Omasiku gamwe komeho yesiku lyemanguluko

0
269

Momasiku 9 Febuluali 1990, Ekotampango olya ziminwa newi limwe.Oshigongi oshitotimpango osha li wo sha utha noku taambako epandela epe lyaNamibia ndyoka lya li lya hogololwa okuza momathaneko geli omathele gane ngoka gali ga ningwa okupitila methigathano lyopashigwana.

Opwa li wo pwa tulwa omuzizimbe kabinete  oku longekidha etaambathano lyiilonga yepangelo okuza kaanambelewa yuukoloni okuya kaanambelewa yemanguluko. Oominista dhokabinete haka odha kala tadhi longo pamwe naanambelewa yomepangelo miitopolwa yawo oku ilonga iinakugwanithwa mbyoka dho dha li dhina oku ka longa monakuyiwa, oshowo okutothamo omilandu nenge mondjila moka omilandu omipe dhina okuuka.

Oshinima shoku tungapo etanga lyaakwiita lyaNamibia okutula mumwe PLANnoSWATF oshali sha manithwa.Omolwa eindilo lyandje kepangelo lyaBritania, aanawino muukwiita yoshilongo shoka oya li ya talelepo Namibia noku tsakanena noohandimwe ayehe oshowo noongundu oku ya pa ethaneko lyoku hengumunina mumwe oshowo okudheula aakwiita yetu yomonakuyiwa, ngaashi ye shi ningile moZimbabwe. Nonando monakuziwa aaBritania kaya li ya hala okutukwathela ngashingeyi ota ya ulike yahala okukwatha, onkene otwe ya pe omathaneko goku dheula etanga lya tulwa mumwe lyaakwiita ya Namibia lyopolisi oshowo okudheula mOshiingilisa.

SWAPO okwa li a tokola nale omimvo odhindji dha pitipo kutya Oshiingilisa osho tashi ka longithwa ongo elaka lyopambelewa, oshowo elaka lyokulonga iilongwa ayihe momanongelo okupingenapo Oshimbulu. Otwa li twa pewa ekwatho olindji okuza kuBritania moshinima shika oshowo otwa mono ekwatho okuza koCommonwealth oku tula pombanda omuthika gwoshiingilisa gwaalongi yoSWAPO melongo, momandiki guundjolowele noshowo miiputudhilo muundjendi.

Ngame onda li nda ulikwa ongo omuperesidende koshigongi oshitotimpango momasiku 16 Febuluali 1990 nopwaana ngoka a li ta kondjitha ndje.Onda li ongame omuulikwa awike  onkene ehogololo ndika lyandje olya ulike etaambeko lyomulandu gwedhiminathanepo lyopashigwana noshowo kutya nguka ogwa li nale tagu ulike iiyimati. Mehala lyaayenda esiku nda hogololwa ongo Omuperesidende gwaNamibia, omwali omuyenda nOmunapolitika a tseyika nawa omuAmerica Omusita Jesse Jackson,ngoka a popi muule a ti: Mandela okwa mangululwamo mondholongo na Sam Nujoma okuli mOmbelewa,”. Nelson Mandela okwa li ashike opo a mangululwa Osoondaha yomasiku 11ga Febuluali 1990 ,onkene iiningwanima mbika oya ulike ethano lyonkalo ompe moka Uumbugantu wAfrica wa li wuuka ,oku hulithapo uukoloni, okatongotongo  oshowo oku etapo emangululo lyuudha lyenenevi Africa.

Oshigongi Oshitotimpango osha li wo sha tokola kutya ondina okuganithilwa miilonga yandje kuAmushanga Ndjayi gwIigwana Hangano, Javier Perez de Cuellar esiku lyemanguluko. Esiku lyemanguluko olyali lya uthwa li ka le  21 Maalitsa 1990, esiku hali dhimbulukiwa omolwa oshiningwanima shedhipago lyaantu oyendji poSharpville moSouth Africa 1960. Onkundana yoshiningwanima shika oya li ya adha ndje konima ashike opo nda thiki mo Dar-es-Salaam, shika osha li sha hwameke omahangano gemanguluko menenevi alihe. Esiku ndika olya li wo lya hogololwa kIigwana Hangano ongo esiku lyUuthemba wOmuntu.

Aathiminiki aaSouth Africa oyo yali ya hala okuganitha ndje ongo omuperesidende. Ndele tse otwe shi tindi notwa ulike kutya Iigwana Hangano oyo yina uuthemba wepangelo moNamibia onkene Amushanga Ndjayi golutu nduka oye ena okuganithila ndje miilonga mbika. Uuthemba wa  South Africa okuwilika Namibia owa li wa hulithwapo kIigwana Hangano okupitila mokatokolitho kOshigongi shAayehe konomola 2145 komumvo 1966.

