Ongundulwiimbo Matukila kemanya yaya mokafidho koKrismesa

0
209

WINDHOEK –  Omolwa omatango omanene ga thika, ongundulwiimbo yedhina Matukila kemanya yomoshilandopangelo oyali ya tokola opo yi ye mokafudho okashona, yo ya ye komagumbo ya ka nyanyukilwe pamwe naakwanezimo lyawo.

Ngaashi haye shi ningi shito nonuumvo oyali ya tameke oku gongala petameko lela lya Februali, no shili omukalondjigilile gwawo kutya ngele otashi ya pehulilo lyomumvo ohaya yi mokafudhepo no ku thika komagumbo kaakuluntu yo taya galuka ishewe konima yokrismesa nomumvo omupe.

Ongundu ndjika oyaagundjuka ya hangana haya gongala kehe koshiwike no ku tungathana yo taya imbi oondjimbo tadhi tungu. Matukila kemanya okuli mekwatelo komeho lyaJacobina Ambinga na Mikka Amupolo ngono a yambukile kegongalo Omuntele.

Omugandjimayele gongundu Matheus Amutoko okwati momukokomoko gomumvo oyali yena iinyangadhalwa oyindji, yimwe yeyi tsakanitha niishona otati otaya kambadhala ya kale yeyi tsakanitha petameko lyomumvo omupe.

“Otwali twa adha omasindano ogendji, mOvenduka otwa talelepo omahala noosinagoga ngaashi  Afrika Tong’oshili, Kabila,Messias,Suiderhof, otwali woo twa talelepo kondje yaVenduka mono twayi komagongalo ngaashi Okando,Okaku,Oshigambo,kakele komagongalo otwali woo twa talelepo aavi miipangelo tatu ya hungu omwenyo tse tatu ya tungu pandjimbo, tse tatu popitha no ku hekeleka mboka ya thigwapo kaakwanezimo yawo,” Amutoko tati ngaaka.

Amutoko okwa holola kutya ongundu yawo oya patele iilonga yawo pehulilo lya Novomba. “Otatu ka fudhapo ngaa nee naakuluntu yetu nonande omukriste ino pumbwa kuya mefudho, otwa hala tu ka tyapule okrismesa naavali tse tu kalye ngaa nee oohango,ongundu yetu oyina iilyo oyindji no twa hala no ku halelela iilyo oyindji yi vulithepo momumvo ta guya, tse tu longele Omuwa nenyanyu,puKalunga opuuwanawa no puna omayambeko ogendji,”Amutoko ta gwedhapo nga.

Yamwe yomaagundjuka yomongundu ndjika oya tolola opo ya ka dhike oondjokana dhawo pakriste. Matukila kemanya ta indile aagundjuka mboka ye hole oondjimbo yeya wayimine mo ku gongala omumvo ta guya, yo ya taandelithe elaka etoye noohapu dhomwenyo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here