Shoka nda longele Namibia

0
267

Kuyele momimvo dho 1970 onda li nda dhiladhila okushanga ehokololo lyonkalamwenyo yandje, ka li shi ondjokonona yandje mwene ndele ehokololo lyandje.

Onda tokola kutya ehokololo otali popi ngame naashoka nda longo mondjokonona ya Namibia a manguluka. Onda li nda hala okutopola ehokololo lyandje naakiintu aagundjuka aaNamibia, mboka ya li ya hala okuninga sha, ndele ohaya dhiladhila kutya oshidhigu nenge kutya shoka ya hala ota shi vulika okuningwa ashike kaalumentu, nenge shoka ya hala oku etapo otashi ya pula ethimbo ele oku shininga.

Onda li nda hala okuya kumika ,kutya kapena oshinima itaashi vulika okuningwa, naashoka sha pumbiwa okuningwa osho ehalo nomukumo oku shi longa, okushoneka,oku kala ne itulemo,nevuliko Iyomuntu mwene,ngoye eto tameke!

Sho  nda li nda tokola okushanga ehokololo  lyandje pomimvo dhekondjelomanguluko, onda tameke okushanga omauyelele gandje moombapila, noshinima shotango nda dhiladhila okombinga ya meekulu.

Ndele osha, ka ningwa ngaaka kutya pethimbo nda li nda dhiladhila  okushanga nani kandali nethimbo lya gwana oku shi ninga na onda li unene ndi ipyakidhila niilonga mbyoka ya li ya simana monkalamwenyo. Mbika oyo mbyoka yoku yakula  noku longa noontauki, onkene omishangwa dhandje onde dhi pungula. Omishangwa ndhika inandi dhi tala we noku dhi guma osigo  esiku ndyoka nda zimbuka miilonga yoku yakula  oshigwana momasiku  21 Maalitsa 2010.

Shono nda yi moshipundi shevululuko  omadhiladhilo goku topola ehokololo lyandje naaNamibia unene tuu mboka ya li ya tala ndje ongo omunashiholelwa oshiwanawa, oga kala noku kudhilandje. Onkene onda tokola okushanga ehokololo lyandje. Omishangwa ndhoka dhandje nda shangele tango onda li nde dhi kanitha na onda li ndina okutamukulula ishewe.

Onda li wo nda tokola okushanga ehokololo lyandje, oshoka pethimbo lyonkalamwenyo yandje ongo ondohotola oshowo Ominista mEpangelo, onda tsakanene naantu yamwe nonando oye na ehalelo ewanawa mbaka kaya li yena euveko lyomondjila. Mbaka oya za komihoko dhilwe, mboka aIuhe ya dhiladhila kutya omuluudhe kehe okwa za poluhepo olulu.

Esiku limwe kuume kandje lela  okwa ti ngeyi ku ngame: “Owa fuula ndje molwoondunge dhoye unene tuu okutala moluhepo moka wa za.” Okukala omuluudhe hasho tashi ti omuntu owa zamoluhepo. Shoka tse aaluudhe twa tala onkalo yi li nawa haashoka shoku kala niimaliwa oyindji mombaanga, ndele kutse uulinawa uuna ndina iigandhi yuudha  nenge omwaalu gwiimuna mbyoka ndina nenge kutya omuntu otandi vulu okupalutha ezimo lyandje. Ookuku oya li ya pungula iimaliwa moondooha, ye yi holeke kohi yoombete sigo omathimbo ngaka. Opena wo omahokolo ogendji gaantu  ya fumvike iimaliwa yawo kohi yomuti gwontumba noku dhimbwa mpoka mbyoka  ya li ye yi holeke.Okumbaanga okwo omukalo omupe okupungula iimaliwa kutse aaluudhe.

Inandi shanga nale embo no kandali ndina ondunge kutya nandi tameke peni nenge ngiini. Ndele ngashi  ashike iinima ha yi ningwa monkalamwenyo , onda penduka ongula yOsoondaha yimwe no nda tameke okushanga. Onda li nda tameke nehokololo ndyoka nda  hokololele meekulu kombinga yomulongi ngoka ayi kiihwa. Onda dhiladhila kutya ehokololo ndika olya yooloka, unene molwashoka kandali ndina ontseyo kutya omuntu kehe ohayi kiihwa.Yamwe yepipi lyandje  ondi inekela otaya dhimbulukwa wo iiningwanima mbyoka ya tsakaneka ya ulike uufupi woondunge dhawo pethimbo yo opo taya putuka. Ondi inekela kutya omutekulumati gwandje ita ka kala asa ohoni kombinga yokwaashisha kwa yinakulu pethimbo ta putuka.

Embo ndika inali shangwa kombinga yondjokonona yopolitika ya Namibia, ndele ndika otali popi kombinga yaashoka nda longa mekondjelomanguluko lya Namibia. Oshindji no sha gwana osha nyolwa kombinga yondjokonona yuukoloni woshilongo pethimbo kwa li hashi ithanwa South West Africa;onkene otandi ka guma ashike  iinima iishona yowala okuhokololela aaleshi yembo ndika yaashi aaNamibia. Embo ndika olya shangelwa aaNamibia, ndele ondi shishi kutya yalwe otaya ka kala ya hala oku li lesha wo. Dhimina ndje po ngele  inandi shanga oshindji kombinga yondjokonona yuukoloni waNamibia.

Oshagwana okuhokolola kutya Namibia naantu ye oya hepela muukoloni uululu uule womimvo ethele limwe, uukoloni wa tamekwa kaaNdowishi oshowo wa hulile mwaamboka waSouth Africa.Aandowishi oye ya tango muka ongo aa uvithi yevaangeli, ya kolonyeke South West Africa noshowo oya dhipaga omwaalu gwaaNamibia omayovi konyala ge vule 80 000 medhipago lyaantu yoludhi lumwe.Konima, yIita yOtango yuuyuni oshilongo  osha tulwa miikaha  yIigwana Hangano mbyoka ya ka gandja etonatelo ndika kuSouth Africa ongo  omusili shimpwiyu gwoshilongo shika. Ihe South Africa okwa wilike oshilongo shika nomulandu guukoloni wokakombo noludhi waashi kuhokololwa.

Okwa li nookuli a hala oshilongo shetu eshi kutheko shininge oprovince ontintano. AaNamibia oya kala noku shanga omanyenyeto pambili sigo ngaka ga tsu moombuli dhoombelewa dhIigwana Hangano, opo ihe aagundjuka mbaka oya tokola okupopya elaka ndyoka omukolonyeki ha  vulu okuuva. Konima sho twa tokola oku ethapo omukalo gwoku konga emanguluko pambili otwa kutha iikondjitho opo tu yugeko oshilongo shetu kaakolonyeki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here