osho twa itaalithwa.Oshiholelwa pehala lyokuya kegumbo topitile pOshivelo oshike ihoo landula ondjila ndjoka ya pitila mOutjo okuya sigo Omakange, ondjila ndjika oya enda koongamba dhoshikunino shiinamwenyo shEtosha kuuningino, na otayi gandja ompito yoku tala iinamwenyo niikwakuti mehala lyayo manga yo tayi napa yaa na mbudhi yasha.Mondjila ndjika woo to mono omutungilo tagu hokitha gwoshitopolwa sha kala aapopi yoshiDamara na ishewe okuuka komeho evi lyaapopi yoshiKaoko nalyo otali ku hili nomutungilo gwalyo gwa yooloka kwaangoka wa igilila.

Oshikwawo ngele ino kutha ondjila yokuuninginino oto vulu okuya nondjila yOtavi nOshaanda topitile moRundu moKongo sigo Eenhana okuya kOngwediva  nenge kOndangwa. Ndhika oondjila tadhi ku pe efano lyuushitwe wa yooloka no tawu hokitha wa Namibia. Oto vulu wo okupitila mOshomeya, Tsintsabis sigo Nkurenkuru ngoye to yi koRundu nenge wu goyoke okuya kOkongo nosho tuu.

Uutalelipo womegumbo oshinima sha pumbiwa okutsikilwa kaaNamibia.Epangelo okupitila mehangano lyomatalelopo lyo Namibia Wildlife Resorts (NWR), olya tulapo omikalo okukumika aaNamibia ya talelepo oshilongo shawo yene moku ya kuthilako kondando dhomahla goku kala oshilongo ashihe, naashika otashi kumike opo aantu ya talelepo oshilongo shawo yene pamukalo nguka.

Omahala ngaashi Etosha national Park, Namib Naukluft, Popa Falls, Torra Bay, Zambezi Waterfront oshowo galwe  inaga kala ashike omahala gokutalelwapo kaakwiilongo. Ndele aaNamibia nayo na ya talelepo wo ngoka noku ga nyanyukilwa.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here