Oyendji ina ya hogolola

0
239

ONGWEDIVA- Ngashingeyi otashi ulike kutya aantu yevulithe pomayovi  omathele 350 000 oya hupako komahogololo oshoka inaya mona ompito yokuhogolola esiku ndyoka.

Otaku fekelwa sha etitha opo oongundu dhompilameno heyali dhoka dha kutha ombinga momahogololo gopaupresidente dhikale inadhi holoka esiku lyetseyitho lyiizembo  yahugunina pambelewa.

Otaku ti wa kutya  aahogololwa ashike yoongundu  ndatu, mboka nee Hage Geingob gwoSwapo, McHenry Venaani gwo DTA na Asser Mbai gwoNudo yaya ya ka pulakena iizemo omanga ooyakwawo inaya ya nomatompelo yegashi yo yene.

Aantu 890 000 yomaantu omiliona 1, 2 mboka yalionga  inyolithila momahogololo yeli omiliona oshinkwanu mbali.

Iizemo sho yatseyithwa oya holola woo kutya aahogololi yamwe oya hogolola ashike omutumba gwopashigwana ihe inaya hogolola omupresidente omanga yamwe ya holola omupresidente ihe inaya hogolola pamutumba gwopashigwana.

Omukuluntu gwomahogololo onkee ne alombwele aakundaneki kutya ngashingeyi ehangano lyomahogololo olina oku kala natango omutumba opo lidhindolole iizemo mbyoka lyo liwape okutya ko sha mule.

Iikumithilonga mbyoka ya etelelwa komahagololo ngaka gwonuumvo  oombyoka  kutya oongundu dhompilameno oonkulukulu onkee ngaa ne dhakanitha iipundi yomomutumba gwopashigwana.

KuLoide Jason

Oongundu dhoompilameno dhoka dha kanitha iipundi yadho momutumba gwopashigwana ongaashi COD nomupresedende gwayo Ben Ulenga ngoka ali ena mo ashike oshipundi shimwe ihe ngashingeyi kena mo sha okwa mona mo onola.

Omanga RDP ongundu yaHidipo Hamutenya ngoka ali ena mo iipundi ya adha pu iheyali eta kanitha  iipundi ine na okwa thigala mo niipundi itatu.

Omanga dhimwe dhomoongundu dhoka dha kala dhina iipundi oshimwe mo mutumba gwopashigwana yamona mo iipundi iipe ya gwedha kwaambyoka yakala yawo.

DTA ngashingeyi oyo ya ninga ongundu yompilameno yopambelewa ya dhenga po RDP ngoka a kala ongundu yompilameno yopambelewa okuza momumvo 2009.

Ka kele kwaashoka opwali woo puna ongundo ndjoka ompeempeka mbushe yongundu yili mo South Africa yedhina NEFF ndjoka opo ya kutha ombinga momahogololo lwotango na opo ya totwa nuumvo ashike oya zamo onola momutumba gwopashigwana.

Aataleli yomahogololo mboka yaza kondje yoshilongo oya ti omahogololo ga Namibia oga li geli pombepo yuuyuki na oga enda nawa.

Ashike yamwe yomoongundo dhompilameno ongaashi nga taya ti kutya ina ga enda nawa onge omukalo ndjigilile gwawo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here