Uvaneka okuthika nomwenyo pehulilo lyo lweendo lwoye

0
280

Oshikonga shoku kumika aalongithi yoondjila pethimbo lyomatango omanene ya kale ya lungundja osha tameke pambelewa olyomakaya gapiti. Iikonga mbika oyili kohi yehuku nenge otema tayi ti ‘Ethikilo lyoye, olupandu mokuhinga nawa. Uvaneka okuthika wu nomwenyo”.

Iikonga mbika oya tameke mekwatelokomeho lyaMVA Fund, Oraata yOpashigwana yEgameno lyomoondjila oshowo Opolisi yaNamibia.

Ongo  oshitopolwa shiikonga mbika omainda gomoondjila moondjila yo B, B2 na B6 oga tulwa miilonga yo iilonga yaanambelewa yoku kalekapo oveta nelandulathano oya hanyekwa. Shika osha ningwa opo  ku kwashilipalekwe kutya omautho gomoondjila otaga landulwa kwaayehe mboka taya piti pomainda gomoondjila oshowo koopatololi dhaapolisi moondjila.

Nuumvo mondjila omwa tulwa wo omahala goku vululukila, okupa aahingi oompito dhoku vululukwapo uuna yuuvite ya vulwe, sho shika otashi ka ngambeka aahingi yaa tsikile ondjila uuna yuuvite ya vulwa.

Pomahala goku vululukilwa ngaka otapa kala etonatelo lyaanambelewa yiilonga yomeulumo mpumbwe yoMVA Fund, NDF, oshowo aanambelewa yopolisi, aaiyambi aaniilonga yoMVA Fund oshowo mboka yOraata yOpashigwana yegameno lyomoondjila.

Oshikonga shika  osha taamba omakwatho konyala goodola omayovi 131 000 oshiwike shayi okuza komahangano niiputudhilo ya yooloka oshowo koohandimwe mokuyambidhidha oshikonga shika.

Gamwe gomahangano ngoka ga gandja omakwashilipaleko ongaashi Namdeb, UNAM, NWR, MMI Holdings noshowo GSix Group.

Opena woo ethigathano lyokoFacebook mundyoka aasindani omulongo taya ka pewa ootundi dhoku hinga nawa okuza koUnivesiti ya Namibia oshowo uumbapila woku futila omayakulo woku katelelapo omahulilo shiwike gane pomahala goku fudhila po NWR.

MVA Fund noshowo National Road Safety Council oya dhimbulutha aalongithi yoondjila kutya egameno olili miikaha yawo onkene na ya yande okuhinga nuuhasha, ina ya hinga ya nwa, ina ya hinga uukodhi tuu kalala nenge uuna ndoka ye wete ya vulwa. Oya kumike woo oshigwana shi pungule ongodhi yokulopota iiponga kuMVA 0819862.

Kala niiyetwapo yegameno lyomondjila mbika opo olweendo lwoye lu kale nawa ethimbo alihe. Egameno olili miikaha yoye onkene vulika komautho gomondjila aluhe. Ino kala uwete omunandunge  ngaashi mokupitilila iiyenditho yi vule shimwe pethimbo limwe.

Imangelamo oshoka okwiimangelamo ohaku keelele eehamo enene ngele owa yi moshiponga mondjila. Onkene omweendi mosheenditho kehe nakale iimangelamo.

Sa oshimpwiyu kutya osheenditho shoye oshili nawa okuya mondjila  omanga inoo thikama okuya mela lyondjila.Tala kutya omalamba goye uuwipela, oombiliki nomatayela gosheenditho ayihe  oyi li nawa. Ngele oto ka nwa so oshimpwiyu kutya owuna ngoka ta hingi inaa  nwa.Ngele otashi vulika yanda okuhinga etango lya ningina.Vululukwa po konima yootundi mbali kehe  okuyanda omvulwe. Kala aluhe wa kotokela aayendi yoko lupadhi mooha dhondjila. Kala to monika kaalongithi yondjila ooyakweni onkene tema omalamba goye nopethimbo lyomutenya. Okuhinga uukodhi  tuutukapo ohakudhipaga.Onkene vulika kongamba yondapo ethimbo alihe. Okuza mu lyotango lyaJanuali nuumvo  sigo 20Novemba nuumvo iiponga 2979 oya lopotwa moka aantu omayovi 5265 yeehamekelwamo naantu omathele 584 ya mana oondjenda.Kotoka waa ninge oshitopolwa shomiyalu ndhika.

Komutoolinkundana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here