Iiponga yomoondjila pethimbo lyomatango omanene

0
265

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Ehangano lyoMotor Vehicle  Accident Fund kuyele oshiwike shika olyali lya pititha omwaalu gwiiponga mbyoka ya ningwa pethimbo lyomatango omanene, shino oyali yeshi holola momushangwa ngoka ya pititha kiikundaneki.

Momushangwa mono otamu ulikwa kutya pokati komasiku 22 Novomba no 28 Desemba aantu omathele gatatu nomilongo ntano nagumwe oya ehamekelwa miiponga pokati komasiku ngoka, shino tashi ti okuyelekanitha niiponga mbyono ya ningilwe omumvo gwayi 2013, oya shuna pevi noonkondo.

Omwaalu ngoka gwa gandjwa kehangano ndika lyo MVA otagu ulike kutya omaipumomumwe goohautu oguli piiningwanima o433, mono oshitopolwa sha Khomas omo unene mwa holoka iiponga oyindji yili po 156 lwaampo, ta kuya oshitopolwa shaShana mono mwa holoka iiponga 58 nErongo mwa ningwa iipongas 55 pethimbo ndyoka lyomatango omanene.

Omukuluntuwiliki gwehangano ndika lyo MVA Rosalia Martins-Hausiku ta holola woo kutya miiponga mbyoka ya holoka pethimbo ndyoka omwa kanena  oomwenyo dhaantu yeli omilongo ndatu nagumwe nonande omwaalu nguka inagu kwatelamo mboka ya kanitha oomwenyo dhawo miiponga okuza momasiku 29 Desemba 20124.

Ehangano ndino tali hokololwa kutya aantu ya hamano oyali ya kanitha oomwenyo dhawo koHenties bay, oshiponga shono sha ningilwe ookilometa oonshona kuumbugantu wa Henties bay momasiku 29 Desemba. Moshiponga muno omwa sila aatalelipo yaaNdowishi yatatu oshowo aaNamibiya yatatu.

MVA okwati iiponga yomoondjila yo 2014 oya shuna pevi oku yelekanitha naambyoka yo2013, ta ti ka yali oyindji lela oya gwa pevi. Ta indile aahingi ya hinge nuukeka pethimbo ndika sho aantu taya shuna kiilonga oshowo koosikola yo ya ka thikithe aantu mbaka komahala gawo hoka ya thinda.

VA ta indile aahingi ya tsikile noku iyutha koompango dhomoondjila ko ku yandwe iiponga mbyoka inaayi tegelelwa, ko ku hupithwe oomwenyo dhaantu. Ta pandula aahingi mboka ya hinga nawa no ku iyutha koompango nooveta, ta ti naya tsikile nokuhinga nawa ngaaka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here