Aanangeshefa aashona ya pewa iilongitho kepangelo

0
225

KuLoide Jason

OKAHAO – Aanangeshefa aashona yomoshikandjohogololo shaKahao moshitopolwa shaMusati oya li ya tumbaleke epangelo mokupitila moombelewa dhookansela sho lya yambidhidha oongeshefa dhawo niilongitho yopathika gwopombanda.

Mboka ya kala nokunyangadhala opo ya imonene sha shokumakela  oya ti kutya epangeo oha li kwathele shili naashoka lina po ihe naakwathelwa naya longithe nawa shoka ya mono po nuukeka.

Sackeus David na Maria Emvua oya li yani aanelago metine lyoshiwike sha ziko sho ya pewa iilongitho yongusho N$58,941 opo ya ka yambule po oongeshefa dhawo yo yaw ape oku kwathela mboka  yeli popepi nayo.

David okwati kutya nale omanga ina mona okwa li ta nyengwa komashina gwo ku fikila oshoka ongeshefa ye oyo ku fikila iitenda .

“Ongeshefa yange oya kala hayi shongola nonando onda tota ocampany ndjoka ngashingeyi ya kuta aantu yomomukunda yethike puya hetatu,” David ati ngaaka.

Okwati ngashinheyi otaka longa nuudhiginini oshoka okwa mona iilongitho iipe yongushu mbyoka tayi ka kwathela oku humitha ongeshefa ye komesh meendelelo.

“Ookastoma oha dhi ende ngaa hwepo ashike uupyakadhi mboka kwali handi tsakaneke owo mboka wiilongitho inayi gwana oshoka ohandi taamba aanasikola yaza koosikola dhuungomba opo ya vule okwiidheula,” osho a tsikile ko ati ngaaka.

Okwati wo kutya ngashingeyi ongeshefa yoludhi nduka oya eta omalunduluko ogendji omawanawa moku kala mwenyo kwe.

Omanga Emvula ena ashike edhilaadhilo lyapama ndyoka lili lyoku tota po oshikunino shoka tashi vulu oku kwathela aanamukunda ye miitungithi yolutu.

“ Ngaye otandi ka ninga po oshikunino shange shoka tashi ka mena iikwamboga niiyimati opo ndi vule oku konda aanamukunda yetu omagulu ngele tashi ya kiiyimati noshowo iikwamboga,” Emvula ati ngaaka.

Oshikunino sha Emvula oshipeepeka na opo take shilonga oshikando shotango petameko lyomvula tayi ya.

Kansela gwoshikandjohogololo shaKahao Issai Kapenambili okwa kumagidha oonakumona ekwatho opo ya longithe iilongitho mbyoka pamukalo guukilila  oshoka oyo aanelago  mokumona ekwatho ndyoka.

Okwati kutya aakwashigwana naya ilonge woo oku totapo uungeshefa uushona opo ya inyangele yo yoye.

Okwati kutya ekatho lyepangelo otali pewa ashike mboka taya nyangadhala ihe kayeshi mboka ya lala,

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here