Ya ponokelwa koonyushi mOngwediva

0
264

ONGWEDIVA-Aakalimo yamwe yomOngwediva oya ponokelelwe koonyushi oshiwike sha yi.

Otaku hokololwa oonyushi ndhoka dha penduka dha geya esiku ndjila, tango odha ponokele uumbwena wuli 13 pegumbo limwe noku u dhipaga. Ooyina yuumbwena nayo nando oya lika koonyushi yo ina ya sa.

Oonyushi odha li wo dha ponokele omusamane Abraham Kalipi nonando inadhi mu monitha oshiponga oshinene. Omagumbo ngoka ga ponokelwa koonyushi oongoka ge li popepi nosikol yuungomba yaValombola mOngwediva.

Aashiinda yomusamane Kalipi oya hokolola kutya omushiinda shawo okwa ningwa ashike omatito omashona goongona dhoonysushi.

Christina Prestelelo  mwene gwegumbo moka mwa tungila oonyushi okwa lombwele Kundana kutya oonyushi ndhika odhi li ashike metaiyela lyohauto moka ngashingeyi dha ninga uule wethimbo lyoomvula ndatu dha mwena ashike.

“Ondali ngaa nda lombwela aanambelewa yokombelewa yElelo lyondoolopa yaNgwediva eta ye ya ye dhi kuthepo ashike natango odha galukila po,” Prestelelo a ti.

Prestelelo okwa ti ongula yEtitatu lya yi okwa penduka ta tekele iimeno ye ngaashi shito ashike okwa haluka komudhumo gwe guyaano  lyoonyushi dhili popepi na okwa tondoka uuka megumbo.

“Sho ngaa nda uvu oonyushi tadhi dhuma ngaye onda matuka ndi ye megumbo opo ndi ka kumagidhe noku londodha aanona yaa engene po pepi,” osho a tsikile ko ati ngaaka.

Ye mwene ota ti kutya ota dhiladhila kutya ngiika omeya ngoka a li ta longitha okutekela iimeno ogo gumu oonyushi nokudhigeyeka.

Kundana sho a thiki pomagumbo mpoka okwa adha aanambelewa yelile po omudhingoloko gwElelo lyondoolopa yi i pya kidhila oku dhi ganda noku kaleka onkalo yoonushi ya hwepopala ashike inashi kwatha sha oshoka omutenya ogwali gwatsa noonyushi odha li ashike mewangandjo.

Omunambelewa ngoka a popi na Kundana, Penda Kashihakumwa okwa ti otaya shuna ko uusiku wEtitatu ndyoka opo ya ka kuthe mo etayiyela alihe moka muna oonyushi.

“Oonyushi odhili mewangandjo na oshidhigu lela oku uvaneka kutya ngele twedhi kutha po itadhi shuna mo wee,” Kashihakumwa a ti ngaaka.

Kashihakumwa okwa ti yo otaya ningi oonkambadhala adhihe ndhoka tadhi kwathele opo oonyushi dhaa galuke ngaashi naanaa oku shasha po omahooli ga longa nale.

Okwa ti woo oonyushi oondhigu oku kwatwa omutenya oshoka omutenya otadhi tuka na otadhikondjo,ashike oshihwepo okudhi kwatwa uusiku.

KuLoide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here