Omukulupe (92) a henga omukulukadi  molwa okuya pondje

0
292

WINDHOEKOmukulupe Jesaja Katjivikua (92) ota shi dulika a kale oye omunhu wotetete moshilongo ena eedula di fike opo ta henge omukulukadi waye.

Katjivikua  ota henge po , omukadi, Theopoldine  Katjivikua omona waUaseta.

Oshivike sha dja ko, oshibofa osha li komangu yopombada meke laHosea Angula oo ta longo po nhele yomupanguli. Theopoldine   Katjivikua  oku na omhito fiyo omomafiku Januali 05, 2015 opo a kondjife oshibofa eshi shehengo, ila a ngee hasho, etokolo laxuuninwa oku teya okombo yavo filufilu  otali ka yandjwa muFebuluali 2015 eshi ava tava ka alukila momangu.

Ota kuhokololwa kutya ava vavali ova hombola  muJune 13, 1984 nove na ounona vaheyali.

Membapila da etwa komangu Kativikua ota ti, omukulukadi waye okwa dopa kupopya naye nawa , nokwa hokolola kutya ohe mu hepeke unene pamadilaadilo.

Nonanande eedula daTheopolidine Katjivikua ina di popiwa momhangu, ota ku hololwa kutya oku dulike omido 30 komushamane.

 Katjivikua ta fatulula kutya, okwa lumbulwa ohole nomukulukadi waye okwe mu ulikila kutya ke mu hole, na oemu anyene omauwa omohombo.

Ehokololo otali ti, Theopoldine okwa lombwela Katjivikua kutya, ounona vamwe va  dalwa mohombo kave shi vomushamane  onghee na xulife po okuvadengela ilo okuvatalela po shaashi haye xe.  Ota ku hokololwa yoo kutya, omukainhu ou okwa va po yoo amwe omomaliko omulume.

Pokati opo otwa kundana kutya aveshe ova twa kumwe opo omuhomboli a twikile noshibofa shokuhengana.

Eembapila da etwa komangu oda ulika nghee ovalihomboli va udafana opo omaliko ihae linyenge e li kofaalama i li koGobabis yedina Vredehof No. 739 a tukulwe pokati naTheopoldine Katjivikua ota pewa ko etata lofaalama mwa katelwa eumbo naKatjivikua  ota pewa ombinga ikwao.

Naava va vavali ova teelelwa opo va topole oifuta, oyo tai ka pumbiwa moutukula ofaalama. Theopoldine Katjivikua  ota kufa po oinima aishe  yomeumbo, kakele, Katjivikua ta kufa po eeskopa neembete domonduda yavo yokunangala neendjebo nhatu, eloli notuwa yoLand Cruiser. Eefitola mbali dovalihomboli dili moGobabis  otadi landifwa po noshidjemo otave shi tukula pokati. Oimuna nayo ota i tukulwa pokati. Werner van Rensburg  wehangano loIisaacks & Associates oye omukalelipo wopaveta waKatjivikua.

KuTunomukwathi Asino

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here