Oonkatu oompe tadhi etwa po okugamena aanangeshefa yomoshilongo

0
218

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Epangelo olya tameka okutala nkene tali gamene aanangeshefa aashona kembombolokelemo lyoongeshefa dhaakwiilongo.

Onkatu ndjika epangelo oli ipyakidhila oku yi katuka konima sho omahangano gaanangeshefa ga kala noku indila opo iilyo yago yi gamenwe keyomo lyomwaalu omunene gwaanangeshefa ya za kiilongo yilwe.

Egameno ndika otali etwapo molupe lwompango nomautho ngoka taga ka thiminika aanangeshefa yopondje opo ya tsilike oshowo ya landithe iilandithomwa mbyoka ya longwa moNamibia.Iilongomwa mbika oya kwatelamo iihondjomwa oshowo  iilongomwa yoludhi lwiihape mbyoka hayi longwa noku kunwa kaanafaalama aashona moshilongo.

Pethimbo ndika moNamibia omuna eindjipalo lyongeshefa dhokulanditha  moshilongo ashihe, oshowo eindjipalo  momwaalu gwaalongi yiihape aashona, oyendji yomwaamboka taya longo nuudhigu okutula iilandithomwa yawo moongeshefa oonene odhindji dhomudho dhili miikaha yaakwiilongo.

Opwa kala woo eindjipalo lyoositola dhokulanditha dhaaKiina miitopolwa yokuumbangalantu noyendji yomwaambaka oya hitilila sigo omomikunda kokule niilando.

Onkene okuuka pehulilo lyomumvo gwayi Omushangwa Uvathano mokulanditha  ogwa ngongwapo, konima sho Okommissi yi na sha nEthigathanopo lyopakulanditha  ya Namibia ya li ya manitha  omushangwahokololo gwayo mekonakono ndyoka ya ningi moshitopolwa shokulanditha nenge shokungeshefa.Omushangwa nguka ogwa gandjwa kUuministeli wIipindi nOofabulika, wo mbuka owo tawu ka kwatela komeho eshango nengongopo lyEuvathano mOmalanditho mbala.Ndika otali ka nyolwa noku ngongwapo tashi tsu kumwe nOmathaneko omatine geyokomeho lyOpashigwana[NDP4].

Euvathano ndika otali ka paNamibia ompito opo  a vule okukondolola nokuwilika oshitopolwa she shuungeshefelo, naashika otashi ka egululila aalongi  naahambudhi yiinima aaNamibia opo ya vule okukoka yuuka pombanda. Moku ninga ngeyi mbaka otaya ka ya komeho noku ya pomuthika gwoku kala oyo aagandji yiilandomwa mbyoka tayi adhika moositola dhomoNamibia konakuyiwa.

Shoka sha simana ooshika kutya ekonakono ndika olya tothamo iikateki niiyimbi mbyoka ya taalela aalongi yiilongomwa moshitopolwa shika, na olya gandja omathaneko oku kandulapo iiyimbi mbyoka. Ekonakono olya tothamo wo oompito ndhoka aagandji yiilandithomwa oshowo aahongi yiilongomwa aaNamibia ye na noshowo miikondo moka yo yena oompito oombwanawa okuthigathanapo naalongi yiinima yokondje  yiilongo.

Omushangwa ogwa  ulike kutya ‘Aalandithi aaSouth Africa oye shi pondola oku imanga kumwe unene tuu ngele tashiya moku enditha iilandothomwa yawo okuza pehala limwe oku yi fala hoka tayi ka landithwa.Oshikwawo mbaka  oya taaguluka eshongo lyoku enditha iilandithomwa yawo okupitila momandiki moka omo hamu endele iinima yawo. Ihe aagandji yiilandithomwa aaNamibia oyena uupyakadhi natango ngele tashiya moku inyengitha iilongomwa yawo okuza pehala limwe oku yi fala kehala ekwawo. Shika oshi li ngeyi oshoka aaNamibia ka ye li momwaalu omunene melongelokumwe oku inyengitha iilandomwa.Omushangwa ogwa ti shoka ekonakono lya mono ooshika kutya omathaneko okuhumitha komeho oshikondo shika otaga vulu oku kwathela opo oshitopolwa shika shi ye ponkatu yethigathanopo ewanawa ndyoka tali fala  mekwathano tali longo nawa pokati kaagandji yiinima aaNamibia nooyene yoositola dhomoNamibia.” Osho omushangwa gwa ulike.

“Aalandithi yetu oyi ipyakidhila okungongapo Euvathano lyOkulanditha, ndyoka tali ka wilika elando lyiinima mbyoka ya longwa moNamibia oshowo omukalo nkene aagandji yiinima taya humithwa komeho. Oshikondo shetu pamwe nooyakwetu ngaashi Fablab na Polytechnic ya Namibia otaya kwathele meetepo nenge mehambulo  lyiinima iipe kaanafabulika aagundjuka opo mbaka yeetepo iinima iipe mbyoka aalongithi ya hala okulanda,” osho Minista yIipindi nOofabulika  Calle Schlettwein a ti.

Euvathano ndika itali kala lyaana omashongo. Oshoka opena ompito kutya otapa ka kala pena iilongomwa yimwe iina yi gwana momalandithilo nenge tayi holoka iishona momalandithilo. Oshikwawo aahambudhi yiilongomwa otashi  vulika ya kale nuudhigu oku longa iilongomwa yongushu yi vule nenge yi thike pwaandjoka yiilongomwa ya za kiilongo yopondje. Unene tuu sho yimwe yomiilongomwa mbyoka ya ningi omimvo odhindji hayi landithwa moositola. Eshongo ngaandika olya li lya monika moshitopolwa shomahini sho ehangano lyokulonga omahini NamDairies a li a thiminikwa okugwedhela ondando yomahini  molwashoka opwa li ompumbwe onene yomahini moshilongo. Euvathano momalanditho nenge euvaneko ndika otali ka kala etso lyondjodhi yaNamibia  ndjoka yoku kala oye omuwiliki nohumithikomeho  gwomahupilo ge mwene. Ndele manga euvaneko ndika inaali ya miilonga aalongi, aahongi naahambuli yiilongomwa aaNamibia oya pumbwa okupewa eyambidhidho lya pumbiwa opo ya hambule nokulonga oshowo okuhonga iilongomwa yongushu, kondando ombwanawa oshowo momwaalu gwa gwana.

Otashi ti wo kutya aalandithi otaya ka tegelelwa[ thiminikwa] okuyambidhidha  iilongomwa yomoNamibia, shono ta ye yi tula momusholondondo gwiilandomwa mbyoka yo haya landa kehe omwedhi.Pethimbo ndika kapena omulandu tagu thiminike aalandithi unene tuu aakwiilongo opo ya lande nokulanditha  iilongomwa yaaNamibia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here