Nakunwefa omahooli a kengelela okastoma

0
368

KuNuusita Ashipala

ONGWEDIVA – Omunailonga omunwefi pomahooli a  posasiona yaEngine yopomukunghulo woshitauwa shakula pokati kOngwediva nOshakati, Omaandaxa okwa lundululwa ponhele yoilonga yaye , eshi a lundila kastoma ta ti ine mu futa  oimaliwa ya wana omahooli a nwefa metuwa laye.

Kastoma oo kwa li a uda nai kwa hokolola kutya, okwa fya ounye omikalo domunailonga ou ta ti okwe mu lundila nokwa mane po efimbo yaye.

Nande kastoma a pula omunwefi womahooli a tewaatewe moilonga pefimbo opo, mwene wongeshefa ei Dennise Billy okwa  koleka kutya, omunwefi womahooli okwa lundululwa ponhele yaye noshibofa shaye osha ukifwa  komuungaungu noipambele yovanailonga.

“Omolwa eeveta  doilonga, omunailonga omunwefi mahooli ina tewaatewa, ashike  okwa lundululwa komesho oko a li ha longo nonda yandja ombili ponhele yosasiona yomahooli mokupopya na kastoma”, Billy osho a tumbula.

Simaneka Amakali okwa hokolola kutya eshi etuwa la nwefwa omahooli, okwa yandja N$600 komunwefi. Nomunwefi okwa valula oima, iwa ei a epwa opo omuyakulwa okwa shinga nokuya. Ashike eshi a enda ko oshinano sheemeter 600 okudja posasiona yomahooli okwa haluka eshi a shikulwa koataxi komalamba taa shela tae mu kanhgeke mwa londa omunwefi womahooli eshi e mu kulameka a tya ina valula nawa oimaliwa.

“Eshi nda dja ko koshitauwa, omunailonga pomahooli okwa lombwela nge kutya inandi futa oimaliwa ya wana nonda lombwela otaxi I shune kosasiona yomahooli”, Amakali ta hokolola.

Mokufika posasiona, Amakali okwa yandja elombwelo omukainhu a nwefa omahooli a hadwe nokupatululwe efano lokutala omainyengo oponhele li yandje efano alishe.

Pauyelele wa ulikilwa oshifo shaKundana, owa ulika kutya Amakali nakunwefa omahooli okwa valula oimaliwa.  Naashi a mana okastoma oya ya, omunailonga tau ka vali popomba ikwao ta patulula endoloma loimbodi ta kufa mo okatoileta. Pauyelele waAmakali, nakunwefa omahooli okwa ti okwa lit a pushu eenghaku daye.

Mefano natango omwa ulikwa nghee  nakunwefa omahooli a tya; “Tate oshi li nawa, ngeenge kun a oimaliwa  yokufuta, inda ashike, nashi kale”.

Ashike, Amakali okwa holola kutya ina udifwa nai koimaliwa,  okefimbo  loilonga yaye lihapu la hepa nokekakeko ledina laye.

Okwa ti, eshi osha ningilwa owina, shaashi oiningwanima yoludi eli oya sha.

“Itia dulu kufaduka po. Oku na efimbo la wana  okushikula nge. Onda li nda teelela eshi ta valula, onda kanghama pomindilo oule wominute donhumba, ndee okwa teelela ndi shinge oshinano”, Amakali ta holola eudonai laye.

Pahokololo laAmakali, ei omhito yokwiilongela ko oshihopaenenwa shiwa koshiwana.

Omukulunhu  womahooli okwa lombwela oshifo Kundana ta ti,oshilonga sha nakunwefa omahooli a shilipale kutya okwa futwa oimaliwa ya wana manga opkastoma inai shinga .

Oshitivali, osha puka omunwefi womahooli ta di poilonga ina lekela omukulunhu, ngeno okwe mu pa omayele

Omuleshi tala okavideo kapandja la Kundana ko facebook, utale ngee mehokololo omo omuna tuu oushili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here