Okatanga kokoompadhi monooli okeli mompumbwe yoshimaliwa  

0
173

KuShipi Elago

OSHAKATI-Nando ondondo yokatanga kokoompadhi  moshilongo oyili tayi humu shili komeho ompumbwe yoshimaliwa oyili natango endangalati enene mondjila yehumo komeho lyomawudhano.

Dhika odha popiwa ku Hafeni Asino gumwe gwomaatoloki yomawudhano koNooli. Asino ta ti oosipana odhindji koNooli odhili tadhi nana nondatu okutskanitha po iinyangadhalwa yesiku nokusila aadhani oshimpwiyu.

Okwa totha mo iinima yimwe mbyoka tayishunitha oonkondo dhAadhani pevi ngaashi  iikulya, tati olwindji oosipana dhetu ihadhi pe aadhani iikulya iitungi lutu mbyoka yili hayi kwathele aadhani yakale yandjanga noku dhana noonkondo.

Ta tsikile ko ta ti oshili tashi etitha ohenda oshoka aadhani olwiindji ngele oyazi po nomaudhano ohaya pewa oomboloto dhowala nomeya onge uulalelo, nongele komboloto ngele esiku ndyoka okwtulwa ondjema ngiika ohashiningwa lumwe momweedhi.

Okwati aadhani oyendji unene mboka haya dhana mo First Division kayena iilonga ,na oyeli yatala okatanga kokoompadhi onge ompito yawo yiilonga ashike Oosipana odhindji ahadhivulu okuyapa nando oko  okandjambi okashona.

“Onkalo ndjika otayi etitha aadhani yakale tayli nokunwa shoka shilipo esiku ndyoka oshoka otaya dhengwa konkalo, nolwindji oyaningi iihakanwa yomalovu oshinima shoka kashishi oshiwaanawa komudhani gopombanda,”Asino tati.

Okwati aadhani mbaka ohaya dhana yeli monkalo yoshiponga, oshoka puupale mpoka hayadhanene ihapukala nando iilongitho yopauhaku, nOosipana odhindji kadhina oodohotola ,nenge atseyi yuunamiti.

Oshinima shika Asino otati oshili shanika oshiponga oshoka ngele mokapale omwaningwa oshiponga nena omudhni ohapewa owala omeya komuntu wo ngoka kena nando otsewo yuunamiti.

Otati omolwo ondondo yomawudhano ndjoka yili yaya pombanda otuli twa tegelela iiponga yiholoke puupale womawudhano getu, ashike ompumbwe yoshimaliwa oyili omutondi omunene.

Tatsikileko tati aadhani mbaka otuli tweyapumbwa nokomasiku gokomeho onkene otwapumbw tuya sile nawa oshimpyiyu.

Ashike okwati ooyene yOosipana oyapumbwa oku eta mo mOosipana dhawo aantu yomawunongo ngaayooloka ngaashi mboka yena uunongo wiikwamaliko opo yakwathele Oosipana, okweetapo oondungethaneko nkene kuna okukongwa oshimaliwa nokuyambapaleka Oosipana opo ashike tatu kavula okwulikolwa iiyimati iiwanawa momawudhano.

Gumwe gomaadhewuli naangoka eli ha dhewula Osipana yo KK Palace Agnus Chabala Elemu, naye okwa koleke kutya ompumbwe yoshimaliwa osyili shili omukundu omunene uunene tuu kOosipana dhoko First Division

Okwati ompumbwe yoshimaliwa oyili tayi imbi Oosipana dhikale hadhi gandja kaadhani yadho iikulya yopawundjolowele.

Tati aadhani oyapumbwa okulya iikulya ngaashi eepasta mbyoka yina carbohydrates, ndjoka hayigandja oonkondo kaadhani  manga inaya dhana, nokonima yuudhano oyapumbwa iikulya mbyoka yina oproteina ndjoka hayi kwthele okushuna oontumba kumwe dhoka dhangwandjagulwa pethimbo omudhani ali tadhana.

Naye ota tsu omukumo Oosipana dhikonge aanawino miikandjo yOosipana dhawo ngaashi paliko niipindi, pawunamiti noshotuu opo yeye ya tule owino yawo mOosipana dhawo ko kunkondopalekwe iinyangadhalwa yOosipana nokudhiyambaleka, dho dhivule wo okunana mboka yena ehalo oku tula oshimaliwa mOosipana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here