Shokonawa olye hano – Athletic Namibia tapula

0
241

KuCarlos Kambaekwa

WINDHOEK – Omunamibia he li tange mwene kutya omutondoki dingi woshinano shile pomufika wopaiwana Gabriel Shokonawa, ota eta elikwato pomutima.

Shokonawa oo he liifina kutya omutondoki dingi woshinanoshile, okwa oku li po teli dula ufiku nomutenya, te li deulile efiyafano lokutondoka lo SADC, la teelelwa li kale moshitukulwa shaShikoto muFebuluali womudo tau ya.

Ashike hamushangandjai woAthletic Namibaim Frank Slabbert  ota ti ina mona nande ouyelele washa una sha shinasha noudano oo tau li dulilwa ku Shokonawa, ile shina sha noudano wateletika wa teelelwa u kale mOshikoto ngaashi ta shi popiwa kuShokonawa.

“Otwa uda  pe na omutondoki  ta tumbadala moshilongo, ashike  inatu uda sha kombinga yeshikulafano loudano oo, shaashi omutondoki ine linyolifa kehangano Athletic Namibia oko haku pitilwa,” Slabbert ta yelifa.

OAtheletic Namibia oya holola kutya kape na omutondoki nande oumwe a pitikwa a kufe ombinga momafiyafano opaiwana ile a kalele po Namibia  mefiyafano keshe  ehe na ombapila ya dja kolutu oluwiliki lomaudano oNational Sports Commssion (NSC) hai longele kumwe noAthletic Namibia, ashike ota shi ulike kutya Shokonawa ina landula omulandu ou.

Oule weedula dihapu da dja ko, Shokonawa  okwa holoka  meenghundana omo a popya kutya ye oumwe womovatondoki voshinano shile moshilongo ovo va tambulwa ko pondodo yopaiwana. Ashike eenghundana edi oda tukulula omapulo ngee meendjovo da Shokonawa omu na tuu oukwashili.

Nande kape na ouyelele wokukwashilipaleka omapopyo aye, Shokonawa oha tongo kutya, okwa kalela po Namibia momaudano opombada e li 19 a ningilwa pondje yoshilongo, nota tongo kutya oshikando shimwe okwe ya wotete nashikwao okwe ya omtihamano..

Odjo ikwao inai hala kutumbulwa kedina ishii nawa omulitadi metondoko loshinano shile pamufika wopaiwana, otai ti omaipulo kominga yonghalo   yaShokonawa  omahapu neenghono, no itaa dulu oku tumbulwa.

“Shokonawa okwe litala ko onga oveta kuye mwene, no kapena ou te mu kumu, sho osha fa ngaho shoshili shaashi kapena omunhu wongahenya ta kala eshike ta pewa omayambidido oimaliwa ifike opo nonande pena omalipulo mahapu kombinga yaye,” odjo tai ti ngaho

Shokonawa oku shiivike kutya oha pewa oimaliwa ihapu kovayambididi mokuunganeka omafiyafano aye mwene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here