Etengeneko lyomuloka nuumvo ongiini ano?

0
258

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Otashi vulika omvula ombwaanawa  yaa ka loke moomwedhi dhopethimbo lyomuloka ngoka tagu yi sigo omuMaalitsa omumvo nguka. Sigo oompaka Namibia okwa mono omvula yuuwindji woomillimeta 100 miiwike yopokati kaDesemba 2014 na Januali 2015, pamutalelo gwonkalo yOmbepo moshitopolwa sha SADC.Omushangwa gwa gandjwa kolutu lwoku tengeneka  onkalo yOmbepo moSADC olwa londodha momushangwahokololo gwalo kutya Namibia otashi vulika a ka mone omvula ontshona moomwedhi mbali tu uka.

Onkalo otayi nayipalala neendelelo miitopolwa yomuumbangalantu wopokati Oshikoto, Oshana, Omusati, nOhangwena moka ta ku popiwa kutya uulithilo owa nkundipala kakele kiitopolwa yokoohambo hoka uulithilo wu li  monkalo ohwepo.

Nonando miitopolwa ngaashi Zambezi, Kavango Uzilo , Kavango Uninginino, Otjozondjupa, Khomas, Omaheke, Hardap, nErongo uulitho owuli hwepo, onkalo yomvula tashi vulika yi ka loke kwatoka otayi eta uutile  mokati kaaniimuna.Onkalo yuulithilo wankundipala moshitopolwa sha !Karas otayi ende noku uka kuuwinayi mbala unene tuu sho omvula inaa yi loka natango.

Moonkundathana  ndhoka Kundana a ningi naalongimapya oshowo naaniimuna miitopolwa yomuumbungalantu wopokati, oyendji yomuyo oya gandja omaiyuvo ga yooloka kwaashoka ya tegelela kombinga yomvula yonuumvo. Ndele shoka ayehe ya taalela osho uumbanda kutya omuloka gwa tokelwa otashi vulika gu kale oshiponga unene tuu kaalongimapya miitopolwa yoko mahala gaayehe, oyendji yomuyo yi ikwatelela ashike melongo lyiipalutha yawo okuza momapya ngoka. Ombepo ondhigu ndjoka ya kala nokupepa oya pepepo evi lyokombanda unene momahala ngoka gaana iihwa. Oshikwawo omahala  ngaka oga gugulwa kiimuna naashika osha eta ngaka, ga hepekwe kekungululopo lyevi lyokombanda unene tuu kombepo yepukupuku.

Uulithilo inaawu opala owa etwa komuloka gwa nkundipala, sha zi mpoka sho omvula inaa yi loka ya andjagana noshikwawo omvula oya loko inaa gwana petameko lyomuloka. Oshikwawo uunkundi monkalo yuulithilo owa etwa koluteni ndoka lwali momwedhi Januali sigo Febuluali omumvo 2014. Onkalo ya faathana naandjoka yomumvo gwayi oyi lipo tayi endululwa nonuumvo, naandjika otayi eta omaipulo nuutile maanafaalama yomomahala giipindi oshowo mwaamboka yomomahala gaayehe, oshilongo ashihe.

Onkalo yuulithilo muumbangalantu oshowo muumbugantu woshitopolwa Kunene owu li monkalo ya nkundipala unene oshowo monkalo ya nika uunkundi. Mokati koshitopolwa Kunene omwiidhi ngoka hagu mene konima yomvula ngele ya loko ogwa mene, ndele omwiidhi ngoka hagu kalapo ethimbo alihe lyomumvo inagu mena nawa.Nonando omwiidhi ngoka hagu mene konima yomvula ya loka ogwa li gu wetike, nguka inagu kalapo sigo opethimbo lyomuloka gwonuumvo. Muuzilo woshitopolwa Kunene uulithilo otaku hokololwa  wu li hwepo okuza momudhingoloko gwOutjo  sigo opOtjikondo. Moshitopolwa shErongo onkalo yuulithilo okwa hokololwa yi li hwepo moUis, Omatjete, Otjimbingwe, Omaruru noKaribib, omanga uulithilo wa nkundipala  otaku tiwa otawu adhika momudhingoloko gwOkombahe noSpitzkoppe molwashoka mbika kaya li ya mono omvula yi li hwepo.

Iimuna komalutu miitopolwa oyindji otaku tiwa oyi lipo tayi hwepo pala konima yoluteni lwomomumvo 2013, kakele owala moshitopolwa shaKunene oshowo muumbangalantu wa Musati  moka taku hokololwa kutya  onkalo natango   oyili hwepo nando oya uka muunkundi.

Pamushangwa gwaakonakoni yombepo moSADC  iilongo mbyoka ya tegelela omvula ombwaanawa  oyo Zimbabwe, etata  lyuuzilo wa Botswana, uumbangalantu oshowo pokati ka South Africa, uuzilo wa Lesotho, Swaziland nuumbugantu wa Mozambique.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here