Efiku lomukainhu Omunamibia nokudimbuluka Tsauses

0
188

Oshivike eshi otaku dimbulukiwa  ovakainhu ovaNamibia, oomeme, ovamwameme noshoyo ovalumenhu ovo va kala nokutema onyeka youfikepamwe pokati kovalumenhu novakainhu mokuulikila ovakainhu ohole nefimaneko.

Oshuudifa oluhodi eshi moshivike omu ovakainhu tava dimbuluka efiku lovakainhu, omo yoo omukainhu omunyasha  a dipawa edipao li nyanyalifa. Wilhelmina Tsauses okwa tambulwa moshipangelo a tuwa neembele komulumenhu waye kwali, a kala moshipangelo a tuwa  eshi omulumenhu e ya oku mu fyuula nombele mombete yomoshipangelo.

Eshi kasha li shi nokuningwa, nosha tukulula omapulo kutya opolifi oya li peni? Opolifi yaUtjo oi na kunyamukula omapulo mahapukombinga yefyo laTsauses. Ngeno opolifi oya wanifile po oilonga yayo, ngeno Tsauses okuli momwenyo nena. Ashike, ke po vali. Okwa xulifa e na eedula 19. A li ta dulu kukala momwenyo oule weedula dihapu komesho.

Ope na omapulo mahapu kutya, omolwashike omulumenhu ou kwali ina kwatwa eshi e mu twa, omolwashike a efiwa aendaende momapandaannda, ye ta longekida oku ke mu ponokela vali efiku la shikula ko. Tsauses okwa holola oufemba waye kutya ina hala vali omulumenhu ou. Okwa didilikwa kutya okwa ya moihole nomulumenhu a puka, a hetekela ku mu dipaa, nokwa dopa monghendabala yotete, nokwa longikida fiyo e mu dipaa.

Omahalelo etu oyaa kutya, omulumenhu ou napewe ehandu lidjuu kwaashi a longa. Omaindilo etu nomafaneko etu otuli pamwe novakwapata vaTsauses.

Mohani Deseba omo ovaNamibia hava dimbuluka efiku lovakainhu nefiku nedimbuluko loHIV/AIDS mounyuni haa dimbulukiwa moivike ya landulafana. Oshififa ohoni nande pe na oiningwanima ya fimana moshiwana, omapukululo nomauyelele ohaa wile momatwi a fita. Ovalumenhu vamwe tava twikile nokwiihumbata va fa oinamwenyo.

Okukala omhinge nomahepeko ovakainhu shaashi, otashi dimbulukifa omunhu oinima yii hai ningwa mounyuni. Namibia okwi ilongekida kutuma omatumwalaka taa xulifa po omahepeko ovakainhu nounona moshiwana.

Out na kutwikila nokuudifa ko oshiwana shi lundulule omikalo dii shoo shi fimaneke ounhu womunhu, omhepo yokulonga noudiinini, youyuuki noyolunhe. Namibia na kufe yoo oshihopaenenwa koikonga yopamufika wopashiwana a kufe oukwashisho wokukala neliudo – oshiwana shange, oshilongo shange ndi shi udile etumba.  Oikonga yokuulika eliudo loshiwana  oi na etumwmalaka la ukilila  ovaNamibia aveshe vaha ningile vali ovakainhu nounona omalongifo ekuni, ponhele yokuyambula po ounangeshefa……..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here