Uudhano wombokisa moKhomas owa enda nawa

0
190

WINDHOEK – Uudhano womanyakwa mokudhenga oongonyo moshitopolwa shaKhomas mboka wa li ko ehuliloshiwike lyayi owa li wa ende nawa.

Owa ende nawa no ta wu talika owo esindano enene molwashoka mbuka owa li wa kalwa kaadhengi ngonyo ye vule pomilongo heyali noshowo oshigwana oshiholi shuudhano oshindji.

Uudhano mbuka wa ningilwa pendiki lyokulongelwa aanasikola konima yootundi dhawo ngele dha pitimo olya li ko Etitano sigo Olyomakaya ga yi.

Ookluba adhihe dhili hamano ndhoka  dhili iilyo yehangano lyuudhengingonyo lyo Khomas Boxing Federation odha li dha kuthombinga methigathano ndika lyuule womasiku gaali. Ookluba ndhika odha li mekwatelokomeho lyokluba Golden Boxing Club (GBC), taku landula nee adhihe ngaashi Soweto Boxing Club (SBC), Hooly Boxing Club (HBC), okluba ya After School Centre (ASC) – kohi yUuministeli Wuukashike kookantu, , MTC Nestor Tobias Boxing and Fitness Academy (MTC) oshowo nee Warriors Promotion (WP).

Ethigathano olya ningwa nelalakano okutothamo aadhengingonyo yomoKhomas mboka taya ka kalelapo oshitopolwa shika momaudhano goongonyo gaa yooloka moshilongo. Olya li wo tali lalakanene oku konga mo iitalendi iipe maagundjuka mboka opo ye ya muudhengingonyo.

Aadhengingonyo mboka taya ka kalelapo Khomas momathigathano gopashigwana otaya ka tseyithwa momasiku gokomeho.

Omupopiliko gwa KBF , Imms Moses, okwa pandula oshigwana sho sha li sha holoka okuyambidhidha noku tala nkene aagundjuka taya dhana eshi kwashilipaleke a ti ekalepo lyasho olye ya pe etimwaumbile kutya sho otashi   yambidhidha omalalakano gawo oku kaleka aagundjuka kokule nomapandaanda, oshowo oku ya hilamo moshiponga shoka taya vulu oku etelwa uuna taya longitha  omalovu  oshowo iingangamithi. Moku kuthombinga muudhano woongonyo aagundjuka otaya humitha komeho onkalo yuundjolowele omanga wo taya yanda elongitho nayi lyomalovu niingangamithi. “Ondina wo okupandula Latcho Abed gwongeshefa Hakahana Meat Market na  Edwin Bassingthwaighte, mboka yetu kwatha opo ethigathano ndika li ende nawa noku sindana. Andola okwa li inaa yetu kwatha andola ngiika inatu pondola ashihe ngaashi twa ningi,” Moses, okwa ti ehangano lyoongonyo olya taalelwa komashongo ogendji ngaashi ndyoka lyompumbwe yiilongitho yoku idheulitha. Moses okwa ti oya pumbwa woo omeya , iihanduke, oondjato dhuudhano noshowo otrackshuta okutumbulapo ashike yimwepo yo moompumbwe ndhoka.

Okwa shongo aanangeshefa yomoshitopolwa shika oshowo kehe omuntu ena eiyuvo nehalo okukwatha pashimaliwa opo eya kwathe. Okwa uvaneke kutya; “Otatu ka longitha omakwatho ngaka melalakano ndyoka ga gandjelwa,”Omakwatho gopashimaliwa otaga vulu okufutilwa meyalulo lya: Khomas Boxing Federation, onomola yeyalulo : 62251626829; oludhi lweyalulo: Eyalulo lyopangeshefa lyotjeke moshitayi mbaanga sha FNB: John Meinert. Nenge omakwatho galwe otaya vulu okudhengelwa konomola 0812556777 (Rebang).”

KuOtniel Hembapu

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here