Itatu  mu dhimbwa nande – Omusati, Oshikoto nOhangwena

0
208

Komutoolinkundana

ONGWEDIVA – Oongoloneya dhiitopolwa Ohangwena, Omusati nOshikoto odha uvaneke kutya itadhi ka dhimbwapo iitopolwa moka dhali dha longo , ngashingeyi sho tadhi ka tembukila koParliamende ya Namibia muMaalitsa.

Ngoloneya Sophia Shaningwa ngoka a li ngoloneya gwoshitopolwa Omusati uule womimvo ntano, Penda ya Ndakolo ngoka a kala muuNgoloneya wOshikoto uule womimvo 15 na Ngoloneya Usko Nghaamwa ngoka a wilike Ohangwena omimvo dhi vule omulongo oya uvaneke itaaya ka dhimbwa iitopolwa yawo naakalimo yamo.

Oya ti nando ngashingeyi oyeli meyakulo lyoshilongo ashihe no itaya ka hilila omauwanawa kehe kiitopolwa hoka ya zile, momadhiladhilo gawo iitopolwa mbyoka yo ya kwatele komeho omimvo ndhoka itaga huhwa nando.

Ongo, oongoloneya  yo oya li ya kalelepo epangelo lyopokati pomuthika gwiitopolwa okutala kutya oopoloyeka dheyokomeho miitopolwa mbyoka odha tulwa miilonga ngaashi sha thanekwa oshowo odha longwa meni lyethimbo ndyoka, ndhika dha uthilwa nomeni lyomwaalu gwiimaliwa mbyoka dha li dha nuninwa. Oye shi ninigi wo ngaashi sha thanekwa momathaneko geyokomeho lyopashigwana. Otwa kundathana noongoloneya yaali kombinga yoku tembukila kwawo koParliamende oshowo kombinga yiilonga yawo yuungoloneya mbyoka yo taya ka  ethapo.Ngoloneya Nghaamwa ina zimina oku kundathanwa naye sho a dhengelwa ongodhi a ti ye okuli kohambo na ota ka kala mondoolopa momasiku ta ge ya.

Penda ya Ndakolo: Okwa ti okuna omukumo oku ya koParliamende, a ti otaka yakula oshigwana sha Namibia ndele nee hashitopolwa shontumba, oludhi lwontumba nenge omuhoko gwongandi.Onkene meyakulo ndika aantu yaShikoto ina ya tegelela opo eya ningile nawa kombanda yiitopolwa yilwe, uuna eli moParliamende.

“Aakalimo yomOshikoto ina ya tegelela ndi longe  muuwanawa wOshikoto ashike. Itandi vulu okutothamo oshitopolwa shontumba. Ngame otandi ka gandja eyakulo li thike pamwe kiitopolwa ayihe 14 pwaana okatongo kopamuhoko nenge kalwe komuhingo gwontumba, oshoka ngame otandi ka kala meyakulo lyaaNamibia ayehe.”

Kombinga yuungoloneya we womimvo 15, okwa ti oshitopolwa she osha ndjambulapo oshindji, kombinga yomashongo ngoka sha li sha palamena, ngaashi eyandjaganeko lyomeya, ndyoka lya adha aalongithi yago yoopelesenda 80.

“Omimvo 15 ethimbo ele nomudho omwali omashongo , ndele nando ongawo omashongo ogo oshitopolwa shonkalamwenyo, naangaka ogena okutaalelwa noku kandulwapo oshoka ngaka itaga kalele.

Otwa longo ngaashi tatu vulu okutaalela omashongo ngoka twali twa tala ogo omanene, sho osho sha fala mpoka kutya aantu yetu yeli lwopoopelesenda omilongo 80 oye na ompito okulongitha omeya ga yogoka,”

Ya Ndakola okwa ti aluhe ota kala ena ongunga kwaayehe  oshowo komahangano nomalutu ngoka ga longo oshindji okutula oshitopolwa shoka pomuthika mpoka tashi adhika nena.Okwa ti oshitopolwa shoka otashi tsikile okuya komeho  nomathaneko ngaashi ga ningwa momathaneko gopashitopolwa nonando ye ha ye we ta ka kala ngoloneya gwasho.Oopoloyeka itadhi thikama anuwa molwashoka ya Ndakolo okwa thigapo oshilonga shuungoloneya. Omanga inaa ulikwa ongo Ngoloneya yaShikoto Ya Ndakolo okwa kala gumwe gwookansela dhoSwapo moshitopolwa sha Shikoto elilepo oshikandjohogololo Omuthiya uule womimvo 18.

Sophia Shaningwa: “Otandi ka longa nomeho gontsa okusila Namibia oshimpwiyu okupitila mOmusati.Okuya kwandje koParliamende ina ku yooloka noku pewa iilonga yilwe kwandje monakuziwa.Uvako kutya ngame omukwiita na ihandi inyengithwa konkalo nenge kenyanyu, otwa mona noku enda moshindji, twa lya iipyu niitalala oshowo iitoye niilulu.Ethimbo limwe ihandi inyengithwa oshoka ondishishi uuna ndina okumwenapo manga.Eeno ondi na etegameno nokohenda yaKalunga ngoka ewete ayihe, nomoonkondo dhe ndhoka ndi itaala , ngame ondi ilongekidha okulongitha ontseyo nowino wandje meyakulo lyoshitunda shaandjetu. Onda hala wo okushi tumbula mpaka kutya yamwe yomaaniilonga ooyakwetu , oya li ye wete tandi undula neendelelo opo omathaneko goshitopolwa shika ga tulwe miilonga, shika nashi uvikeko kutya ngame onde shi ningi oshoka onda li nda pewa oonkondo  noshinakugwanithwa kOmutse Gwoshilongo na onda longitha oonkondo ndhoka ngaashi sha li sha tegelelwa kOmutse gwOshilongo okukalelapo aakalimo yomOmusati.”

Omasindano ngoka Shaningwa aadha pethimbo lyewiliko lye oga kwatelamo edhikopo lyenongelo lyedhina Excellence Secondary School pOnawa popepi nOutapi, oosikola dhopondondo yoprimary odhindji ,uupangelo uushona owindji, etungo lyoondjila, ne opalekululo dhalyo, etungululo lyohofa yaMangestrata pOutapi oshowo etungo lyombelewa yoNatis moshilando shoka.

Shaningwa okwa ti wo kutya okuya kwe koParliamende itaku ti kutya ota ka longa ashike muuwanawa waakalimo yomOmusati auke  ndele nee ye otaka longa muuwanawa womuNamibia kehe.

Omanga inaa ulikwa a ninge ngoloneya gwOmusati,  Shaningwa, ngoka eli ongundja mekondjelomanguluko okwa li Ongoloneya yotango onkiintu yoshitopolwa sha Khomas. Omanga inaa ya muukansela, Shaningwa okwa li omuniilonga meyakulo lyoshigwana uule womimvo hetatu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here