Pohamba a lyata ompadhi pevi kombinga yoSWATF/Koevoet younakulwa uukulu  

0
238

ONGWEDIVA – President Hifikepunye Pohamba okwa endulula kutya omuthika guunakulwa uukulu  itagu vulu okupewa aakwiita nale mboka ya li taya kondjo ya gama kombinga yepangelo lyuukoloni.

Pohamba okwa popi ndhika sho a popitha oshigongi oshinene sho Swapo mOshakati olyomakaya  gayi a ti nonando iilyo nale yoSWATF noKoevoet oyina uuthemba wokupewa openzela yaakulupe , oshowo oomayakulo gopaunamiti ngaashi ashike omuNamibia kehe. Mbaka itaya vulu okutulwa mongundu yoonakulwa aakulu mboka ya kondjela emanguluko lyoshitunda shOmapenda,okuyeleka naakwiita yoPLAN oshowo aantu yalwe mboka ya zile omazigudhe nepupyu oku eta emanguluko lya Namibia.

“Otatu popi kombinga yaamati naakadhona mboka ya kondja okweeta emanguluko ndele haamboka ya li taya kondjo okumbilika emanguluko lyoshilongo shika. Opena okukala eyooloko..

“Opena oongundu ndhoka tadhi ti aantu mbaka naya yalulwe ongo oonakulwa aakulu noku pewa iipewahenda yoonakulwa ngaashi aakondjelimanguluko, Ngame onde shi tinda!, Eeno otaya vulu okupewa openzela yaakulupe uuna yaadha nokugwanitha omimvo 60, ndele haku taamba iimaliwa mbyoka hayi pewa mboka ya kondjela emanguluko.

“Namibia oshetweni atuheni, shika osho twa ka kondjelele, sho shika osho etompelo twa etapo omulandu gwedhiminathanepo lyopashigwana.Eeno opena mboka taya ka talako shika nomeho noneuveko lya yooloka uuna ndapopi kombinga yiimaliwa hayi pewa oonakulwa aakulu yekondjelomanguluko.Inandi tya ya tondeni nenge ya unduleni  uuna taya kongo uunamiti nenge ya hala oku ishangitha ya pewe openzela, oshoka nayo oye na uuthemba okumona openzela,’ osho Pohamba a endulula.

Oshiwike sha ziko omuperesidende gwo, Democratic Turnhalle Alliance, McHenry Venaani okwa li a indile aakwiita nale yo SWATF no Koevoet opo ya papatele noku shambekela ombili, omanga taya kundathana  kombinga yokuyalulwa ongo oonakulwa aakulu.”

Venaani okwa ti aakwiita nale metanga lyaakwiita lya South Africa mboka ya kondja moNamibia pethimbo lyiita yemanguluko oyo oonakulwa aakulu ngaashi ashike aakwiita yoPLAN onkene oya pumbwa okupewa esimaneko neyalulo ndyoka.

Paye ethimbo olya thikana okushonga epangelo lya Namibia mompangu kombinga yekankameno lyalyo moshinima shika shoSWATF noKoevoet opo aakwiita mbaka ya vule okumona shoka ya pumbwa okupewa kokutya omuthika goonakulwa aakulu, tashi endele pamwe niimaliwa ngaashi ashike sha ningilwa aakwiita yoPLAN.

“Aamwameme mboka ya kondjo kombinga ndjiyaka kokutya [SWATF no Koevoet] nayo aakwiita aakulu, oshoka ngele owa tala efatululo lyoonakulwa aakulu otali ti, kehe gumwe ngoka a kuthombinga miita, kashina mbudhi kutya okombinga yini  nguka oha ithanwa onakulwa omukulu,” Venaani a ti.

Omuwiliki gwo DTA okwa kumike aakwiita nale mbaka ya kalekepo ombili omanga taya kundathana  opo ya vule okuyalulwa ongo oonakulwa  aakulu.

Venaani okwa tumbaleke ongundu ye sho ya kalekepo ombili uule womimvo 24. Okwa ti DTA okwa li a kana mehogololo  lyomumvo 1989 ndele okwa taambako iizemo nokukalekapo ombili okuza kesiku ndyoka.

“Onda hala okulombwela tate Pohamba oshoka ngoye omuntu gumwe ho vulu okupulakena , oho popi kombinga yombili nengungumano moshilongo shika ndele ombili ohayi ikwatelele kwaangoka a kana ndele ha kongundu ndjoka tayi pangele. Sho twa kana mehogololo omumvo 1989 otwa li ashike twa mwena. Otwa li twa taambako iizemo nonando opwa li pena uuketha womahogololo mboka wa li wi itsuwa pokapale koondhila, tse inatu hogolola elongitho lyoonkondo. “Mo Angola kamwa li ombili omolwa Jonas Savimbi sho a kana mehogololo,noMozambique. Ihe tse oonakukana muka otwa kalekepo ombili.

“Ominista ndjoka tayi popi kutya aakwiita nale naa shune kiita , otayi popi oohapu dhuuhasha.Aantu ya dheulilwa uukwiita oya nika oshiponga oshoka otaya vulu okutu kuthila oondjembo.Dhimbulukwa shoka sha li tashi inyenge moAngola nomoDRC.Omupopyo ngoka kaguna oondunge ishewe ogwa nika uunona.Ngame otandi yambidhidha aakwiita aakulu mo(SWATF noKoevoet) opo ya pewe iimaliwa yawo,” Venaani osho a popile ngaaka kuyele .

Oshiwike shayi Ominsita nale Yegameno, Major-General moshipundi shevululuko, Charles Namoloh okwa tile kapena omatompelo ngoka gena okuthiminika oholomende ya Namibia oku pa aantu mboka  ya li taya kondjo okumbilika emanguluko lyaNamibia omuthika goonakulwa aakulu. Unene tuu sho mbaka ya li haya longele oshigwana shika omiyonena dhaashi kutumbulwa pethimbo lyiita yemanguluko.

“Otashi longo ngiini ngele owa pe aadhipagi omuthika guukwiita uukulu?Aakwashigwana ya Namibia  oya kana, aanamikunda oya dhipagwa, nokwa lundilwa kutya mboka oya dhipagwa koSwapo.

“Ina ya egulula nando iilalo iikulu, unene tuu sho twa li hatu mono omidhimba dhaantu yetu ya dhipagwa koKoevoet dha tsilikwa komakasperi. Na ya dhimbulukwe kutya otwe ya dhiminapo ndele inatu dhimbwa,” osho a kumagidhile nale kuyele.

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here