Oshivike eshi oshoundjolowele wameme nokaana

0
171

ONGWEDIVA – Oshikondo shoundjolowele osha tokola opo oshivike eshi sha hovela Noveba,17-21 shi kale oshivike shoukolele wameme nokaana. Keshe mudo oshivike eshi ohashi dimbulukiwa nelalakano okuyambula po oundjolowele wokaana nomudali, petunhilo loneudo otaku tunhilwa ounona okudja pefiku fiyo eedula nhano. Epangelo  neudo ola longekida omiti nhatu dipe.

Pauyelele wa yandjwa komunambelewa omukwatakanifi woundjolowele moshitukulwa Ohangwena Angolo Angolo, oitukulwa aishe 14 moshilongo, otai dimbuluka oundjolowele wameme nokaana ounona tava tunhilwa omiti domaludi mape tadi wedwa komaludi omiti hetatu hadi tunhiliwa moNamibia, manga inaka wanifa odula.

Omiti da wedwa po oHepatitis, ya li ashike hai tunhilwa ngee ounona va wanifa oivike ihamano, poivike omulongo nopoivike 14. Paife oHepatitis otai yandjwa meni leevili 24 eshi okaana ka dalwa, ngeenge eevili 24 oda koyelele okaana inaaka pewa omuti ou, ohake ke u pewa poivike ihamano. Omuti ukwao Opneu Mococar hau kelele olendu, omikifi dokomapunga, etopo momatwi ounona, noRota Virus hai kelele oshimhela hashi endelele hashi li ounona ve li koshi yeedula nhano.

Moshiutukulwa shaShana omwa didilikwa ounona novakulunhu va kwatwa koshinghwenyenye, onghee etunhilo laamo otali tunhile ounona okudja peehani hamano fiyo eedula 15 okukandeka oshinghwenyenye. Ounona ve li koshi yeedula nhano,  muMai otava pewa eta loVitamine A, omuti wokuhakula oshimhela meumbo, ofimbo ounona okudja podula imwe fiyo eedula nhano otava pewa omuti woupuka. Pefimbo loshikonga shomatunhilo,  ovanambelewa voshikondo  shouhaku natango otava mete ounona opo ova tofe mo ovo inava paluka, va tumwe koshipangelo va ka pewe oikulya. Pefimbo loikonga yetunhilo ovanambelewa vouhaku otava  longo pamwe novanambelewa voshikondo shoikwameni loshilongo okuyandja eendjapo domadalo kounona ava vehe na eedjapo.

Ope na yedina ombakiteli  inini yedina Rota hai eta oshimhela ohashi endelele mounona hashi endele mumwe nonghungo, oupyu nefetukununo medimo. Ngeenge oshimhela sholudi eli inashi endelelwa po, omunaudu oha kanifa omeva noimongwa molutu  nohashi dipaa diva.

Angolo ota ti, Namibia okwa ninga omalolelo, noshidjemo osha ulika kutya oimhela ihapu younona moshilongo oya etifwa kombuto yoRota. Onghee osha fimana okutunhilila ounona  va amenwe kombuto ei pefimbo loivike ihamano nopoivike omulongo.

Etunhilo lipe, olexwata lomikifi hadi etwa kombakiteli hai eta omikifi ngaashi olendu, omukifi wepunga,  iizigaziga nombakiteli yomomunino ,ombakiteli hai topifa omatwi okaana, hai dala ombakiteli yedingonoko lohonde nomikifi duugowe. Omukifi ou, owa nyika unene oshiponga  kounona vanini ve li koshi yeedula 5. Ounona vokoshi yeemwedi nhatu fiyo okoshi yeedula mbali  ovo oihakanwa  yotete, shaashi ohava danauka oinima tai di medu nokwiitula kokanya. Ombakiteli ei hai kala mominino, ihai yahama nohai tambekidafanwa moku danauka kwounona.

Epangelo ola eta po etunhilo loludi eli liyandjwe kounona mangha ve li koshi yodula imwe, va vendwe ngee okaana ka wanifa oivike ihamano, oivike omulongo nopoivike 14. Petameko etunhilo loludi eli otali yandjwa manga kounona ve na oivike ihamano. Moshitukulwa shaShana  otaku tunhilwa peefikola adishe. Omadidiliko okanghwenyenye ohaka tulike eembulwa molutu, omesho a tilyana, omukolo, eshikisha. Ovadali ova kunghililwa va twale ounona komatunhilo fiyo opeendodo adishe da pumbiwa.

Komutoolinghundana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here