Oominista odha li dhina okuganithilwa miilonga kOmupanguli Omukuluntu ,Hans Berker, ngoka pamwe naapanguli ooyakwawo tse twa zimine ya kale miilonga pethimbo lye lunduluko.

Pethimbo ndika opwa li iinima oyindji tayi ningwa moshilongo,mbika oya ulike kutya aaSouth Africa yamwe mboka inaa ya nyanyukilwa oshinima shemanguluko lyetu kaya li yiilongekidha okuzamo inaa ya thiga ya longa mo omiyonena odhindji ngaashi taya vulu. Muumbangalantu woshilongo aalumentu ya homata mboka twa li tu shi kutya oye li mewiliko lya Ndjayi Dreyer gwoKoevoet oya li taya piyaganeke ngaashi taya vulu. Mbaka otwa ka uva kutya oya li ya edhililwa pofaalama yedhina Manheim popepi Oshomeya. Oya li yena oondjembo oshowo iikuti oyindji. Nomuumbugantu woshilongo omwa ka monika wo iikondjitho ya holekwa kwaamboka ya li taya longo iilonga yomadhipago goshiyakela ngaashi ndyoka lya li lya ningilwa Anton Lubowski yo mbaka kaya li ya kwatwa natango.

Ekwatathano lyetu na ngoloneya gwaSouth Africa, Louis Pienaar olya tameke lyaali we nawa. Sho ethimbo lye lyokukala moNamibia  lya shonopala ye okwa tameke okulonga iilonga iiwinayi ngaashi okuyela mboka yali ya wilike oshilongo shika pamwe naye. Eya yele shapitilila oshowo oku ya gwedhela oondjambi dhawo, okwe ya pitike wo ya kuthemo oopenzela dhawo momiyalu koomuma pethimbo ndyoka. Onkene osha ka kala sha pumbiwa opo Ominista yIimaliwa Omundohotola, Otto Herrigel, a ende okuza kombaanga yimwe okuya konkwawo noku lombwela oombaanga ndhoka opo dhaa fute ootyeke ndhoka dhanyolwa palombwelo lyaNgoloneya Pienaar.

Aanambelewa yepangelo lyuukoloni lya South Africa oya li wo ya kambadhala okuza moNamibia ye na sha. Omagumbo ngoka haga dhengelwapo oga kuthwa kumwe noku tutilwa koSouth Africa.

Oshikalimo shegumbo ndyoka lya ka ninga lyepangelo nasho oshali konyala shi yakwemo ashihe.Omathano ga paindwa ngoka ga li megumbo moka konyala oga kuthwamo kaa South Africa otwe ke ga adha ga holekwa momangandjina moshilando ga tegelela ashike okufalwa kondje yoshilongo. Ogendji gomomathano ngaka otwe ga galulako okuza momangandjina ngoka.

Oku zamo kwawo moNamibia kakwali okuwanawa, oshoka inaya ihumbata nawa komeho gaantu.Ishewe yo oyali inaa ya hala okatokolitho 432 ka tulwe miilonga hoka kali taka utha opo Ombaye yi galukile koNamibia konima yemanguluko.

Uufuthi mbuka  owuna okuyelekanithwa neindilo ndyoka yo ya ningi noku yambidhidhwa komapangelo gamwe gokuuninginino kutya epangelolyaNamibia nali fute oongunga dhoodola oomilliona omathele 800 ndhoka dhali dha liwa okuza koombaanga dhiipindi  okuhumithakomeho Namibia. Tse otwali twa zimina okutaamba oongunga ndhika. Otwa li twa dhiladhila kutya epangelo ndyoka li isimaneka ota li kala nehalo okugamena esimano lyalyo oshowo omutalelo gwalyo andola moku kwatha epangelo moshilongo oshipe moku li dhiminapo oondjo ndhoka opo ndika li vule okuthikama kulyo lyene.

Onda li piitelekela yelaleko lya Pienaar momasiku 20 ga Maalitsa, konima yokukala konyala esiku alihe pokapale koondhila tandi taamba aayenda mboka yali ta yeya koshituthi shemanguluko, mbaka oya kwatelamo omitse dhiilongo, nodhomapangelo naampoka tashi vulika ondali nda popi naawiliki mbaka yopoondondo dha yooloka mbaka ya li ya ithanwa oku ya koshituthi shemanguluko moku yalula eyambidhidho lyawo pethimbo lyekondjelomanguluko. Gwahugunina ngoka a thiki pokapale oHailwa Mandela, na onda li ndi uvite kutya osha pumbiwa ndi ke mu tsakaneke pokapale  onkene onda kateke manga okuya  mbala kiitendele yelaleko lyaPienaar, mbyoka nda ka vula wo okukalapo konima yoku tsakaneka Mandela. Onda li nda laleke Pienaar pokapale konima sho okukala kwa South Africa kwaali pampango kwa hulithwapo moNamibia konima yesiku lyemanguluko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here