Aalongimapya oye na uumbanda kombinga yeteyo lili nawa

0
359

KuDeon Schlechter

WINDHOEK – Omvula inaa yi gwana nawa ndjoka ya loko petameko lyomuloka nguka oya eta omaipulo maalongimapya, ngele eteyo lyonuumvo otali kala tuu ewanawa. Uupyu wuli pombanda oshowo ombepo yepukupuku oya fala mepepepo lyevi lyokombanda miitopolwa mbyoka yambugapala noya gugulwa kiimuna.

Julia Shipanga gwomoshikandjohogololo Okaku moshitopolwa Oshana , okwa ti keshiwo  ngele okuna omuloka omuwanawa nuumvo. “Otashi vulika omuloka gu kale omwaanawa, ndele ku tse  otashi kala oshiiwinayi oshoka omvula oya kalako,’ osho a ti.

“Pethimbo ndika omvogu otwa li tatu pulula noku longekidha omapya getu , ndele nuumvo inatu vula okushininga oshoka evi olya kukuta noonkondo oshowo olya pepwapo kombepo. Otuna okutegelela omvula yi loke nawa opo tu tameke okupulula pamukalo omupe ngoka hatu longitha oshoka okutatula oluma nenge evi pethimbo ndika oshidhigu oshoka evi olya kukuta noonkondo. Okupulula pamukalo omupe oko owala ondjila tuna okulandula oshoka ngele hasho nena iimeno itayi mene mevi lya kukuta nando olya pululwa,” osho Shipanga a ulike.

Maria Amunyanyo, eli muumbugantu ninginino moshikandjohogololo Uukwiyu-Uushona natango moshitopolwa  Oshana, ngoka ha pulula pamukalo omukulu , okwa ti “Ongushu yevi oya li ombwaanawa omimvo omulongo 17 dha piti na otwa li hatu mono eteyo ewanawa, ndele ngashingeyi evi kali na we omulyo noonkondo onkene eteyo aluhe olya nkundipala ethimbo kehe,’. Okuna wo uumbanda kombinga yomvula ndjoka tashi vulika yi ka loke kwatoka.

Miikandjohogololo Omuntele nOnyaanya moshitopolwa Oshikoto  aasamane Johannes Keshongo na Simon Kambonde oya ti aanamapya oye na okulonga neitulemo  oshowo okulongitha oondunge oompe dhiikwatelela konkalo yombepo pethimbo ndika , ngele oya hala okuteya iilya oyindji nonando onkalo oya nika uukukutu nenge oluteni. Keshongo okwa tameke okulongitha omukalo omupe gwepululo lyoofoola dha yeluka uule woomvula hamano ngashingeyi. Okwa ti oha pulula pamukalo nguka okuza kuumbangalantu uuka kuumbugantu nosho ngeyi evi lye ihali kungululwapo kombepo ndjoka olundji hayi pepe okuza kuuzilo yuuka uuninginino.Omukalo nguka ogwa hwepopeke wo iikulya mevi oshowo evi lya kukuta ohali tatulwa  naashika osha fala miimeno yina omidhi tadhi yi muule noshowo dha kola nawa. Kambonde, kombinga ye okwa longitha omukalo nguka omumvo gweteyo gwa piti na ota tsu kumwe na Keshongo kombinga yiizemo yeteyo lyomukalo gwokulonga nguka.

Naem Mwanyekange moshikandjohogololo Okalongo moshitopolwa Omusati oku wete omandhindhiliko gomuloka omuwanawa na ina itaala kutya omudhingoloko gwe ogwa taalela oluteni ishewe.Shoka tashi pe, Mwanyekange omaipulo osho owala ekungulukopo lyevi oshowo okukuta unene kwalyo. Ohalongo pamukalo omukulu gwokupulula sigo onena. “Evi mepya lyandje olya nkundipala kombinga yiikulya yiimeno neteyo ndyoka handi mono mo omumvo kehe olili pevi.Evi lyokombanda olya li lya kungululwapo pethimbo lyomvula onene ndjoka ya lokele omimvo dha piti, noshowo lya nayipikwa koluteni ndoka lwa ka landulako. Onkene oshidhigu okulonga epya monkalo ya tya ngaaka ,” Mwanyekange  a ti.

Letta Sebron moshikandjohogololo Elim ota ti okwa longitha omukalo omupe gwokugamenenapo evi uule wethimbo na okwa ndhindhilike kutya uukolele wevi lye otawu hwepopala, oshoka omumvo kehe oha longulula miimpungu mbyoka ya li ya pululwa omumvo gwapiti. Oshikwawo epya lye olya opala oshoka oha tulamo uuhoho womoshigunda pamwe niihenguti mbyoka ya zi keteyo lyomumvo gwapiti. Omukalo nguka ohagu nkondopeke evi opo li vule okukala nomeya oshowo niikulya yiimeno ethimbo ele. “Otandi kumike aanamapya yalwe opo ya lundulukile kokulonga evi mokupulula oofoola dha yeluka nomisinda moka omo ashike hamu kunwa iilya, oshowo okutula mo uuhoho  moondjila moka mwa kunwa iimeno, oshowo oku etamo iinima mbyoka tayi shigi evi  momapya gawo,” osho Sebron a ti .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here